П Р И С Ъ Д А 

 

 

№ ...........                                                                    град Панагюрище

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                         

На 01 март                                                                   2018 година

В публично заседание в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

                                                                                  

Секретар: Нонка Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Стоянова

Наказателно ЧХ  дело № 79 по описа за 2017 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.П.С., роден на *** г. в с. Паничерево, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, женен, работещ, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 12.04.2017 г. в гр. Панагюрище е казал нещо унизително за честта и достойнството на Н.Й.У. ***, в нейно присъствие като я нарекъл ********************, като обидата е нанесена публично – престъпление по чл. 148, ал.1, т.1 от НК във връзка с чл. 146, ал.1 от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на чл. 55, ал.1, т.1 и чл. 55, ал.2 от НК го осъжда на ГЛОБА в размер на 1 500,00 лв. (хиляда и петстотин лева) платима в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Панагюрище, както и на обществено порицание, което да бъде изпълнено чрез поставяне на съобщение за присъдата на предвиденото за това място в Община Панагюрище за срок от един месец.

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.П.С., със снета самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 12.04.2017 г. в гр. Панагюрище е причинил лека телесна повреда на Н.Й.У. ***, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето – престъпление по чл. 130, ал.2 от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на чл. 54, ал.1 от НК го осъжда на ГЛОБА в размер на 300,00 лв. (триста лева), платима в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Панагюрище.

На основание чл. 23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание на подсъдимия Н.П.С., със снета самоличност, а именно ГЛОБА в размер на 1 500,00 лв. (хиляда и петстотин лева) платима в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Панагюрище.

На основание чл. 23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към наказанието глоба в размер на 1 500,00 лв. и наказанието обществено порицание, което да бъде изпълнено чрез поставяне на съобщение за присъдата на предвиденото за това място в Община Панагюрище за срок от един месец.

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.П.С., със снета самоличност, за НЕВИНОВЕН в това, че на 12.04.2017 г. в гр. Панагюрище публично е разгласил позорно обстоятелство за Н.Й.У. ***, като я нарекъл ******************** в присъствието на други лица, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 148, ал.1, т.1 от НК във връзка с чл. 147, ал.1 от НК.

ОСЪЖДА подсъдимия Н.П.С., със снета самоличност, да заплати на Н.Й.У. ***, с ЕГН: ********** парична сума в размер на 400,00 лв. (четиристотин лева), представляващи обезщетение за причинените с престъплението по чл. 148, ал.1, т.1 от НК във връзка с чл. 146, ал.1 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 12.04.2017 г. до окончателното изплащане на сумата, както и държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Панагюрище в размер на 50,00 лв. (петдесет лева), като за разликата до претендирания пълен размер  от 1 000,00 лв., ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

ОСЪЖДА подсъдимия Н.П.С., със снета самоличност, да заплати на Н.Й.У. ***, с ЕГН: ********** парична сума в размер на 400,00 лв. (четиристотин лева), представляващи обезщетение за причинените с престъплението по чл. 130, ал.2 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 12.04.2017 г. до окончателното изплащане на сумата, както и държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Панагюрище в размер на 50,00 лв. (петдесет лева), като за разликата до претендирания пълен размер  от 1 000,00 лв., ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от Н.Й.У. *** граждански иск против подсъдимия Н.П.С., със снета самоличност, в размер на 1 000 лв. за неимуществени вреди, претърпени от престъплението по чл. 148, ал.1, т.1 от НК във връзка с чл. 147, ал.1 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Р.Р.С., родена на *** ***, живуща ***, българка, българска гражданка, с висше образование, омъжена, работеща, неосъждана,  с ЕГН: ********** за ВИНОВНА в това, че на 12.04.2017 г. в гр. Панагюрище е казала нещо унизително за честта и достойнството на Н.Й.У. ***, в нейно присъствие като я нарекла ********************, като обидата е нанесена публично – престъпление по чл. 148, ал.1, т.1 от НК във връзка с чл. 146, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000,00 лв. (хиляда лева), платима в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Панагюрище.

ПРИЗНАВА подсъдимата Р.Р.С., със снета самоличност, за НЕВИНОВНА в това, че на 12.04.2017 г. в гр. Панагюрище публично е разгласила позорно обстоятелство за Н.Й.У. ***, като я нарекла ******************** в присъствието на други лица, поради което и на основание чл. 304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 148, ал.1, т.1 от НК във връзка с чл. 147, ал.1 от НК.

ОСЪЖДА подсъдимата Р.Р.С., със снета самоличност, да заплати на Н.Й.У. ***, с ЕГН: ********** парична сума в размер на 400,00 лв. (четиристотин лева), представляващи обезщетение за причинените с престъплението по чл. 148, ал.1, т.1 от НК във връзка с чл. 146, ал.1 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 12.04.2017 г. до окончателното изплащане на сумата, както и държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Панагюрище в размер на 50,00 лв. (петдесет лева), като за разликата до претендирания пълен размер  от 1 000,00 лв., ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от Н.Й.У. *** граждански иск против подсъдимата Р.Р.С., със снета самоличност, в размер на 1 000 лв. за неимуществени вреди, претърпени от престъплението по чл. 148, ал.1, т.1 от НК във връзка с чл. 147, ал.1 от НК.

 

На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Н.П.С., със снета самоличност, да заплати на Н.Й.У. ***, с ЕГН: ********** сторените по делото разноски в размер на 645,00 лв. (шестстотин четиридесет и пет лева) – част от платения адвокатски хонорар, като на основание чл. 189, ал.4 от НПК ОТХВЪРЛЯ претенцията на частната тъжителка до пълно претендирания спрямо подсъдимия размер от 967,00 лв.

 

На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата Р.Р.С., със снета самоличност, да заплати на Н.Й.У. ***, с ЕГН: ********** сторените по делото разноски в размер на 322,00 лв. (триста двадесет и два лева) – част от платения адвокатски хонорар, като на основание чл. 189, ал. 4 от НПК ОТХВЪРЛЯ претенцията на частната тъжителка до пълно претендирания спрямо подсъдимата размер от 645,00 лв.

 

ОСЪЖДА подсъдимите Н.П.С. и Р.Р.С. да заплатят по сметка на Районен съд – Панагюрище по 5,00 лв. (пет лева) държавна такса само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на наложената глоба и държавна такса върху уважената част на предявените граждански искове.

 

Присъдата може да се обжалва пред Окръжен съд - Пазарджик в петнадесетдневен срок от днес.

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: