Р Е Ш Е Н И Е

40

 

      30.04.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и седми март

 

2018

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

ПАРАСКЕВА ЗЛАТАНОВА

 
 

Секретар                                                        

 

 
 


и прокурор   КРАСИМИР ТАНЕВ                                                     

 

като разгледа докладваното от                                                                                    

съдия СТАТЕЛОВА

 

43

 

2019

 
 


                                       АНД №                       по описа за                   год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващи от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №18-0310-000763, издадено на 09.08.2018г. от П.Ш.-Началник на РУ– Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик.

Жалбата е подадена от С.Д.Г.,***, срещу Наказателно постановление №18-0310-000763, издадено на 09.08.2018г. от П.Ш.-Началник на РУ– Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик, като същата е бланкетна и не са изложени доводи за  исканата отмяна на процесното НП.

В открито съдебно заседание жалбоподателят С.Д.Г. се явява лично и поддържа жалбата.

В процеса са изслушани актосъставителят К.С.М. и  свидетелят Д.Г.И..

От представения по делото АУАН № 247/07.03.2018 г.,  се установява, че на същата дата, около 14,20 ч., в село Поибрене, Община - Панагюрище, на ул. „Иван Пашов“, жалбоподателят Г. е управлявал собствения си лек автомобил марка„Понтияк Транс – Спорт“, с държавен рег. № ** **** **, със служебно прекратена регистрация, поради липса на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, установена след направена справка с Гаранционен фонд.

По делото е приложено Наказателно постановление № 18-0310-000763/09.08.2018 г., връчено на жалбоподателя Г. на 25.01.2019 г., от което се установява, че на 07.03.2018 г., около 14,20 ч., в село Поибрене, Община - Панагюрище, на ул. „Иван Пашов“, жалбоподателят Г. е управлявал собствения си лек автомобил  марка „Понтияк Транс – Спорт“, с държ.рег. № ** **** **, със служебно прекратена регистрация, поради липса на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, установена след направена справка с Гаранционен фонд. В Наказателното постановление се сочи също, че с тези свои действия Г. виновно е нарушил чл. 140, ал. 1 от ЗДвП и затова му е наложена глоба в размер на 200,00 лв., като му е отнето правото да управлява МПС за срок от 6 месеца.

По делото е приложена Докладна записка рег. № 310з-3286/09.03.2018 г., изготвена от мл. експрет К.М., от която се установява, че на 07.03.2018 г. през периода от 14,00 до 17,00 ч., двамата служители на РУ – Панагюрище, при ОДМВР – Пазарджик – М. и Д.И. са извършвали контрол по ЗДвП и в 14,20 ч. са спрели за проверка управлявания от С.Д.Г. лек автомобил марка  „Понтияк Транс – Спорт“, с държ.рег. № ** **** **, за който е установено, след уведомление от Гаранционен фонд, че е със служебно прекратена регистрация, поради липса на застраховка „Гражванска отговорност на автомобилистите“. Сочи се, че е съставен АУАН за нарушение по смисъла на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП.

По делото е приложена справка за нарушител/водач, от която се констатира, че през периода 2002 до 2018 г. на жалбоподателя Г. са съставени 37 броя АУАН за различни нарушения по ЗДвП, като от същата справка се установява още, че  тези АУАН са станали основа за съставянето на 37 броя наказателни постановления.

Съгласно приложената по делото Заповед № 8121з-515/14.05.2018 г. на Министъра на МВР за осъществяване на контролна дейност, се установява, че началниците на РУ в ОДМВР са оправомощени да съставят НП за установени административни нарушения по реда на ЗДвП.

Изслушан в съдебно заседание, актосъставителят К.С.М., сочи, че в светлата част на 07.03.2018 г., заедно със свидетеля Д.И. са извършвали проверки във връзка с контрол на пътното движение в с. Поибрене, Община – Панагюрище, като при задаването на автомобила на жалбоподателя Г. по пътя, именно М. е подал сигнал със стоп-палка. При извършването на проверката, актосъставителят е попитал Г. защо управлява лек автомобил, който няма застраховка, на което Г. е отговорил, че кара автомобила на ремонт и е наясно, че е без застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“. Актосъставителят сочи, че Г. се е държал вежливо и културно по време на проверката.

Разпитан в открито съдебно заседание, свидетелят Д.Г.И. установява, че  по изготвен план за специализирана  полицейска операция, заедно с актосъставителя М. са извършвали контрол на пътното движение в началото на с. Поибрене, когато са извършили проверка и на жалбоподателя Г., като са установили, че същият управлява автомобил без налична сключена застраховка „Гражданска отговорност“. Установява, че са обяснили на жалбоподателя защо е спрян без да е извършил нарушение, а именно - тъй като се извършва проверка по предварително изготвен план за контрол на пътното движение.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства се констатира, че на 07.03.2018 г., при извършване на планова проверка на движението по пътищата, жалбоподателят С.Г. е управлявал автомобил, който е без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, което е довело до автоматично прекратяване на регистраицята на това МПС. Този факт е установен от органите на реда, чрез справка в Гаранционен фонд, където е установено, че липсва сключена валидна застраховка „Гражданска отговорност“.

По делото не се събраха никакви доказателства, че към този момент жалбоподателят С.Д.Г. е застраховал валидно личния си лек автомобил марка „Понтияк Транс – Спорт“, с държ.рег. № ** **** ** или е имал действаща застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ към момента на извършване на проверката, без да е представил полица за нея, поради което по делото безспорно се установи, че същият е извършил виновно деянието да управлява лек автомобил със служебно прекратена регистрация в пътната мрежа на Република България.

От събраните гласни доказателства се установи безспорно, че към този момент Г. е бил наясно с факта, че автомобилът му е със служебно прекратена регистрация и не е сключвал застрахователна полица „Гражданска отговорност на автомобилистите“. По делото не събраха никакви доказателсства, че автомобилът се нуждае от ремонт, както жалбоподателят е заявил на проверяващите служители от РУ – Панагюрище, при ОДМВР – Пазарджик.

Съдът счита, че следва да потвърди НП №18-0310-000763, издадено на 09.08.2018г. от П.Ш.-Началник на РУ– Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 140, ал.1 от ЗДвП, извършено на 07.03.2018 г., в село Поибрене, Община - Панагюрище, на ул. „Иван Пашов“, на С.Д.Г., с ЕГН- **********,***, е наложена глоба в размер на 200,00лв. и е лишен от право да управлява МПС за срок от шест месеца.

 Така мотивиран, ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН,  

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №18-0310-000763, издадено на 09.08.2018г. от П.Ш.-Началник на РУ– Панагюрище при ОДМВР – Пазарджик, с което за нарушение на чл. 140, ал.1 от ЗДвП, на С.Д.Г., с ЕГН- **********,***, е наложена глоба в размер на 200,00лв. (двеста лева) и е лишен от право да управлява МПС за срок от шест месеца.

Решението подлежи на обжалване и протест пред Административен съд - Пазарджик на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено с мотивите.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: