Р Е Ш Е Н И Е

39

 

      30.04.2019г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                             Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Двадесет и седми март

 

2019

 
                

на                                                                             Година                                      

 

в публично заседание в следния състав:

ДИАНА  СТАТЕЛОВА

 
                                                                    

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

                                                                                                                                                                                 

ПАРАСКЕВА ЗЛАТАНОВА

 
 

Секретар                                                        

 

 
 


и прокурор   КРАСИМИР ТАНЕВ                                                     

 

като разгледа докладваното от                                                                                    

съдия СТАТЕЛОВА

 

5

 

2019

 
 


                                       АНД №                       по описа за                     год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващи от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 1 от 18.12.2018г. на Началника на РУ П при ОДМВР Пазарджик. В жалбата си Н.И.Н.,***, със съдебен адрес:***- чрез адвокат П.М. от Пазарджишка адвокатска колегия, сочи, че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно, тъй като актосъставителят П.Н. е с недоказана компетентност, каквато следва да се посочи в НП, с оглед правната уредба на чл. 30, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от ЗССПЕЕН-112. Твърди, че не е посочено поименно или като длъжност актосъставителят да е оправомощен да започне производство по реда на този закон. В жалбата се твърди, че неправилно е прието, че съставения АУАН, който е годен да даде начало на адм.инистративно-наказателното производство има обвързваща доказателствена сила. Жалбоподателят сочи, че НП не посочва доказателства в своя подкрепа, като така се нарушава императивното изискване на чл. 57, ал. 5 от ЗАНН. Н.Н. твърди в жалбата си, че липсва задължителен реквизит на НП, а именно – описание на санкционираното нарушение и обстоятелствата, при които то е осъществено, като нарушението е описано бланкетно, схематично и общо, без каквато и да било конкретизация. Сочи се, че прилаганата спрямо обвинението в наказателното постановление норма на чл. 28, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 от ЗССПЕЕН-112, предполага търсене на административно- наказателна отговорност от Н., ако е предал неверни или заблуждаващи съобщения, като процесното нарушение е налице само ако съобщението е невярно или заблуждаващо, и в тежест на доказване от АНО е да установи неверните и заблуждаващи сведения, вменени на Н.. Според жалбата, от НП не може да се разбере съдържанието на сведенията, дадени от жалбоподателя- защо тези сведения са определени като съобщения от хипотезата на приложения чл. 28, ал. 1 от ЗССПЕЕН-112 изцяло или в каква степен тези сведения са неверни и защо АНО ги е е определил като заблуждаващи – държавен, общински орган, физическо или юридическо лице, което се е опитал да заблуди Н..

Моли да бъде отменено изцяло НП № 1/18.12.2018 г. на Началника на РУ П при ОДМВР Пазарджик.

Видно от приложения по делото АУАН № 1/12.12.2018 г. е, че на 12.12.2018 г., около 21,40 ч., в гр. Стрелча, на бул. „България“, пред хотел – ресторант „ХІХ век“ Н.И.Н. се е обадил на ЕЕН-112, като е предал неверни и заблуждаващи сведения, посочен е и мобилният номер, от който е подаден сигнала, като е посочено, че този мобилен телефон се  ползва от Н.И.Н..

Съгласно обжалваното НП № 1/18.12.2018 г. на Началника на РУ П при ОДМВР Пазарджик, на 12.12.2018 г., около 21,40 ч., в гр. Стрелча, на бул. „България“, пред хотел – ресторант „ХІХ век“, Н.И.Н. се е обадил на ЕЕН-112 и е предал неверни и заблуждаващи сведения от мобилния си номер, с което виновно е нарушил чл. 28, ал. 1 от ЗССПЕЕН-112 и за което му е наложена глоба в размер на 2 000,00 лева.

От докладната записка, приложена по делото и изготвена 13.12.2018  г. от мл. оперативен дежурен в ОДЧ при РУ – П при ОДМВР – Пазарджик се  установява, че на 12.12.2018 г., около 21,37 ч. от ОДЧ при ОДМВР – Пазарджик е получен сигнал на телефон ЕЕН – 112 от мобилен телефон **********, от който се е обадил гражданин, представящ се за И.Н.. Гражданинът е съобщил, съгласно докладната записка, че И.Д.е употребил алкохол и шофира сив автомобил марка „Мердецес“, на който не може да съобщи регистрационния номер. В докладната записка се сочи, че Г. веднага се е обадил на автомобилен патрул № 739 в гр. Стрелча, като е предал постъпилата информация и след около половин час младши инспектор Л.Л. е докладвал, че са спрели за проверка лек автомомбил марка „Мерцедес“ с ДР № ** **** **, управляван от И.Д., но Д. е във видимо трезво състояние и няма никакви признаци да е употребил алкохол. Младши оперативен дежурен Г. сочи в докладната си записка, че е провел разговор с подалия сигнал от мобилен телефон **********, който се представил за И.Н., но му е било трудно да разговаря нормално, тъй като човекът звучал като сериозно употребил големи количества алкохол. Подалият сигнала му заявил, че се намира в заведение „Торнадо – Средна гора“ гр. Стрелча, а малко по-късно автопатрулът съобщил на Г., че лицето, подало сигнал от мобилен телефон ********** не се казва И.Н., а Н.И.Н., който действително е намерен в ресторант „Средна гора“. В докладната записка се сочи още, че след около 15 минути, по искане на оперативния дежурен, Н. е доведен в сградата на РУ – П при ОДМВР – Пазарджик, където му е съставен АУАН по реда на чл. 28, ал. 1 от ЗССПЕЕН-112 и му е поискано да напише обяснение, но тъй като е бил в явно нетрезво състояние, то е било много кратко, след което е напуснал сградата на РУ- П.

От обясненията на жалбоподателя Н.И.Н., приложени по настоящото дело, се установява, че на 12.12.2018 г., в 21,32 ч., Н. е подал сигнал в РУ – П, защото бил провокиран от познат, който го заплашвал с полицейска разправа.

От Докладна записка изготвена от младши инспектор Л.С.Л. се установява, че на 12.12.2018 г., около 21,40 ч., е получен сигнал от ОДЧ за постъпил сигнал на ЕЕН – 112, че И.Д.е употребил алкохол и управлява сив лек автомобил, марка „Мерцедес“. В докладната записка на Л. се сочи, че след около 20 минути, управляващият автомобил „Мерцедес“, с ДР № ** **** **, И.Я.Д. е спрян за проверка и е установено, че същият е във видимо трезво състояние, без никакви признаци за употреба на алкохол. В докладната записка се сочи също, че след няколко минути е получен нов сигнал в ОДЧ на РУ – П, че неверният сигнал е подаден от Н.И.Н., който е съобщил на дежурния опиративен работник, че се намира в ресторант „Средна гора“, където е установен и по- късно отведен в РУ – П при ОДМВР – Пазарджик.

Съгласно Докладна записка на П.Г.Н.- полицай ВПА, охрана на обществения ред в Участък – Стрелча при ОДМВР – Пазарджик, на 12.12.2018 г. е съставил АУАН на Н.И.Н.,***.

Съгласно приложената по делото Заповед рег. № 3899/24.03.2011 г. на Директора на ОДМВР – Пазарджик на осн. чл. 32, ал. 2 от ЗССПЕЕН-112, директорът на ОДМВР – Пазарджик е оправомощил началниците на РУ при ОДМВР да издават наказателни постановления за административни нарушения по реда на ЗССПЕЕН-112.

Изслушан в открито съдебно заседание, актосъставителят П.Г.Н. сочи, че при обход на обслужвания от патрулния автомобил район, са получили сигнал от дежурния в ОДЧ при Ру П, че в заведине „ХІХ век“ на бул. „България“ в гр. Стрелча, И.Д.управлява МПС, след употреба на алкохол. Актосъставителят сочи, че И.Д.е установен на кръстовището на бул. „България“ и бул. „Руски“ в гр. Стрелча, като управляваният от него автомобил бил спрян и водачът проверен. Сочи че е установено, че Д. е във видимо трезво състояние, нямало е никакви данни за употреба ва алкохол, след което същият е освободен. Няколко минути по-късно, съгласно обясненията на актосъставителя, е получено ново обаждане от дежурния от ОДЧ, който е съобщил, че телефонният номер, от който е получен сигнала на телефон 112, е на лицето Н.Н., който заявил къде се намира.По разпореждане на дежурния от ОДЧ, актосъставителят, заедно със свидетеля Л.Л. намерили Н., който бил във видимо нетрезво състояние. На въпроса: „Каква е причината да звъниш на телефон 112?“, отговорът на Н. бил: „Така“.

Съгласно показанията на свидетеля Л.С.Л., на 12.12.2018 г., при обход на обслужвания район в гр. Стрелча, заедно с актосъставителя Н., са получили сигнал от ОДЧ – П, че лицето И.Н. е подал сигнал срещу лицето И.Д., в който се твърди, че Д. управлява лек автомобил марка „Мерцедес“, сив на цвят, в нетрезво състояние. Посочено е, че същият е тръгнал от заведение „ХІХ век“ по бул. „България“ в гр. Стрелча. Свидетелят сочи, че са спрели за проверка И.Д.на кръстовището на бул. „България“ с бул. „Руски“ в гр. Стрелча, като е извършена цялостна проверка на докемунтацията и на самия водач. Малко по-късно, съгласно показанията на Л., оперативният дежурен се обадил и съобщил, че има още сигнали от лицето И.Н., като това име е използвано от жалбоподателя Н.. Свидетелят сочи, че са установили жалбоподателя Н.Н. в ресторант „Торнадо“ и го отвели в РУ – П при ОДМВР – Пазарджик за снемане на обяснеиня и съставяне на АУАН. Свидетелят установява, че през това време Н. е бил във видимо нетрезво състояние и са му снети обяснения, от които почти нищо не се разбирало. Сочи, че е невярно името на подателя на сигнала, както и информацията, че И.Д.е управлявал МПС в нетрезво състояние.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, безспорно се установи, че на 12.12.2018 г., около 21,40 ч., на ЕЕН-112 е получен сигнал от лице, позвънило от мобилен телефон № **********, който се ползва  от Н.И.Н., което при това обаждане се е представило пред оператора с името И.Н.. Гражданинът е съобщил, че И.Д.управлява лек автомобил марка „Мерцедес“, сив на цвят, в нетрезво състояние, след употреба на алкохол.

По делото безспорно се установи, че не лицето И.Н. е отправило съобщение до ЕЕН – 112, а това е извършено от Н.И.Н., който е отправил няколко сигнала до ЕЕН – 112.

От събраните писмени и гласни доказателства, че след първото обаждане на Н.Н. е извършена проверка на водача И.Д., който на процесната дата е управлявал лек автомобил марка „Мерцедес“ с ДР № ** **** **, но е установено, че същият е във видимо трезво състояние и няма данни да е употребил алкохол. След проверка от страна на ОДЧ в РУ – П, при ОДМВР – Пазарджик е установено, че мобилният телефон с № ********** се ползва от Н.И.Н., който при разговор с оперативния дежурен си признал, че не се казва И.Н. и е посочил местоположението си – ресторант „Средна гора“ в гр. Стрелча. Тогава дежурният патрул е открил в заведението Н., който е отведен в сградата на РУ – П, където е дал обяснение.

От събраните по делото гласни доказателства се констатира, че Н. е отведен в РУ – П, при ОДМВР – Пазарджик, във видимо нетрезво състояние, като в обясненията си твърди, че бил заплашен от свой познат с полицейска разправа, без да посочва кога, от кого и при какви обстоятелства е получил заплаха.

По делото безспорно се констатира, че издалият НП № 1/18.12.2018 г. Начланик на РУ – П, при ОДМВР – Пазарджик е оправомощен да издава НП, при констатирано административно нарушение по реда на ЗССПЕЕН-112 още през 2011г.

По делото безспорно се установи, че сигналът до ЕЕН - 112 съдържа неверни данни, че след употреба на алкохол И.Д.се е отправил към автомобила си, за да потегли. Неверни данни представляват и твърдението, че сигнала се подава от лицето И.Н., като жалбоподателят Н.Н. е използвал чуждото име с цел да заблуди органите на реда относно своята самоличност. Единствените верни данни са били подадени от Н. при разговор с оперативния дежурен от ОДЧ при РУ – П, относно действителните му имена и местонахождението му в ресторант „Средна гора“ в гр. Стрелча.

По делото се констатира, че жалбоподателят Н.И.Н. действително е ползвал ЕЕН-112 не по предназначение, като е подал неверни данни, както относно своята самоличнот, така и относно обстоятелството, че И.Д.управлява МПС, след употреба на алкохол, с което виновно е нарушил чл. 28, ал. 1 от ЗНССПЕЕН.

Съдът не откри процесуални нарушения при изготвянето на АУАН и изготвеното въз основа на него НП.

Така мотивиран, Панагюрският районен съд, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН,

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1 от 18.12.2018г. на Началника на РУ П при ОДМВР Пазарджик, с което за нарушение на чл. 28, ал. 1 от ЗНССПЕЕН 112, на Н.И.Н., с ЕГН - **********,***,  е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000,00лв. (две хиляди лева).

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: