АНД № 79/2019 год.

МОТИВИ:

          Обвинението е против обв.Д.Н.Н. *** за престъпление по чл.354а, ал.5 във връзка с ал. 3, т. 1 от НК във връзка с чл.63, ал.1, т.5 от НК за това, че на 14.12.2018 г. в гр. Панагюрище, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 6,8 тегловни %,  с общо нето тегло 4,69 грама, на стойност 28,14 лв. (двадесет и осем лева и четиринадесет стотинки), като случаят е маловажен, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.

          Представителят на Районна прокуратура гр.Панагюрище поддържа изцяло обвинението и пледира за приложението на чл.78а, ал.6 от НК.

          Обвиняемият, редовно призован се явява в съдебно заседание лично и с упълномощен защитник, чрез който пледира да бъде освободен от наказателна отговорност за вмененото му деяние, което признава и да му бъде наложено административно наказание обществено порицание.

          Районният съд, като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

          На 14.12.2018г. св.В., полицай в „Криминална полиция“ при РУ-Панагюрище получил сигнал, че непълнолетният обвиняем Д.Н. е закупил от с.Виноградец марихуана и се готви де се срещне със св. К.Д.в гр.Панагюрище. Около 17,00 часа обв.Н. и св. Д. били установени на кръстовището, свързващо ул.„Стоил Финджеков“ и ул. „Петко Мачев“ в гр.Панагюрище. Св.В. ги приближил и след като се легитимирал, поискал от двамата личните им документи за проверка. В този момент той забелязал, че обв.Н. бръкнал в десния джоб на якето си, като след изваждането на ръката си,  я прикрил зад гърба си. Веднага св. В. го поканил да покаже какво крие зад гърба си, при което обв.Н. изхвърлил незабавно  предмета, който държал в ръка, в двора на частен имот. СвВ. се опитал да го задържи , като го хванал за якето, но обв.Н. успял да се измъкне и да избяга от полицейския служител. Св.В. запазил местопроизшествието до идването на оперативно-следствена група от РУ-Панагюрище.

          На местопроизшествието бил извършен оглед, като при огледа бил установен един брой полиетиленов плик, тип „спейсбек“, съдържащ зелено кафява листна маса. Сухата зелена на цвят растителна маса  била тествана с полеви наркотест  „DRUG DETECTION KIT“ и реагирала  положително на канабис.При измерването с електронна везна се установило, че същата е с общо тегло от  5,69 грама, заедно с опаковката.

          По досъдебното проиозводство  е  била назначена химическа експертиза,  от заключението на която е видно следното:  сухата , зелена на цвят растителна  маса представлява марихуана с нето тегло 4,69 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 6,8 тегловни %. Остатък след изследването - 4,41 грама.

           Останалото  количество марихуана след  изследването с тегло от  4,41 грама  била върната на възложителя.

          С приемо предавателен протокол №60454 от 17.01.19г., върнатото количество марихуана, след експертизата, била изпратена на Агенция „Митници”, на основание чл. 91 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Стойността й  по цени на марихуаната, пласирана на улицата за нуждите на съдопроизводството, възлиза на  28,14 лева.

          При така възприетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото писмени, гласни и веществени доказателства, съдът приема за безспорно установено, че обв.Д.Н.  е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл.354а, ал.5 във връзка с ал. 3, т. 1 от НК във връзка с чл.63, ал.1, т.5 от НК, като на 14.12.2018 г. в гр. Панагюрище, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 6,8 тегловни %,  с общо нето тегло 4,69 грама, на стойност 28,14 лв. (двадесет и осем лева и четиринадесет стотинки), като случаят е маловажен, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.

          Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин. Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

          При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия съдът се ръководи от изискванията на чл. 36 от НК - относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл. 54 от НК - относно индивидуализацията на същото.

          Самият деец е личност с невисока степен на обществена опасност.

          В конкретния случай обществената опасност на деянието е завишена, тъй като засяга народното здраве.

          При това положение, съдът намира че понастоящем са налице предпоставките за приложението на чл.78а, ал.6 във връзка с ал.1  от НК.

          За умишленото престъпление по чл. 354а, ал. 5, във връзка с ал. 3, т.1 от НК се предвижда като най-тежко наказание глоба до 1 000 лв. Както вече се посочи, обвиняемият е непълнолетен, не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК и от деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.

          Като смекчаващо отговорността обстоятелство се отчете чистото съдебно минало на обвиняемия. Отегчаващи обстоятелства  - негативната характеристика от полицейския инспектор.

          Предвид това и като отчете индивидуализиращите отговорността обстоятелства, според относителната им тежест съдът  на основание чл.78а, ал.6 във връзка с ал.1 от НК счете, че на обв.Д.Н., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание обществено порицание.  Като взема предвид целите на наказанието, и най-вече генералната превенция, съдът намери че същото следва да бъде изпълнено чрез прочитане на съдебното  решение пред класа на обвиняемия в ПГТ с.Виноградец, в часа на класния ръководител.

          При този изход на делото и на основание чл.354а, ал.6 от НК, съдът постанови предметът на престъплението, останал след експертното изследване – марихуана с тегло 4,41  грама, да се отнеме в полза на Държавата, като след влизане в сила на съдебния акт да бъде унищожен по предвидения законов ред.

          При този изход на делото съдът осъди обвиняемия Д.Н. да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 72,00 лв. (седемдесет и два лева), представляващи разходи за химическа експертиза в досъдебното производство, както и по сметка на Районен съд - Панагюрище 5,00 (пет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР за събиране на присъдените разноски.

          По изложените съображения съдът постанови решението  си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: