НОХД № 56/19 год.

МОТИВИ:

 

Обвинението е против подсъдимата Р.Й.И. , с ЕГН: **********  за престъпление по чл.183, ал.1 от НК, за  това, че в гр. Панагюрище, след като е осъдена с решение, постановено по гр. д. № 1144/2017 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, влязло в сила на 08.03.2018 г. да издържа свой низходящ – малолетното си дете Т.Т.Н. на 5 години, съзнателно не е изпълнила това си задължение в размер на повече от две месечни вноски, а именно за периода от 08.03.2018 г. до 08.10.2018 г., или седем месечни вноски по 130,00 лв., или издръжка общо в размер на 910 лв. (деветстотин и десет лева).

Подсъдимата се явява лично в съдебно заседание. Дава обяснения, според които след образуване на досъдебното производство е изплатила дължимата издръжка за инкриминирания период, за което представя писмени доказателства – разписка от 26.11.2018г. за сумата от 780 – издръжка за периода м.март 2018г. – м.септември 2018г. и разписка от 10.12.2018г. за сумата от 130 лв. – издръжка за м.октомври 2018г.

Представителят на Районна прокуратура - гр.Панагюрище поддържа така повдигнатото  обвинение  и  пледира  за  приложението  на  чл.183, ал.3  от  НК.

Районният съд, след като обсъди и прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,при спазване разпоредбите на чл.301  от НПК, прие за установено следното:

          На 18.09.2013г. подсъдимата Р.И. и св.Т.Н. сключили граждански брак, от който на ***г. им се родило детето Т..  

С решение, постановено по гр. д. № 1144/2017 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, влязло в сила на 08.03.2018 г., бракът между подсъдимата и св.Т.Н. бил прекратен, като упражняването на родителските права върху детето Т. било предоставено на св.Т.Н.. Подсъдимата била осъдена да заплаща на детето Т. месечна издръжка в размер на 130,00 лв. Подсъдимата не плащала редовно издръжката. По този повод св.Т.Н. подал жалба в РП – Панагюрище и било отпочнато досъдебно производство.  В хода на същото подсъдимата   изплатила  изцяло дължимата издръжка за инкриминирания период. Този факт се потвърждава от обясненията на подсъдимата и от приетите по делото писмени доказателсва - разписки за парични преводи.                       

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на обясненията на подсъдимата, дадени в съдебното заседание, показанията на св.Т.Н. на досъдебното производство, прочетени и приобщени към доказателствения материал по реда на чл.281, ал.5 във връзка с ал.1, т.5 от НПК, както и от писмените доказателства, приети по делото.

Съдът кредитира изцяло събраните писмени и гласни доказателства, т.к. същите  са  непротиворечиви  и  взаимно  се  допълват.

При така установената фактическа обстановка безспорно се установи, че подс.Р.И. е осъществила от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл.183, ал.1 от НК, тъй като в гр. Панагюрище, след като е осъдена с решение, постановено по гр. д. № 1144/2017 г. по описа на Районен съд – Панагюрище, влязло в сила на 08.03.2018 г. да издържа свой низходящ – малолетното си дете Т.Т.Н. на 5 години, съзнателно не е изпълнила това си задължение в размер на повече от две месечни вноски, а именно за периода от 08.03.2018 г. до 08.10.2018 г., или седем месечни вноски по 130,00 лв., или издръжка общо в размер на 910 лв. (деветстотин и десет лева), като преди постановяване на присъдата от първата инстанция е изпълнила задължението си и не са настъпили други вредни последици за пострадалото малолетно дете.

От събраните по делото доказателства е видно, че спрямо подсъдимата до момента не е била прилагана привилегията на разпоредбата на чл.183, ал.3 от НК. Поради това привилегированият състав на посочената правна норма, предвид пълното изплащане на дължимата издръжка за инкриминирания период, е приложим в настоящето производство.

С оглед на гореизложеното, съдът след като призна подс. Р.И. за виновна  по горепосоченото обвинение, не  й   наложи наказание.

По изложените съображения, съдът постанови присъдата си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: