МОТИВИ

към решение, постановено по АНД № 59/2019 г. на Панагюрския районен съд

 

Против обвиняемия П.Д.Н.,***, Районна прокуратура Панагюрище е повдигнала обвинение за извършено от нея престъпление по чл.343в, ал.3, във връзка с ал.1 от НК.

         Въпросите свързани с времето, мястото и начина на осъществяване на деянието са подробно описани в обстоятелствената част и отразени в диспозитивната част на постановлението на Районна прокуратура - Панагюрище, а именно:

На ***г. в град Панагюрище, по ул. „Тридесети декември“, обвиняемият П.Н. е управлявала лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“ с ДР № ***, без съответно СУМПС, който факт е установен след надлежна проверка от актосъставителя Й..В Постановлението на Районна прокуратура Панагюрище се сочи, че на 20.02.2019г., около 13:50 часа, в град Панагюрище, актосъставителят Й. е бил дежурен със свидетеля Ш., когато спрели за проверка управляваният от обвиняемия Н. автомобил.При проверката, районният прокурор сочи, че Й. поискал СУМПС на Н., а той обяснил, че има издадена заповед от РУ- Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик, с която свидетелството му е отнето. В предложението на Районна прокуратура Панагюрище се сочи, че след проверка от ОДЧ е установено, че спрямо обвиняемия е приложена принудителна административна мярка с отнемане на СУМПС. Заради управлението на МПС без свидетелство за правоуправление, на П.Н. е съставен АУАН, който обвиняемият е подписал без възражения.

         В открито съдебно заседание представителят на Районната прокуратура поддържа представеното предложение.

         В открито съдебно заседание обвиняемият П.Д.Н. се явява лично. Признава вината си за извършеното деяние. Изслушан в съдебно заседание обвиняемият обяснява, че е съзнавал, че управлява автомобил без свидетелство за правоуправление и талон на водач на МПС, като автомобилът му е бил спрян от движение, но е тръгнал да върши работа и е бил спрян за проверка.

По делото е приложена Справка за нарушител – водач за обвиняемия П.Д.Н., от която се установява, че СУМПС е отнето въз основа на акт, както и контролния талон на водача. Костатира се също, че на Н. са наложени 4 АУАН-а преди извършената проверка на 20.02.2019г., като са му съставени и 4 броя наказателни постановления и два броя фишове за нарушения по реда на ЗДвП.

Съгласно приложения по делото АУАН № ***/20.02.2019г., П.Д.Н. е нарушил виновно чл. 150а, ал.1 от ЗДвП, като на 20.02.2019г., около 13,50 часа, в гр. Панагюрище, по ул.“ ***“ е управлявал собствения си лек автомобил марка “ Опел“, модел „Корса“ с ДР№  ***, след като е лишен от правоуправление и му е отнето СУМПС по реда на чл. 171 от ЗДвП.

Съгласно приложената по делото Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № ***г., на началника на РУ Панагюрище при ОД на МВР Пазарджик, на П.Д.Н. е отнето СУМПС за това, че на 27.08.20** г. в община Стрелча, е управлявал собствения си лек автомобил, извършвайки следните нарушения: Не е заплатил винетна такса по реда на чл.10, ал.1, т.1 от ЗП, не носи контролен талон към СУМПС, има неплатено наказателно постановление, влязло в сила на 24.07.20** г.

Видно от приложената по делото Заповед за задържане на лице рег. № ***, издадена на ***г., П.Д.Н. *** при ОД на МВР Пазарджик, за срок от 24 часа.

От приложената по делото характеристична справка на П.Д.Н. се констатира, че същият е вдовец, има 2 деца, няма криминалистична регистрация и образувани срещу него заявителски материали, като не е конфликтна личност и се ползва с добро име между своите съграждани, съседи и близки.

Съгласно приложената по делото Справка за съдимост, рег. № 78/21.02.2019г., издадено от Районен съд Панагюрище, П.Д.Н. не е осъждан.

От приложената по делото ДСМПИС, семейството на обвиняемия се състои от трима членове и включва двамата му синове и самия него, Н. получава трудово възнаграждение в размер на 8400,00 лв. годишно, притежава апартамент с административен адрес: гр. Панагюрище, ул. „***** ******“, бл. *, както и лек автомобил марка “ Опел“, модел „Корса“ с ДР№  ***.

Изслушан в открито съдебно заседание, актосъставителят Й.К.Й. сочи, че на ***г., докато е бил на работа заедно с колегата си – свидетеля Ш., са били разстановени на кръстовището на бул. „***“, ул. „***“ и ул. „***“,  в гр. Панагюрище. Сочи, че когато е видял свидетеля Ш., дали от смущение на Н. или поради технически проблеми, автомобилът спрял на кръстовището. Тогава свидетелят Ш. отишъл да види за какво става дума и след направена справка е установено, че Н. управлява автомобила при отнето СУМПС, за което е съставен АУАН. Актосъставителят изяснява, че самият П.Д.Н. е заявил на проверяващите, че му е отнето СУМПС.

От разпита на свидетеля И.С.Ш. се установява, че на ***г., установъчния пункт заедно с актосъставителя Й., е бил зададен на кръстовището на ул. „30-ти демеври“ и бул. „***“. Докато се намирал на кръстовището, свидетелят сочи, че срещу него се е движел лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“, червен на цвят, управляван от обвиняемия Н., като навлизайки в кръстовището двигателя на автомобила е угаснал. Свидетелят Ш. сочи, че се е приближил, за да попита Н. как да помогне и да преместят автомобила от кръстовището. Товага Ш. установил, че автомобила няма сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилиститие“, не му е извършен годишен преглед. След като избутали автомобила по-надолу в една от улиците, Ш. помолил Н. да си вземе документите и да отиде до полицейския автомобил и тогава обвиняеми му заявил, че няма никакви документи, че са му отнети от други полицейски служители. След проверка е установено, че автомобилът е спрян от движение и се пристъпило към съставяне на АУАН.

Управлението на МПС в срока на изтърпянане на принудителна административна мярка за временно отнемане на СУМПС е престъпление, което се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба, в размер на 200,00 до 1000,00, съгласно чл. 343в, ал.3 от НК.

При така събраните доказателства, съдът намери от правна и фактическа страна, че обвинението срещу обвиняемия е доказано по безспорен и категоричен начин, предвид, на което същият бе признат за виновен по него, тъй като е осъществил  обективните и субективни признаци на престъпния състав на чл.343в, ал.3, във вр. с ал.1 от НК.

От субективна страна деянието е извършено виновно, с форма на вината пряк умисъл – чл. 11, ал. 2 от НК.

Като мотив за извършеното престъпление съдът прие, че П.Д.Н. е искал да свърши работа с автомобила, въпреки, че същият е спрян от движение, липсва застрахователна полица за застраховка „Гражданска отговорност“ и няма извършен годишен преглед на МПС.

Съдът като взе предвид предвиденото в НК наказание за престъпление по чл. 343в, ал.3 от НК - лишаване от свобода до три години и глоба от 200,00  до 1000,00 лв., като същото е извършено при пряк умисъл, а също и че обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност при условията на чл. 78а от НК, както и че няма причинени имуществени вреди от престъплението, намира че П.Д.Н. следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание.

Съдът като взе предвид степента на обществена опасност - типична, предвид на големия брой извършвани такива престъпления; като отчете наличието на смекчаващи обстоятелства - чистото съдебно минало, добри характеристични данни и пълните самопризнания, които П.Д.Н. прави на досъдебното производство и в открито съдебно заседание, намира, че едно административно наказание при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства, а именно -глоба в размер на 1 000,00 лв. е най-подходящото наказание за извършеното от П.Д.Н. престъпление.

Именно с така определеното по вид и размер наказание, съдът намери, че ще бъдат постигнати целите на наказанието, визирани в чл. 36 от НК, както по отношение на специалната, така и по отношение на генералната превенция на закона.

Причината за извършване на деянието, следва да се търси в неуважение на разпоредбите на Закона за движение по пътищата от страна на обвиняемия П.Д.Н..

 

По изложените съображения, съдът постанови решението си.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: