Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр. Панагюрище, 20.04.2018 г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

 

РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ в публично заседание на двадесет и втори февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                         

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЛЕСЕНСКИ

 

 

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Лесенски НАХД № 5 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление № 33 от 03.11.2017 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лв. на основание чл.166, т.3, вр. чл.165 от Закона за опазване на околната среда на „Е.“ ЕООД с ЕИК: 203923233 със седалище и адрес на управление:***, р-н Красно село, ул. „К.И.” № **, ет.*, ап.*/ за нарушение на чл.155, ал.2, вр. чл.166, т.3 ЗООС.

           Срещу НП е подадена в срок жалба от „Е.“ ЕООД, в която се навеждат доводи за незаконосъобразност на постановлението и се моли да бъде отменено. Сочи се, че фактическата обстановка, отразена в НП не отговаря на действителността.

           В съдебно заседание не се явява представител на дружеството-жалбоподател. Последното е призовано на адреса, посочен в жалбата, който съвпада с адреса в търговския регистър на седалище и адрес на управление, но не е открит негов представител. Съдът е дал ход на делото при условията на чл.61, ал.1 ЗАНН.

           Ответникът по жалбата, чрез процесуалния си представител, застъпва становище, с което се иска потвърждаване на постановлението. Ангажира писмени доказателства.

          

В хода на делото се установи следната фактическа обстановка:

След сигнал, подаден от Община Панагюрище в РИОСВ Пазарджик, на 14.08.2017 г. е извършена проверка от служители на РИОСВ Пазарджик в обект на „Е.“ ЕООД, находящ се в УПИ II, кв.1 на територията на Индустриален парк „Оптикоелектрон“ гр. Панагюрище. В хода на проверката е установено, че дружеството съхранява (складира) отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и компоненти за него, които не са образувани от дейността на дружеството. В хода на проверката е съставен констативен протокол № 10-51/14.08.2017 г. в присъствието на надлежно упълномощен представител на дружеството. На основание чл.155 ЗООС контролните органи са дали задължителни предписания на провереното дружество. Съгласно т.1, т.2, т.3, т.4 и т.6 от дадените предписания в КП № 10-51/14.08.2017 г. в срок до 30.08.2017 г. дружеството-жалбоподател е следвало да представи в РИОСВ Пазарджик схеми за: водохващане на повърхностни площадкови води, технологична канализация и пречиствателно съоръжение за отпадни води, както и документи (копия на договори по чл. 8, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците) за приети отпадъци от други юридически лица на площадката в УПИ II, кв. 1, на територията на Индустриален парк „Оптикоелектрон" в гр. Панагюрище, ПИ 55302.65.602 с площ 4236 кв.м.; отпадъците, генерирани от дейността на дружеството да се съхраняват на обособени места, обозначени с табели с код на отпадъка, като опасните отпадъци да се съхраняват на закрито/покрито място в специализирани съдове върху непропусклива настилка, както и да се почистят замърсените с нефтопродукти и др. терени на площадката, подробно описани в КП № 10-51/14.08.2017 г. При извършената след изтичане на дадения срок проверка на 05.09.2017 г. е констатирано от служителите на РИОСВ Пазарджик, между които и актосъставителката П.П., че на площадката в  УПИ II, кв.1 на територията на Индустриален парк „Оптикоелектрон“ гр. Панагюрище на „Е.“ ЕООД дадените по-горе предписания не са изпълнени. Като е приела, че с действията си дружеството не е изпълнило дадените му предписания и е нарушило чл.155, ал.2, вр. чл.166, т.3 ЗООС, свидетелката П. съставила АУАН № 33 на 18.09.2017 г. Актът е съставен и връчен лично на надлежно упълномощен представител на дружеството, който го е подписал без възражение. В срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН не са депозирани писмени възражения. Въз основа на съставения акт е издадено и атакуваното наказателно постановление.     

 

Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от приложените по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелката П.П.. Изложеното от свидетелката П.П. кореспондира изцяло с останалите доказателства, показанията й са логични, последователни и се подкрепят от представените писмени доказателства, включително констативните протоколи, поради което съдът напълно ги кредитира.

 

Съдът, с оглед така установената фактическа обстановка и съобразно възраженията и доводите на страните, както и като съобрази задължението си да проверява изцяло законосъобразността на наказателното постановление, независимо от основанията, посочени в жалбата, установи от правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано лице, в законоустановения срок и съдържа необходимите реквизити, поради което е процесуално допустима.

По същество същата е частично основателна.

По делото се установи, а и няма спор, че дружеството-жалбоподател е търговец по смисъла на закона. Установи се по делото, че дружеството извършва дейност по третиране на отпадъци на площадка в УПИ II, кв.1 на територията на Индустриален парк „Оптикоелектрон“ гр. Панагюрище. Установи се по безспорен начин, че с констативен протокол № 10-51/14.08.2017 г., съставен от проверяващи от РИОСВ Пазарджик в присъствието на надлежно упълномощен представител на дружеството, на последното са дадени задължителни предписания за изпълнение на основание чл.155, ал.2 ЗООС. При извършената след изтичане на дадения срок проверка на 05.09.2017 г. е констатирано от служителите на РИОСВ Пазарджик, между които и актосъставителката П., че предписанията в т.1, т.2, т.3, т.4 и  т.6 от КП от № 10-51/14.08.2017 г. не са били изпълнени. Съгласно чл.115, ал.1 ЗООС по време на извършването на текущ контрол длъжностните лица съставят констативни протоколи, като съгласно ал.2 на същия член: „В протоколите по ал.1 се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срокове и отговорници за изпълнението им“. При така изложеното от обективна страна „Е.“ ЕООД е извършило нарушението, за което е подведено под административнонаказателна отговорност. Съдът счита нарушението за безспорно извършено, установено и доказано по категоричен начин от доказателствата по делото. Самият надлежно упълномощен представител на дружеството е заявил пред актосъставителката и останалите проверяващи на 05.09.2018 г., че работят по въпроса, но не могат да се справят с техниката. Следва да се отбележи, че по делото не се установи да е имало обективна пречка дружеството-жалбоподател да организира работата си в дадения му срок и да изпълни предписанията, част от които касаят например представяне на документи в РИОСВ Пазарджик и нямат никаква връзка с наличната техника по третиране на отпадъците.

При извършената служебна проверка съдът констатира, че при провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Наказващият орган надлежно е издирил приложимия закон, както и съответната санкционна разпоредба и е определил наказание. Не е налице съществено процесуално нарушение в описанието на нарушението, като обстоятелствата около извършването му са посочени достатъчно пълно и ясно, по начина, възприет от законодателя при формулирането на относимата нормативна уредба, като позволяват на санкционираното лице да разбере какво нарушение му е вменено и да организира съответно защитата си. Посочено е мястото на площадката, вида на отпадъците и площта им, КП и неизпълнените предписания. Нарушението е точно описано в акта и в наказателното постановление, то е и правилно правно квалифицирано. Правилно е приложена и санкционната норма – чл.166, т.3, вр. чл.165 ЗООС. Датата на извършване на нарушението също е определена правилно, като тя съвпада с датата на последващата проверка – 05.09.2017 г., малко след изтичане на дадения срок за изпълнение на предписанията.

Няма също така основания случаят да бъде счетен за маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като същият не се отличава с по-малка тежест от обичайните нарушения от този вид. Липсват данни лицето да е наказвано за друго такова нарушение, като доказателствената тежест върху това лежи върху наказващият орган. Необходимо е да бъде отбелязано и това обаче, че се касае за неизпълнени предписания в няколко пункта, както и обстоятелството, че липсват изключителни или многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства. Дори да няма конкретно установени настъпили вредни последици, не следва да се чака такива да настъпят, за да се приеме, че има извършено нарушение, което да не е маловажно.

При определяне на вида и размера на административното наказание административнонаказващият орган обаче не се е съобразил с разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗАНН и е определил на дружеството-жалбоподател наказание имуществена санкция в размер на 20 000 лв. при предвиден в закона диапазон от 2 000 лв. до  20 000 лв. По отношение на размера на така определеното наказание наказващият орган не е изложил мотиви защо налага наказание в предвидения максимум, още повече, че самият наказващ орган не е посочил, че нарушението не е за първи път и са налице евентуално повторност, системност и т.н. Съдът счита, че размерът на така определеното наказание в максимален размер следва да бъде намален, тъй като то не се явява съответно на нарушението. От данните по делото е видно, че дружеството все пак е положило известни усилия да изпълни част от предписанията. Макар и това да не води до отпадане на отговорността, то поне следва да се вземе предвид при определяне на наказанието. От друга страна следва да се вземе предвид, че се касае за неизпълнение на предписания в няколко пункта, по същество различни едно от друго, поради което и съдът намира, че наказанието все пак не следва да бъде в своя минимум. Ето защо съдът счита, че следва да определи наказание, с което да бъде отчетена степента на обществена опасност на дееца и на деянието и с оглед установените обстоятелства - нарушението е извършено за първи път, изпълнение частично на даденото предписание, но неизпълнени дадени общо няколко предписания, то съдът намира за адекватно такова наказание в размер на 5 хиляди лева. Все пак се касае за действия на дружеството-жалбоподател свързани с опазване на околната среда, които пряко касаят всички граждани и тяхното здраве – по аргумент и от чл.1 ЗООС. Така определеното наказание съдът намира, че ще подейства превъзпитаващо по отношение на наказаното лице да не извършва в бъдеще нови такива правонарушения.

По изложените съображения въззивният съд счита, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде изменено по отношение на наложеното наказание.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Районен съд Панагюрище

Р    Е    Ш    И :

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 33 от 03.11.2017 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик, с което е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лв. на основание чл.166, т.3, вр. чл.165 от Закона за опазване на околната среда на „Е.“ ЕООД с ЕИК: 203923233 със седалище и адрес на управление:***, р-н Красно село, ул. „К.И.” № **, ет.*, ап.* за нарушение на чл.155, ал.2, вр. чл.166, т.3 ЗООС, като

НАМАЛЯВА размера на санкцията от 20 000 (двадесет хиляди) лева на 5 000 (пет хиляди) лева.

            Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд Пазарджик.

 

 

                                                                                 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: