Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 25.04.2019 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на  26.03.2019 година в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Нонка Стоянова,като разгледа докладваното от районен съдия Стоянова АНД № 34/2019 год. по описа на Панагюрския  районен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

  Производството е  по реда на чл.59 и  сл. от ЗАНН.

  Образувано е по жалба на „Б.т.к.“ ЕАД, ЕИК: 831642181 против НП № 4963/14.01.2019 г. на Заместник-министъра на културата, с което на основание чл. 98в, ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП),  във връзка с чл. 97, ал.1 от ЗАПСП, чл. 53, чл. 83, ал.1 от ЗАНН и за нарушение на чл. 97, ал.1, т. 6, предложение трето от ЗАПСП на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 (седем хиляди) лева.

  Релевираните във въззивната жалба оплаквания се свеждат до наличие на материална и процесуална незаконосъобразност на атакуваното НП, чиято отмяна се иска. Твърди се, че вмененото нарушение, изразяващо се в непозволено публично излъчване на изброените в АУАН и НП телевизионни програми на територията на търговски обект – хотел „Релакс“ гр.Стрелча, без необходимото по закон съгласие на правоносителите, не било извършено.  Реално не било констатирано излъчване на никакви телевизионни програми в проверения обект, а само било констатирано че такова е възможно. „БТК“ ЕАД не било сключвало договор за предоставяне на каквито и да е услуги с дружеството-собственик или ползвател на проверения обект, нито пък с неговия управител. Договорът, от който се правил извод за авторството на нарушението, бил сключен с лице с имената Л.С. в качеството му на абонат-физическо лице, като в договора изрично му се забранявало публично ползване на програмите. Твърди се още, че вмененото нарушение не било правилно квалифицирано. Словесното описание не отговярало на приложения администартивно-наказателен състав.

          Санкциониранато юридическо лице, редовно призовано, не се представлява в проведеното открито съдебно заседание. 

  АНО, редовно призован, не се представлява. Постъпило е писмено становище от юриск. Г.Т., в което  излага съображения за неоснователност на подадената жалба. Моли оспорваното наказателно постановление да бъде потвърдено като законосъобразно.

  Съдът като взе предвид изложените в жалбата оплаквания и доводите на страните, след като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства,  поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено от фактическа страна следното:

  На търговското дружество  „Б.т.к.“ ЕАД, е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 (седем хиляди) лева, след като на 15.05.2018 г. била извършена проверка на територията на хотел „Релакс“, гр. Стрелча, стопанисван от „С. Д“ ЕООД. Проверката била извършена от св. П.А. – главен експерт в Министерство на културата. В присъствието на управителката на хотела Д. С., св. А. пристъпила към преглед на препредаваните от работещ телевизор в кафенето на хотела телевизионни програми. Към телевизора имало приемник с логото на Виваком,  снабден с декодираща карта, също в работен режим. Приемникът бил свързан от една страна към телевизора с HDMI кабел, а от друга, като крайна точка  – към електронно съобщителната мрежа, изградена на територията на хотела чрез коаксиален кабел.

  Чрез дистанционното управление и екрана на телевизора св. А. проверила и подробно описала в съставен на място констативен протокол препредаваните телевизионни програми, сред които били и телевизионните програми Нова ТВ, Диема, Кино Нова, Нова спорт, Нова спорт  HD, Диема спорт 2 HD, Диема Фемили, Trase Sport Stars BTV, BTV HD, Btv Comedy, bTV Сinema, bTV Action, bTV Action HD, Btv Lady, RING, Ring, Ring BG HD, Eurosport 1, Eurosport 2, TLC, Discaveri Chanel, Fox, Fox Life, 24 Kitchen, Fox Crime, National Geographic HD, Nat Geo Wild, History, History HD, Jim Jam, Disney Chanel, Disney Junior, Travel Chanel, Fashion TV. Проверката протекла чрез отваряне на всяка една програма, изчакване да се види логото на същата и дали се излъчва, след което се пристъпвало към отваряне на следващата програма. Програмите, за които не било установено реално излъчване, не били вписани в констативния протокол.

  След проверката свидетелката А. поискала от управителката на хотела Д. С. договора или други документи, които дават права за препредаването на констатираните програми. Управителката й предоставила договор за мобилни и телевизионни услуги, както и допълнително споразумение, сключени между „БТК“ ЕАД  и физическото лице Л.С. С.. Към договора имало приложение, съдържащо предоставяните телевизионни програми. Като адрес на предоставяне на услугата в договора бил записан адреса на хотел „Релакс“ в гр. Стрелча. Освен това, в договора било посочено, че на абоната се предоставя втори безплатен приемник и осем допълнителни приемника. Управителката Д. С. споделила на св. А., че монтажът и оборудването на електросъобщителната мрежа на територията на хотела било извършено от оторизирани техници на доставчика на услугата, т.е. от служители на „БТК“ ЕАД.

 

 

След проверката на 15.05.2018 г. св. А. отправила писмени запитвания до правоносителите на констатираните на място в хотел „Релакс“ гр. Стрелча телевизионни програми - дали към датата на проверката са давали своето съгласие  на „БТК“ ЕАД, за препредаването им на територията на хотела. От получените отговори било констатирано, че за програмите Нова ТВ, Диема, Кино Нова, Нова спорт, Нова спорт  HD, Диема спорт 2 HD, Диема Фемили, Trase Sport Stars BTV, BTV HD, Btv Comedy, bTV Сinema, bTV Action, bTV Action HD, Btv Lady, RING, Ring, Ring BG HD, Eurosport 1, Eurosport 2, TLC, Discaveri Chanel, Fox, Fox Life, 24 Kitchen, Fox Crime, National Geographic HD, Nat Geo Wild, History, History HD, Jim Jam, Disney Chanel, Disney Junior, Travel Chanel, Fashion TV, няма необходимото съгласие на правоносителя (л. 46, 48, 49-50 в делото).

На базата на горните фактически констатации, св. А. съставила на жалбоподателя АУАН, с който му вменила нарушение по чл. 97, ал. 1, т. 6, предложение трето от ЗАПСП. Съгласно цитираната разпоредба, който в нарушение разпоредбите на закона излъчва по безжичен път, предава или препредава по кабел телевизионни програми, се наказва с имуществена санкция в размер от 2 000 лв. до 20 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. Съгласно ЗАПСП за  предоставяне на телевизионни програми на корпоративен клиент (представляващо препредаване на телевизионни програми по смисъла на ЗАПСП) се изисква изричното съгласие на правоносителя на сродното на авторското право, каквото в случая, видно от писмата  на л. 46, 48, 49-50 в делото, липсва за програмите  Нова ТВ, Диема, Кино Нова, Нова спорт, Нова спорт  HD, Диема спорт 2 HD, Диема Фемили, Trase Sport Stars BTV, BTV HD, Btv Comedy, bTV Сinema, bTV Action, bTV Action HD, Btv Lady, RING, Ring, Ring BG HD, Eurosport 1, Eurosport 2, TLC, Discaveri Chanel, Fox, Fox Life, 24 Kitchen, Fox Crime, National Geographic HD, Nat Geo Wild, History, History HD, Jim Jam, Disney Chanel, Disney Junior, Travel Chanel, Fashion TV.

  С оглед на така установеното съдът намира, че административното нарушение, вменено на въззивника е правилно квалифицирано. Административно-наказателното производство е протекло при спазване на процедурата, при което съдът намира, че правата на жалбоподателя не са нарушени.

Неоснователни са твърденията в жалбата, че в проверения обект не било констатирано излъчване на никакви телевизионни програми, а само било констатирано че такова е възможно. Свидетелката А. установи, че телевизорът в кафенето на хотела, както и приемникът свързан към него били в работещ режим.

         По делото не съществува спор, че между „БТК“ ЕАД и дружеството-собственик на проверения обект хотел „Релакс“ гр. Стрелча не е сключван договор за предоставяне на телевизионни услуги. Договорът действително е сключен между жалбоподателя и абонатът-физическо лице Л.С., но е договорено услугата да се доставя на адреса на търговския обект. В този смисъл следва да се посочи, че вмененото нарушение е за фактическото препредаване на програмите, подробно описани в акта и НП, без необходимото по закон изрично съгласие на правоносителя на сродното на авторското право. Като се имат предвид съдържанието на договора в частта на договорените допълнителни девет приемника, както и частта от показанията на св. А., че съобщителната мрежа е изградена от оторизирани техници на „БТК“ ЕАД, за съда не остава съмнение, че жалбоподателят като доставчик на услугата е бил наясно, че същата се доставя на територията на търговския обект с неограничен достъп. Ясно е при това положение, че жалбоподателят, сключвайки договор вместо с корпоративния клиент, с абонат-физическо лице е целял поне документално да укрие неправомерното си поведение по препредаване на телевизионни програми без изричното съгласие на правоносителя. Препредаването е форма на използване по смисъла на ЗАПСП и в този смисъл съдът е напълно солидарен с АНО, че дружеството-жалбоподател „БТК“ ЕАД има качеството на ползвател по смисъла на § 2, т. 6 от ДР на ЗАПСП и законосъобразно е определено като административно-наказателно отговорно лице. В този смисъл приложената от АНО правна квалификация е точна.

Съдът намира, че при индивидуализация на наказанието АНО се е съобразил с изискванията на чл.27 от ЗАНН, като е наложил на жалбоподателя имуществена санкция в размер на 7000 лв., т.е. при лек превес на смекчаващите административно-наказателната отговорност обстоятелства. От една страна АНО е отчел като отегчаващо обстоятелство, че сред основните направления в дейността на „БТК“ ЕАД е разпространението на телевизионни програми, което предполага използване на обекти на авторското право и сродните му права. Като отегчаващо обстоятелство е отчетен и броя на телевизионните програми, по отношение на които е установено нарушението. Като смекчаващо обстоятелство е отчетена липсата на данни за друго извършено подобно нарушение от страна на жалбоподателя.

Като е отчел тежестта на индивидуализиращите административно- наказателната отговорност обстоятелства, АНО законосъобразно е определил конкретния размер на имуществената санкция. Същата по размер е съответна на степента на обществена опасност на констатираното нарушение.

 

По изложените съображения Панагюрският  районен съд в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП № 4963/14.01.2019 г. на Заместник-министъра на културата, с което на основание чл. 98в, ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП),  във връзка с чл. 97, ал.1 от ЗАПСП, чл. 53, чл. 83, ал.1 от ЗАНН и за нарушение на чл. 97, ал.1, т. 6, предложение трето от ЗАПСП на „Б.т.к.“ ЕАД, ЕИК: 831642181  е наложена имуществена санкция в размер на  7 000 (седем хиляди) лева, като законосъобразно.

 

         Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: