ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  …………..

10.04.2019 г.,гр.Панагюрище

 

ПАНАГЮРСКИ РАЙОНЕН СЪД, на десети април през две хиляди и деветнадесета  година в закрито заседание в състав:

Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

като разгледа докладваното от съдия Стоянова ЧНД № 96 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

    Производството по делото е по реда на чл.244 ал.5 от НПК.

    Образувано е по жалбата на адв.Х.Х., в качеството му на пълномощник на пострадалите С.М. и Ц.М. ***, против постановление на Районна прокуратура-гр.Панагюрище  от 28.03.2019 год., с което на основание чл.244 ал.1, т.1 във вр. с чл.25 т.2 от НПК е било спряно разследването по наказателно производство - ДП № 344/18г. по описа на РУ Панагюрище, водено за престъпление по чл.144, ал.3 във вр. с ал.1 от НК.  

В жалбата се твърди, че обжалваното постановление е неправилно и незаконосъобразно, постановено при нарушение на процесуалния закон. Били налице всички предпоставки за водене на задочен процес, тъй като лицето, за виновността на което били събрани достатъчно доказателства – С.П.от град Панагюрище, напускайки страната, е демонстрирало недобросъвестно процесуално поведение, сочещо на укриване.

         Районният съд, след проверка по книжата на делото, намира, че жалбата е процесуално допустима, т.к. е подадена от лица, легитимирани да обжалват горепосочения прокурорски акт и в законоустановения срок, а разгледана по същество е неоснователна.

       Съображенията на съда в тази насока са следните:

       На първо място следва да се посочи, че по делото са разпитани всички необходими свидетели. Извършени са две експретизи за установяване на релевантни за делото факти. След събирането на тези доказателства, прокурорът е направил извод, че са събрани достатъчно доказателства за виновността на лицето С.П.от град Панагюрище, в извършване на престъплението, за което се води производството. В този смисъл е съставено   постановление за привличане, което обаче не е предявено на П., тъй като същият  не е бил намерен. След справка се установило, че е напуснал пределите на страната и е с неустановено местоживеене.При това положение разследването по горепосоченото наказателно производство е спряно от наблюдаващия прокурор на основание чл.244 ал.1,т.1 във вр. с чл.25, ал.2 от НПК, а именно поради фактът, че обв. С.П.е напуснал пределите на страната и разглеждането на делото в негово отсъствие би  попречило да се разкрие обективната истина.

Видно от приложената по делото справка от РУ Панагюрище от 25.02.2019 год. (лист 80) , С.П.е напуснал пределите на Република България на 08.02.2019 г. в 14.38 часа през ГКПП-Калотина шосе, като към момента няма данни за завръщането му.

При това положение прокурорът е приел законосъобразно, че обективната истина по делото не би могла да се разкрие всестранно и пълно без участието на обвиняемия в процеса. Съдът намира, че  е наложително да бъде проведена очна ставка между пострадалите и обвиняемия, а също така с оглед показанията на част от свидетелите, съдебна психиатрична-психологична експретиза, която да изследва вменяемостта на обв.П. и способността му с оглед неговото психическо състояние правилно да възприема фактите, които имат значение за делото и да дава достоверни обяснения за тях.  

С оглед на всичко това и поради невъзможност разследването да приключи в сроковете по чл.234 от НПК, прокурорът е постановил спиране на наказателното производство, като е разпоредил делото да се изпрати на разследващия орган за обявяване на С.П.по надлежния ред за ОДИ, като на всеки три месеца да го информира за резултатите от издирването.

Съдът споделя изводите на наблюдаващия прокурор, направени в атакуваното постановление, т.к. няма спор понастоящем, че С.П.се намира извън страната и към момента не са налице основания за провеждане на производството в негово отсъствие по смисъла на чл.269 ал.3 от НПК. В този смисъл твърденията в жалбата, че П. е демонстрирал недобросъвестно процесуално поведение, сочещо на укриване, са  произволни, тъй като в кориците на делото не се съдържа нито едно доказателство, че последният е знаел, че предстои да му бъде предявено обвинение. Призовката да се яви за това процесуално действие е за дата 22.02.2019г., а П. е напуснал страната още на 08.02.2019г.

При  това  положение  жалбата против постановлението за спиране на наказателното производство  следва да се остави без уважение като неоснователна.

По изложените съображения и на основание чл.244 ал.5 от НПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на адв.Х.Х., в качеството му на пълномощник на пострадалите С.М. и Ц.М. и ПОТВЪРЖДАВА  постановлението на Районна прокуратура-гр.Панагюрище  от 28.03.2019 год. , с което на основание чл.244 ал.1, т.1 във вр. с чл.25, т.2 от НПК е спряно наказателното  производство по ДП № 344/18г. по описа на РУ Панагюрище и пр.вх.№ 1013/18г. по описа на РП-Панагюрище.

Препис да се изпрати на  жалбоподателите, за сведение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: