Р    Е    Ш  Е   Н    И    Е                        

 

№ …………

 

В       И  М  Е  Т  О           Н  А           Н  А  Р  О  Д  А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на двадесет и трети април през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                               

   РАЙОНЕН СЪДИЯ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Нонка Стоянова

в присъствието на прокурора Красимир Танев

след като разгледа докладваното от съдия СТОЯНОВА АНД № 79/2019 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, във връзка с чл. 78а, ал. 6 от НК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Н.Н., роден на *** ***, общ. Панагюрище, българин, български гражданин, с основно образование, учащ, неженен, неосъждан, с ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 14.12.2018 г. в гр. Панагюрище, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 6,8 тегловни %, с общо нето тегло 4,69 грама, на стойност 28,14 лв. (двадесет и осем лева и четиринадесет стотинки), като случаят е маловажен, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си - престъпление по чл. 354а, ал.5, във връзка с ал.3, т.1 от НК, във връзка с чл. 63, ал.1, т. 5 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 6 от НК, го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ, което да бъде изпълнено чрез прочитане на съдебното решение пред класа на обвиняемия в ПГТ – с. Виноградец, в часа на класния ръководител.

ОСЪЖДА Д.Н.Н., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените по делото разноски в размер на 72,00 лв. (седемдесет и два лева), представляващи разходи за химическа експертиза в досъдебното производство, както и по сметка на Районен съд - Панагюрище 5,00 (пет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР за събиране на присъдените разноски.

На основание чл.354а, ал.6 от НК, предметът на престъплението – марихуана с тегло 4,41 грама – остатък след извършената експертиза, предаден с приемо-предавателен протокол № 60454 от 17.01.2019 г. на НОП – ЦМУ на основание чл. 91 от ЗКНВП, се ОТНЕМА в полза на държавата, като след влизане в сила на съдебния акт следва да бъде унищожен по предвидения законов ред.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

                                     

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: