Р Е Ш Е Н И Е № ……

гр.Панагюрище, 17.04.2018 г.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на 20.03.2018 г., в състав: районен съдия Снежана Стоянова, при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа АНД № 42/2018 г.,за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на И.В.С. ***   с ЕГН: **********   против наказателно постановление (НП) 3/19.01.2018г. на Началника на РУ-Панагюрище, с което на основание чл.184, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия  (ЗОБВВПИ) и за нарушение на чл.60, ал.1, т.3, б. „е“ от ЗОБВВПИ  му е наложена глоба в размер на 500,00 (петстотин) лв. и отнемане на разрешителното за срок от 6 (шест) месеца.

Релевираните в подадената  жалба оплаквания се свеждат до твърдения за материална и процесуална незаконосъобразност на атакуваното НП, чиято отмяна се иска.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от процесуален представител, чрез който поддържа жалбата. Акцентира  на обстоятелството, че жалбоподателят е дал кръвна проба, а санкционните актове били издадени на основание показанията на техническото средство. Административнонаказателния състав, предвиждащ наказание за този, който носи оръжие по време или след употреба на алкохол, независимо от концентрацията,  не бил съобразен с други деяния, извършването на които се забранявало, респ. наказвало над определена концентрация алкохол в кръвта (напр. при управление на МПС и ловуване - над 0,5 на хиляда), а тези деяния не били по-малко общественоопасни .

За ответника по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява представител.

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Жалбоподателят е санкциониран за това, че на 14.01.2018 г. около 22,00 часа в гр. Панагюрище е носил  личната си ловна гладкоцевна пушка „ИЖ-26 Е“ калибър 12, № ** *****, след употреба на алкохол, установено по реда на Закона за движение по пътищата с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410“ № ARSM-0145, на което скалата е отчела 0,25 промила в издишания от лицето въздух, отчетено с проба № 368 в 22,00 часа.

За извършеното нарушение на чл.60, ал.1, т.3, б. „е“ от ЗОБВВПИ Г.Ц.– мл.ПИ по КОС при РУ Панагюрище  съставил против нарушителя АУАН с фабр. № 696566 от 15.01.2018 г., който след предявяването му последният подписал без възражения.

  Въз основа на АУАН било издадено атакуваното НП. Последното било връчено лично на нарушителя на  26.01.2018 г., видно от отбелязването в него, а жалбата против НП била подадена чрез АНО на 29.01.2018 г., т.е. в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН.

Видно е от жалбата на въззивника И.С., че на 14.01.2018 г. същият бил на организиран лов в района на с. Панагюрски колонии, като ловът приключил около 16,30 часа. След това С. се прибрал във вилата си в м. „Фетенци“, където вечерял и пил бира. Около 21,00 часа тръгнал да се прибира към дома си в гр. Панагюрище. На ул. „Генерал Дондуков“ той бил спрян за проверка от органите на КАТ и бил проверен за алкохол с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410“, на който цифовата скала отчела 0,25 промила алкохол. По желание на жалбоподателя му бил издаден талон за медицинско изследване, като му бил разяснен реда за провеждане на същото. Жалбоподателят се явил доброволно в най-близкото медицинско заведение, където дал кръвна проба. Протокола за химически анализ на пробата показва  концентрация на алкохол в кръвта 0,12 промила. Тази фактическа обстановка се установява от събраните по делото доказателства и по същата няма спор от страните.

Възприемайки безспорно установените факти, съдът намира че административно-наказателната отговорност на жалбоподателя за извършено нарушение по чл.60, ал.1, т.3, б. „е“ от ЗОБВВПИ е законосъобразно ангажирана.  Проверката е извършена от правоспособен служител при РУ Панагюрище в сектор КАТ, като е спазен редът, предвиден в Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози за установяване наличието на алкохол. Видно е от приложения на л. 13 в делото талон за изследване, жалбоподателят е приел показанието на техническото средство, в който случай са липсвали основанията за издаването на талон за медицинско изследване, тъй като установената алкохолна концентрация с техническото средство е била под 0,5 на хиляда и е липсвало оспорване. В този смисъл съвсем правилно актосъставителят и АНО са санкционирали жалбоподателя за това, че е носил ловното си оръжие след като е употребил алкохол, установено с техническо средство, а не чрез по-късно изготвената химическа експертиза, за извършването на която е липсвало законово основание.

На недоволството на жалбоподателя, че деянието, представляващо носене на оръжие по време на употреба на алкохол или след такава употреба е наказуемо, независимо от алкохолната концентрация, докато при шофирането на МПС и ловуването било наказуемо, когато у извършителя се установи концентрация на алкохол над 0,5 на хиляда следва да се отговори с латинската максима dura lex set lex. Съдът е правоприлагащ орган и следва да прилага закона точно без да прави сравнителен анализ за съответствието на обществената опасност на различните административни нарушения с предвидените за тях санкции. Оценката на обществена опасност на дадено деяние се дава от законодателя, а не от правоприлагащия орган. Явно в случая, законодателят  е сметнал, че носенето на огнестрелно оръжие след употреба на каквото и да е количество алкохол е с по-голяма обществена опасност от шофирането на МПС, в случаите в които водачът е употребил алкохол в количество, при което концентрацията е по-малка от 0,5 на хиляда. Този подход на законодателя явно е държал сметка, че целта на нормата на чл. 60, ал.1 от ЗОБВВПИ е опазване живота и здравето на обществото. Общоизвестни са случаите на нелепа смърт, причина за която е немърливото отношение към носенето и съхранението на огнестрелно оръжие, при които рискът е значително увеличен, ако дейността се извършва от лица, употребили дори и минимално количество алкохол.

 По горните  съображения съдът намира, че административно-наказващия орган законосъобразно е санкционирал жалбоподателя с наказанието,  предвидено за съответното нарушение.

При определяне вида и размера на административното  наказание за извършеното нарушение на чл.60, ал.1, т.3, б. „е“ от ЗОБВВПИ, АНО е съобразил  приложимата санкционната разпоредба на чл.184, ал.1 от същия закон, като е наложил на нарушителя глоба в минималния размер от 500 лева и наказание „отнемане на разрешителното“ за срок от шест месеца, което е наложено при баланс и правилна оценка на обществената опасност на конкретното деяние.

По изложените съображения, Панагюрският  районен съд в настоящия състав, след като извърши анализ на установените обстоятелства и на основание чл.63 от ЗАНН ,

 

                                          Р Е Ш И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА НП 3/19.01.2018 г. на Началника на РУ-Панагюрище, с което на И.В.С. ***, с ЕГН: **********, на основание чл.184, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия  (ЗОБВВПИ) и за нарушение на чл.60, ал.1, т.3, б. „е“ от ЗОБВВПИ е наложена глоба в размер на 500,00 (петстотин) лв. и отнемане на разрешителното за срок от 6 (шест) месеца, като законосъобразно.

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ: