Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 25.04.2019 год.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публичното заседание на петнадесети април две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА

 

при секретаря Параскева Златанова, като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД № 80/2019 год. по описа на Районен съд- Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е  по реда на чл.59 и  сл. от ЗАНН.

Образувано  е по  жалба  на П.В.Д. срещу НП 19-0310-000152 от 05.03.2019 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, предл. 3 от ЗДвП и за нарушение на чл. 140, ал. 1 ЗДвП му е наложена глоба в размер на 100 лв. (сто лева) и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до незаконосъобразност и необоснованост на атакуваното НП. Освен това се сочи, че не е налице умисъл при действията му, с които са нарушени разпоредбите на ЗДвП.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с упълномощен от него адв. В.. Поддържа жалбата си, в хода по същество излага, че е липсвала само предната регистрационна табела на автомобила, а законодателят е предвидил възможността за налагане на административно наказание единствено при липсата и на двете регистрационни табели. В евентуалност е отправено искане случаят да се приеме за маловажен.

За АНО, редовно призован, не се явява представител. Постъпило е становище, в което се излага, че са неоснователни оплакванията на жалбоподателя, както и че НП и АУАН са законосъобразни и като такива следва да се потвърдят.

Районният съд, като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства, обсъди доводите на страните и при съобразяване разпоредбите на чл.63 от ЗАНН прие за установено следното:

  Жалбоподателят Д. е санкционирана за това, че на 22.02.2019  година в 15:00 часа в гр. Панагюрище, ул. „П.М.“ като водач на лек автомобил- Ауди А3 с рег. № ********, собственост на В.
Р. Д. от гр. Панагюрище е управлявал същото без предна регистрационна табела, да е поставена на определеното за това място.       Гореописаното било установено от И.И.- мл. автоконтрольор при РУ- гр. Панагюрище, който съставил АУАН серия Д № 852976 от 22.0722019 година против жалбоподателя и с което отпочнало административно-наказателното производство, по което е издадено и  атакуваното НП. Последното било връчено лично на жалбоподателя на 09.03.2019 година, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 11.03.2019г., т.е. в  срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Гореописаната фактическа обстановка, която не се оспорва от жалбоподателят, съдът възприе въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства.

При така установеното съдът намира, че жалбата е неоснователна, поради следното:

Събраните по делото доказателства водят на категоричния извод, че жалбоподателят е извършил нарушението по чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, като е управлявал процесния лек авотомобил с ясното съзнание, че същото е без  регистрационна табела. Този факт е несъмнен и не се отрича от жалбоподателя. Съдът не споделя доводите на жалбоподателя, че законодателят е предвиди възможност за налагане на адмиснистративна санкция само в случай, че липсват и двете регистрационни табели.

         Обясненията на жалбоподателя Д. установяват причините за извършване на коментираното нарушение. На процесната дата той се е придвижвал в гр. Панагюрище, като непозната за него жена го предупредила, че предната му регистрационна табела не е закрепена добре. Жалбоподателят установил това, поради което откачил същата и я прибрал в купето на автомобила си, като възнамерявал да постави същата отново в гаража си, който се намирал в непосредствена близост до мястото където е установена липсата на регистрационна табела. В този момент бил забелязан от полицейските служители инсп. В. и мл. експерт П., които извикали дежурния мл. автокотрольор св. И., който съставил АУАН и въз основа на който било издадено атакуваното НП.

При така установеното съдът намира, че извършеното от жалбоподателя П.Д. запълва състава на вмененото му административно нарушение по чл. 140, ал. 1 от ЗДвП, тъй като на указаната дата и място той е управлявал лек автомобил Ауди А3 с рег. № ********, регистрационната табела на който не е била поставена на определеното за това място, а се е намирала в купето на автомобила. Нарушението не представлява маловажен случай, независимо от причините за извършването му.

Неоснователен се явява доводът, че нарушението не е извършено умишлено, доколкото съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 2 ЗАНН непредпазливите деяния не се наказват само в предвидени от закона случай, т.е. правилото е, че са наказуеми и деянията извършени по непредпазливост.
Деянието е непредпазливо тогава, когато деецът не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди. В конкретния случай, жалбоподателят дори да не е предвиждал последиците от нарушението, то той е бил длъжен и е могъл да ги предвиди. Ето защо неоснователни са доводите на жалбоподателя, че доколкото не е извършил деянието умишлено, то същото не е съставомерно от субективна страна.

Извън казаното до тук, при служебна проверка, въззивната инстанция не намери да са допуснати каквито и да е нарушения на процедурата по ангажиране на административно наказателната отговорност на нарушителя, засягащи правото му на защита.

В конкретния случай, не е налице хипотезата на чл. 28 от ЗАНН. Легалната дефиниция на понятието "маловажен случай" се съдържа в чл. 93, т. 9 от НК, чиито разпоредби съгласно чл. 11 от ЗАНН са субсидиарно приложими в производството по налагане на административни наказания по въпросите за отговорността. Съгласно цитираната норма, "маловажен случай" е този при който извършеното престъпление, с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид, в случая на административно нарушение от съответния вид. Преценката за маловажност следва да се прави на базата на фактически данни за всеки конкретен случай. Настоящият състав приема, че в конкретно извършеното деяние, за което е ангажирана административно наказателната отговорност на жалбоподателя не е маловажен случай. Нарушението е формално и с факта на неговото установяване, законът свързва настъпването на определени неблагоприятни правни последици, поради което и административно наказващият орган не е допуснал нарушение на закона, като не е приложил разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.

Съгласно разпоредбата на чл. 27 ЗАНН при определяне на наказанието следва да се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване, както и други смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. За нарушаване на разпоредбата на чл. 140, ал. 1, пр. 2 ЗДвП е предвидено наказание глоба от 50 до 200 лева и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца. В конкретния случай, при определяне вида и размера на санкцията по чл.175 ал.1, т.1 от ЗДП – 100 лева глоба и 3 месец лишаване от правоуправление, наказващият орган се е съобразил с изискванията на чл. 27 от ЗАНН за индивидуализация на административните наказания. Наказанието лишаване от права е определено в размер към средата на границите посочени от закона. Видно от справката за нарушение на водач, жалбоподателят е издържал изпит за управление на МПС на 22.03.2017 г., като СУМПС е издадено на 28.03.2017 г., като за период по-малък от две години до 22.02.2019 г. за нарушение по ЗДвП жалбоподателят е наказан с шест влезли в сила наказателни постановления и три фиша. Посоченото отличава жалбоподателя като личност склонна да нарушава правилата на ЗДвП. Ето защо настоящият съдебен състав счита, че наказанието наложено от административно наказващия орган в пълна степен отчита личността на жалбоподателя, както и степента на вина на нарушителя. С така наложените кумулативни наказания ще се постигнат целите по чл.12 от ЗАНН.

По изложените съображения Районен съд - Панагюрище в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И:

 

          ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 19-0310-000152 от 05.03.2019 г. на Началника на РУ Панагюрище, с което на П.В.Д. ЕГН:**********, с адрес: ***, на основание чл. 175, ал. 1, т. 1, предл. 3 от ЗДвП и за нарушение на чл. 140, ал. 1 ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 лв. (сто лева) и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.

   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: