П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2019                                                                                          град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                            

На 23 април                                                                            година 2019

В публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖАНА СТОЯНОВА

                                                                                     

            Съдебни заседатели: 1.  В.П.

                                      2.  Т.Б.

                                                                                                                    

Секретар: Нонка Стоянова

Прокурор: Красимир Танев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стоянова

НОХ дело № 62 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

 

         ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА град Панагюрище се явява прокурор Красимир Танев.

Явява се подсъдимият Г.Й.Й., редовно призован, лично и с адв. П. М., надлежно упълномощен.

Пострадалият И.З.Г., редовно призован, явява се лично и с адв. Ч.Ч., надлежно упълномощен да участва като повереник в процеса.

Съдът разяснява на пострадалия правото му да се конституира като частен обвинител в процеса и като граждански ищец. Разяснява му правото да предяви граждански иск срещу подсъдимия за причинените от престъпното деяние вреди.

АДВ. Ч.: Предявявам молба от името на доверителя ми за участие в процеса единствено като частен обвинител.

Съдът

ОПРЕДЕЛИ:

КОНСТИТУИРА като частен обвинител в процеса пострадалия И.З.Г..

ПО ХОДА:

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

АДВ. Ч.: Да се даде ход на делото.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Й.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че следва да проведе разпоредително заседание, на което да се обсъдят въпросите по чл. 248, ал.1, т.1 - т. 8 от НПК, с оглед на което и за обсъждане на тези въпроси

         ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.

Дава възможност на прокурора да изложи становището си по въпросите визирани в чл. 248 от НПК.

ПРОКУРОРА: Госпожо председател, съдебни заседатели, във връзка с въпросите, които следва да се обсъдят в днешното разпоредително заседание считам, че настоящото дело е подсъдно на РС – Панагюрище и няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. Като наблюдаващ прокурор на ДП считам, че в хода на досъдебното разследване не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да доведат до ограничаване правото на защита на подсъдимия и предвид това намирам, че са налице всички основания за разглеждане на делото. С адв. М., защитник на подс. Й. обсъдихме и възможността за сключване на споразумение. Затова Ви уведомявам, че са налице основания за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК. Искания за събиране на нови доказателства нямам. Има основания за разглеждане на делото по реда на особените правила. Считам, че не са налице основания за промяна на мярката за процесуална принуда, взета спрямо подсъдимия. Няма да соча нови доказателства.

АДВ. Ч.: Считам, че действително производството е подсъдно на РС – Панагюрище. Няма основания за прекратяване или спиране. Няма допуснати съществени нарушения, довели до ограничаване правото на защита. Ще чуем параметрите на споразумението, за да преценим преди да изложим съгласието си.

АДВ. М.: Присъединявам се изцяло към становището на представителя на РП – Панагюрище. Смятам, че са налице основания за разглеждане на делото по реда на особените правила, а именно по реда на глава 29. Моля делото да продължи с разглеждане веднага след разпоредителното заседание.

Съдът като възприе становищата на страните по въпросите, визирани в чл. 248 от НПК намира следното: Делото е подсъдно на РС – Панагюрище, доколкото престъплението е извършено в съдебния район на този съд. Липсват основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. Не са допуснати на ДП отстраними съществени процесуални нарушения, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и пострадалия. Налице са основанията за разглеждане на делото по реда на диференцираната процедура, а именно по реда на глава 29 от НПК, поради което и основание чл. 252, ал. 1 от НПК, съдът

            ОПРЕДЕЛИ:

ПОСТАВЯ делото на незабавно разглеждане по реда на Глава Двадесет и девета от НПК.

Проверява самоличността на подсъдимия:

Г.Й.Й., роден на *** г. в гр. Пловдив, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, работещ, неосъждан, с ЕГН:  **********.

ПОДС. Й.: Получил съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

На подсъдимия се разясниха правата по чл.55, чл.115, ал.4 и чл.274 от НПК.

ПОДС. Г.Й.: Наясно съм с правата си.

Не се направиха отводи на съда, секретаря и прокурора.

Съдът проверява самоличността на пострадалия И.Г., чрез представяне на карта за самоличност.

ПРОКУРОРА: Госпожо председател, съдебни заседатели, споразумение със защитника на подсъдимия Й. адв. М., което е в смисъл: Подсъдимият се признава за виновен по повдигнатото и поддържано от прокуратурата обвинение и приема на основание чл. 144 ал.3, вр. с ал.1 от НК и чл. 54, ал.1 от НК да му бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца изтърпяването на което да бъде отложено с изпитателен срок от три години. Възпитателната работа ще следва да се възложи на Наблюдателната комисия при Община Панагюрище. Разноските следва да се възложат на подсъдимия в размер на 538,58 лв. Веществени доказателства по делото няма. Други условия няма. Моля след преценка да го впишете в протокола и одобрите.

АДВ. М.: Уважаема госпожо съдия, уважаеми съдебни заседатели, това е споразумението което постигнахме и беше изложено от прокуратурата. Считам, че не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

АДВ. Ч.: След консултация с клиента ми същият заяви, че е съгласен с постигнатото споразумение за налагане на наказание, но желае в споразумението да бъде включено и заплащане на сторените по делото разноски за адвокатско възнаграждение.

АДВ. М.: Съгласни сме да бъде включено в споразумението и заплащането на разноските за адвокат, направени от пострадалия.

ПОДС. Г.Й.Й.: Съгласен съм. Разбирам последиците от споразумението. Разбирам, че има сила на присъда и влиза в сила още днес и не подлежи на обжалване. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Ще подпиша споразумението доброволно.

Съдът като съобрази съдържанието на постигнатото споразумение и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.6 от НПК

                   ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в протокола окончателното споразумение, по силата на което подсъдимият Г.Й.Й., роден на *** г. в гр. Пловдив, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, разведен, работещ, неосъждан, с ЕГН:  ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 03.07.2018 г. в гр. Панагюрище, се е заканил с убийство на И.З.Г. *** думи и с действия, като това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му – престъпление по чл. 144, ал.3, във връзка с ал.1 от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на чл. 54, ал.1 от НК се ОСЪЖДА на наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Възпитателната работа с условно осъдения Г.Й.Й. се ВЪЗЛАГА на Наблюдателната комисия при Община Панагюрище.

ОСЪЖДА Г.Й.Й., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените в досъдебното производство разноски в размер на 538,58 лв. (петстотин тридесет и осем лева и петдесет и осем стотинки), както и по сметка на Районен съд Панагюрище 5,00 (пет)лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР за събиране на присъдените разноски.

ОСЪЖДА Г.Й.Й., със снета самоличност, да заплати на И.З.Г., с ЕГН: ********** сторените по делото разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 600,00 (шестстотин) лева.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:                                                ЗАЩИТНИК:                  

               (Красимир Танев)                                (адв. П. М.)                             

 

 

                                                                 ПОДСЪДИМ:

                                                                           (Г.Й.Й.)

ЧАСТЕН ОБВИНИТЕЛ

             (И.Г.)

 

 

ПОВЕРЕНИК:

         (адв. Ч.Ч.)

                                                                 

         Съдът, като съобрази съдържанието на договореното споразумение намери на първо място, че същото е процесуално допустимо, предвид вида на престъплението, за което е повдигнато обвинение и поради обстоятелството, че от престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди, подлежащи на възстановяване, поради което и не съществува законова пречка за приключване на делото със споразумение. Договореното по вид и размер наказание е съобразено със степента на обществена опасност на конкретно извършеното деяние и на дееца, а и с него ще бъдат постигнати целите по чл.36 от НК.

По тези съображения и на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл.382,  ал.7 и във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, Съдът

                   ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото между прокурора, подсъдимия, защитника му, частния обвинител и неговия повереник споразумение в посочения по-горе смисъл като непротиворечащо на закона и морала.

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 62/2019 г. по описа на Панагюрския районен съд.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

                  

 

 

СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                              2.

 

 

При този изход на делото и на основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка”, взета по отношение на подсъдимия Г.Й.Й. с ЕГН:  **********.

 

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

 

 

 

СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                               2.

        

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13,35 часа.

                  

 

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: