Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 23.04.2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на  26.03.2019 година в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Нонка Стоянова,като разгледа докладваното от районен съдия Стоянова АНД № 36/2019 год. по описа на Панагюрския  районен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е  по реда на чл.59 и  сл. от ЗАНН.

  Образувано е по жалба на „А 1 България“ ЕАД, представлявано от А.В.Д.– Главен изпълнителен директор и М.М.– Изпълнителен директор, ЕИК: 131468980 против НП № 5068/11.01.2019 г. на Заместник-министъра на културата, с което на основание чл. 98в, ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП),  във връзка с чл. 97, ал.1 от ЗАПСП, чл. 53, чл. 83, ал.1 от ЗАНН и за нарушение на чл. 97, ал.1, т. 6, предложение трето от ЗАПСП на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 (три хиляди) лева.

  Релевираните във въззивната жалба оплаквания се свеждат до наличие на материална и процесуална незаконосъобразност на атакуваното НП, чиято отмяна се иска. Твърди се, че по време на извършената проверка не присъствал представител на „А1“, което представлявало съществено процесуално нарушение. Твърди се, че събраните в хода на административно наказателното производство доказателства не били достатъчни, за да обосноват несъмненост на нарушението. Твърди се, че вмененото нарушение, изразяващо се в препредаване по кабел на програмата „Евроспорт“, без необходимото по закон съгласие на правоносителя, не било извършено. ПрограматаЕвроспортне бил част от списъка, неразделна част от договора, сключен между дружеството, стопанисващо проверения обект и жалбоподателя. Изложени са и твърдения за маловажност на случая по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, тъй като нарушението касаело само една телевизионна програма, докато за останалите било налице необходимото съгласие на правоносителя на правото.

          Санкциониранато юридическо лице се представлява от гл.юрисконсулт Г.Х., надлежно упълномощен, който поддържа подадената жалба и излага  съображения  за  нейната  основателност. 

  АНО, редовно призован, не се представлява. Постъпило е писмено становище от юриск. Г. Т., в което  излага съображения за неоснователност на подадената жалба. Моли оспорваното наказателно постановление да бъде потвърдено като законосъобразно.

  Съдът като взе предвид изложените в жалбата оплаквания и доводите на страните, след като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства,  поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа страна следното:

  На търговското дружество „А.Б.“ ЕАД, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 (три хиляди) лева, след като на 15.05.2018 г. била извършена проверка на територията на балнеохотел „Роза“, гр. Стрелча, стопанисван от „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД. Проверката била извършена от св. П.А. – главен експерт в Министерство на културата. В присъствието на служител на хотела, работещ като рецепционист, св. А. пристъпила към преглед на препредаваните от работещ телевизор в ресторанта на хотела телевизионни програми. Телевизорът бил свързан като крайна точка към електронно съобщителната мрежа, изградена на територията на хотела чрез коаксиален кабел. На св. А. направило впечатление, че нямало други допълнителни устройства към кабела, които да дават основание за нерегламентирано свързване към телевизора или към мрежата.

  Чрез дистанционното управление и екрана на телевизора св. А. проверила и подробно описала в съставен на място констативен протокол препредаваните телевизионни програми, сред които била и телевизионната програма „Евроспорт“. Проверката протекла чрез отваряне на всяка една програма, изчакване да се види логото на същата и дали се излъчва, след което се пристъпвало към отваряне на следващата програма. Програмите, за които не било установено реално излъчване, не били вписани в констативния протокол.

  След проверката свидетелката А. поискала от рецепционистката договора или други документи, които дават права за препредаването на констатираните програми. Рецепционистката казала, че не разполага с документи, поради което било дадено предписание към управителя на дружеството, стопанисвашо балнеохотела да ги представи в Министерство на културата. По-късно в Министерството било получено заверено копие от договор, сключен между стопанисващото обекта дружество „Профилактика, рехабилитация и отдих“ ЕАД и „Мобилтел“ ЕАД (сега „А.Б.“ ЕАД), видно от който на територията на балнеохотела се предоставя пакет телевизионни програми като на корпоративен клиент. Въз основа на договора били направени писмени запитвания до правоносителите на констатираните телевизионни програми дали към датата на проверката са давали своето съгласие  на „А.Б.“ ЕАД, за препредаването им на територията на хотел „Роза“ в град Стрелча. От получените отговори било констатирано, че за програмата „Евроспорт“, която била извън пакета, т.е. не фигурирала в приложението към договора, но реално се препредавала, няма необходимото съгласие на правоносителя (л. 35-36 в делото).

На базата на горните фактически констатации, св. А. съставила на жалбоподателя АУАН, с който му вменила нарушение по чл. 97, ал. 1, т. 6, предложение трето от ЗАПСП. Съгласно цитираната разпоредба, който в нарушение разпоредбите на закона препредава по кабел телевизионни програми, се наказва с имуществена санкция в размер от 2 000 лв. до 20 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. Съгласно ЗАПСП за  предоставяне на телевизионни програми на корпоративен клиент (представляващо препредаване на телевизионни програми по смисъла на ЗАПСП) се изисква изричното съгласие на правоносителя на сродното на авторското право, каквото в случая, видно от писмото на л.35 в делото, липсва за програмата „Евроспорт“.

         С оглед на така установеното съдът намира, че административното нарушение, вменено на  въззивника е правилно квалифицирано. Административно-наказателното производство е протекло при спазване на процедурата, при което съдът намира, че правата на жалбоподателя не са нарушени. В този смисъл неоснователно е твърдението за нарушени права, тъй като по време на проверката не бил присъствал представител на санкционираното дружество. Видно от показанията на св. А., както и от констатациите в АУАН, през цялото време на проверката е присъствала г-жа Н.В., на длъжност рецепционист в хотела, т.е. незаинтересовано лице, и това обстоятелство не е  оспорено от жалбоподателя. Всичко това идва да покаже, че проверката е била обективна.

         Неоснователни са твърденията, че липсата на телевизионната програма „Евроспорт“ в приложението към договора, което  означавало, че договарящите не са постигнали съгласие за препредаване на територията на хотела на програмата, само по себе си сочи на липса на осъществен състав на нарушението. В случая няма спор, че телевизионната програма „Евроспорт“ не е част от приложението към договора, но вмененото нарушение е за нейното фактическо препредаване. В този смисъл няма никакво значение дали програмата е част от договора, още повече че е обяснимо програмата да не присъства в приложението, след като правоносителят не е дал съгласието си за нейното препредаване. От показанията на св. А. се установява, че същата е огледала внимателно обстановката около работещия в ресторанта телевизор и е установила, че същият е бил директно включен чрез  коаксиален кабел към електронно съобщителната мрежа, изградена на територията на хотела, като липсвали други допълнителни устройства, които да дават основание за нерегламентирано свързване към телевизора или към мрежата. Спор относно обстоятелството, че електронно съобщителната мрежа на територията на балнеохотел „Роза“ в град Стрелча е изградена от жалбоподателя няма, като този факт следва и от намиращия се в кориците на делото договор, сключен между жалбоподателя и стопанисващото проверения обект дружество.

         Съдът намира, че случаят не може да се квалифицира като маловажен по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Това становище на съда следва от обстоятелството, че разпространението на телевизионните програми е сред основните направления в предмета на дейност на санкционираното дружество, което предполага използване на обекти на авторското права и сродните му права. В този смисъл, факта че установеното нарушение е по отношение само на една телевизионна програма би следвало да се вземе предвид при индивидуализация на наказанието като изключително смекчаващо обстоятелство, но не може да обоснове маловажност на случая. Именно по тази причина и приемайки, че нарушението е само по отношение на една телевизионна програма (телевизионната програма „Евроспорт“), като взема предвид и липсата на данни за друго извършено подобно нарушение от страна на жалбоподателя, съдът намира, че АНО не се е съобразил напълно с изискванията на чл.27 от ЗАНН, като е наложил на жалбоподателя имуществена санкция в размер на 3000 лв. Съдът намира, че съответна на извършеното е санкция в минимално предвидения размер от  2 000 лв., с което ще се постигнат целите, преследвани от ЗАНН и специалния закон – Закона за авторското право и сродните му права. Ето защо обжалваното наказателно постановление следва да бъде изменено, като наложената санкция в размер на 3 000 лв. бъде намалена на 2 000 лв.

По изложените съображения Панагюрският  районен съд в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И:

 

 ИЗМЕНЯВА  НП № 5068/11.01.2019 г. на Заместник-министъра на културата, с което на основание чл. 98в, ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП),  във връзка с чл. 97, ал.1 от ЗАПСП, чл. 53, чл. 83, ал.1 от ЗАНН и за нарушение на чл. 97, ал.1, т. 6, предложение трето от ЗАПСП на „А 1 България“ ЕАД, представлявано от А.В.Д.– Главен изпълнителен директор и М.М.– Изпълнителен директор, ЕИК: 131468980 е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 (три хиляди) лева, като НАМАЛЯВА имуществената санкция на 2 000 (две  хиляди) лева.

 

         Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: