Р Е Ш Е Н И Е

№ …………   

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД - Панагюрище, в публично заседание на десети април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА  

Секретар Нонка Стоянова

Прокурор Николай Топкаров

като разгледа докладваното от съдия Стоянова  АНД  № 64 по описа за 2018 г.

 

На основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, във връзка с чл. 78а, ал. 1 от НК, съдът

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия А.М.К., роден на *** г. в гр. Панагюрище, живущ ***, българин, български гражданин, без образование (грамотен), неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 03.12.2017 г. в гр. Стрелча е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Опел Корса“, с рама № *****************, като си е служил с табела с регистрационен номер **********, издадена за друго моторно превозно средство – лек автомобил „Трабант 601“ с рама № ******* – престъпление по чл. 345, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000,00 (хиляда) лева, платима в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд - Панагюрище, както и 5,00 (пет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на наложеното наказание глоба.

Вещественото доказателство по делото – моторно превозно средство лек автомобил „Опел Корса“, кафяв на цвят, с рама № ***************** и контактен ключ, оставен на съхранение в двора на РУ – Панагюрище, ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика А.Ж.К.с ЕГН: **********, с адрес ***.

Вещественото доказателство по делото - регистрационна табела с № **********, издадена за лек автомобил „Трабант 601“ с рама № *******, ДА СЕ ВЪРНЕ на М.М.М.с ЕГН: ********** с адрес ***.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в петнадесетдневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

                           

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: