Р Е Ш Е Н И Е № ……

 

гр.Панагюрище, 18.04.2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на 20.03.2018  г., в състав : районен съдия Снежана Стоянова, при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа АНД № 7/2018 год.,за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „М.К.“ ООД с ЕИК: 200869517 със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, представлявано от управителя Д.П.Я. против НП № 150/18.12.2017 г. на ВрИД Директора на Областна дирекция по безопасност на храните град Пазарджик, с което на основание чл. 42, ал.2, предл. първо от Закона за храните и за нарушение на чл.12, ал. 1 от същия закон, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 2000,00 (две хиляди) лв.

В бланкетно написаната жалба се навеждат твърдения за процесуална и материална незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление, без да се конкретизира в какво се изразява незаконосъобразността на същото.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от процесуален представител, който поддържа жалбата и пледира за отмяна на атакуваното НП.

       Ответникът по жалбата - АНО, се представлява от юриск. С., който оспорва жалбата и моли наказателното постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Дружеството-жалбоподател е санкционирано за нарушение на чл. 12, ал. 1 от Закона за храните, а именно за това че извършва търговия с храни в обект – къща за гости, находяща се в гр. Стрелча, ул. „Д. Б.“ № **, без същия да бъде регистриран по реда на ЗХ. Нарушението било установено при извършена на 08.12.2017 г. проверка на обекта от свидетеля А.С. – главен инспектор в отдел „Контрол на храните“ при ОДБХ град Пазарджик. В хода на проверката свидетелят С. установил, че в обособен кухненски блок на къща за гости, стопанисвана от дружеството - жалбоподател, лице с имената В.Д., представила се като работеща по трудов договор като  помощник-готвач, приготвя следните храни: нарязан на кубчета кашкавал и десерт с кръгла форма. В хладилните съоръжения на кухненския блок се съхранявали правилно месни заготовки и разфасовки от бяло и червено месо, млечни продукти, зеленчуци, риба и морски деликатеси, които били в срок на годност. В отделно помещение се намирали маси, на всяка от които имало ценоразпис и меню в папка с обявени цени на отделните артикули. В момента на проверката нямало клиенти. Свидетелят С. поискал от представилата се като помощник-готвач работничка удостоверение за регистрация на обекта. Тя се обадила на управителя, след което казала на св. С., че обектът не е регистриран, тъй като собственикът смятал, че същият не подлежи на регистрация по ЗХ.

За извършеното нарушение на чл.12, ал.1 от Закона за храните св. А.С.  съставил против дружеството-жалбоподател АУАН с фабр. № 0001465 от 11.12.2017 г. За съставянето и връчването на акта бил призован управителя на санкционираното дружество. Същият се явил на определения ден и час. Актът му бил предявен, като му било разяснено правото на възражение. Последното било реализирано от представляващия дружеството-жалбоподател, с твърдения че обектът – къща за гости с обособен кухненски бокс не подлежал на категоризиране по Закона за туризма, съгласно чл. 120, т.3 от ЗТ и по тази причина не подлежал и на регистрация по ЗХ. Колизията в тези закони обуславяла маловажност на случая по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

Възражението на представляващия дружеството жалбоподател било прието от АНО за неоснователно с аргумент, че категоризацията на обекти по смисъла на ЗТ неправилно се смесва с регистрацията на търгуващи с храни обекти по реда на ЗХ. Касаело се за различни процедури, с различно съдържание и предназначение, осъществявани по различен ред. Неприемайки възраженията на представляващия дружеството-жалбоподател, АНО издал атакуваното НП. Последното било връчено на упълномощено от дружеството-жалбоподател лице и обжалвано в законоустановения срок.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе от показанията на св. А.С. и събраните по делото писмени доказателства, които са непротиворечиви.  Фактът, че обектът - къща за гости, стопанисвана от дружеството-жалбоподател, находяща се в гр. Стрелча, ул. „Д. Б.“ № ** няма регистрация по чл. 12, ал.1 от ЗХ, не се отрича от жалбоподателя и по същия не се спори.

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема,че  жалбата е неоснователна.

Възприемайки безспорно установените горе факти, съдът намира че административно-наказателната отговорност на дружеството-жалбоподател за извършено нарушение по чл. 12, ал.1 от Закона за храните е законосъобразно ангажирана.  АНП е протекло при стриктно спазване на процесуалните правила. Нарушението е безспорно установено, като възражението, че обектът не подлежи на регистрация е неоснователно. Това следва от разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗХ, видно от която във всички случаи на извършване на търговия с храни, обектите подлежат на регистрация, като смисълът на закона е извършването на проверки, с оглед контрол на храните, които се предлагат, с цел опазване здравето на почиващите граждани.  Категоризацията на обекта е процедура, която има съвсем различна цел и неправилно се смесва от представляващия дружеството-жалбоподател с изискването за регистрация по ЗХ.  Това, че къщата за гости извършва търговия с храни е безспорно установено от факта на намиращите се на масите менюта с различни артикули и посочване на цени за всеки един от тях. В този смисъл липсата на клиенти в момента на извършване на проверката по никакъв начин не внася съмнение за търговската дейност, осъществявана в обекта.

 По горните  съображения съдът намира, че административно-наказващия орган законосъобразно е санкционирал дружеството-жалбоподател с имуществената санкция, предвидена за съответното нарушение.

При определяне размера на имуществената санкция АНО е съобразил  приложимата санкционната разпоредба на чл.42, ал.2, предл. първо от ЗХ, като е наложил на дружеството-жалбоподател минималния размер от 2 000 лв., предвид факта че нарушението е установено за първи път. Изводът е, че индивидуализацията на имуществената санкция е в резултат  на правилна оценка на обществената опасност на конкретно установеното нарушение.

По изложените съображения, Панагюрският  районен съд в настоящия състав, след като извърши анализ на установените обстоятелства и на основание чл.63 от ЗАНН ,

 

                                             Р Е Ш И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА НП № 150/18.12.2017 г. на ВрИД Директора на Областна дирекция по безопасност на храните град Пазарджик, с което на „М.К.“ ООД с ЕИК: 200869517 със седалище и адрес на управление гр. Стрелча, представлявано от управителя Д.П.Я., на основание чл. 42, ал.2, предл. първо от Закона за храните (ЗХ) и за нарушение на чл.12, ал. 1 от ЗХ, е наложена имуществена санкция в размер на 2000,00 (две хиляди) лв.

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: