АНД № 64/2018 г.

МОТИВИ:

Обвинението е против обв. А.М.К. за престъпление по чл. 345, ал.1 от НК, а именно за това, че на 03.12.2017 г. в гр. Стрелча е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“, с рама № *****************, като си е служил с табела с регистрационен номер **********, издадена за друго моторно превозно средство – лек автомобил „Трабант 601“ с рама № *******.

          В съдебно заседание обвиняемият, редовно призован, се явява лично. Признава фактите, изложени в постановлението на прокурора. Моли за снизхождение.

          Представителят на Районна прокуратура гр.Панагюрище поддържа изцяло обвинението и пледира за приложението на чл.78а от НК.

          Районният съд, като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

Свидетелят С.И.на длъжност полицай ООР при РУ гр. Панагюрище на 03.12.2017 г. бил дежурен по утвърден от Началника на РУ Панагюрище седмичен график заедно с колегата си И.Д.с район на действие  гр. Стрелча. Около  07.50 часа на 03.12.2017 г. на ул. „Трети март“  в гр.Стрелча, двамата полицаи  спрели за проверка лек автомобил „Опел Корса“ без предна регистрационна табела, като задната регистрационна табела била с номер **********. След спирането на МПС, полицаите приканили водача - обв. А.К. да им представи документите  си за проверка, като същият не могъл да предостави никакви документи. При извършената проверка се установило, че поставената на управлявания от обв.А.К. лек автомобил регистрационна табела с ********** е от друг лек автомобил, а именно „Трабант 601“ с рама номер №*******, собственост на П.Л.Ч.от гр.Панагюрище. Обвиняемият дал обяснения, в които е посочил, че причината да си служи с табели издадени за друго МПС е, че лек автомобил „Опел Корса“ нямал регистрационни табели, а му се налагало да го ползва и за това му поставил регистрационна табела, която бил намерил захвърлена в гората.

С протокол за доброволно предаване от 03.12.2017 г. обв.К.  предал на органите на полицията - лек автомобил „Опел Корса“, с поставена  регистрационна табела с номер ********** и контактен ключ за същия.

На лекия автомобил  бил извършен оглед от разследващия полицай.

В хода на досъдебното производство е изискана справка от сектор „ПП“ при ОДМВР-Пазарджик, от която е видно, че лек автомобил  „Опел Корса“ с рама № ***************** е с регистрационен номер ** * **** и е собственост на А.Ж.К.от гр.София, като същият е с прекратена регистрация. Регистрационна табела ********** е издадена за лек автомобил  „Трабант 601“ с рама номер № *******, собственост на П.Л.Ч.от гр.Панагюрище.

При така установената фактическа обстановка, обвиняемият А.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.345, ал.1 от НК, като на 03.12.2017 г. в гр. Стрелча е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“, с рама № *****************, като си е служил с табела с регистрационен номер **********, издадена за друго моторно превозно средство – лек автомобил „Трабант 601“ с рама № *******.

          Видно е от приетата като доказателство справка за съдимост на обвиняемия, същият  не е осъждан.

          Така описаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на обясненията на обвиняемия, дадени в съдебно заседание и показанията на свидетелите С.И.и П.Ч., които съдът цени при условията на чл.378, ал.2 от НПК, а също и от писмените доказателства, инкорпорирани в доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК.

При така възприетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът приема за безспорно установено, че обв. А.К. е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл.345, ал.1 от НК.

Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин. Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, тъй като обвиняемият е съзнавал обстоятелството, че управлява МПС с регистрационна табела, издадена за друг автомобил.  

          При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия, съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК - относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл.54 от НК - относно индивидуализацията на същото.

Обв. А.К. е личност с ниска степен на обществена опасност. Не е осъждан, позитивно охарактеризиран по местоживеене.

При това положение съдът намира, че са налице предпоставките за приложението на чл.78а, ал.1 от НК.

За престъплението по чл.345, ал. 1 от НК се предвижда като най-тежко наказание лишаване от свобода до една година. Както вече се посочи, обвинямият е пълнолетен, не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК и от деянието не са причинени имуществени вреди.

          Като смекчаващи отговорността обстоятелства се отчетоха позитивната характеристика на обвиняемия и оказаното съдействие на полицейските органи.

Отегчаващи обстоятелства – не се установиха.

Предвид това и като отчете наличните смекчаващи отговорността обстоятелства, съдът на основание чл.78а, ал.1 от НК счете, че на обв.К., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание глоба в минималния, предвиден в закона размер от 1 000 (хиляда) лева, което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

При определяне размера на глобата съдът съобрази наличните смекчаващи отговорността обстоятелства, а също семейното положение, материалното  и имотно състояние на обвиняемия, данни за което се събраха от  приложената на л.35 в досъдебното производство ДСМПИС.

Вещественото доказателство по делото – моторно превозно средство лек автомобил „Опел Корса“, кафяв на цвят, с рама № ***************** и контактен ключ, оставен на съхранение в двора на РУ – Панагюрище, съдът постанови да се върне на собственика А.Ж.К.с ЕГН: **********, с адрес ***.

Вещественото доказателство по делото - регистрационна табела с № **********, издадена за лек автомобил „Трабант 601“ с рама № ******* съдът постанови да се върне на М.М.М.с ЕГН: ********** с адрес ***.

 

По изложените съображения съдът постанови решението  си.

 

 

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: