Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр. Панагюрище, 20.04.2018 г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ в публично заседание на двадесет и втори февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                         

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЛЕСЕНСКИ

 

 

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Лесенски НАХД № 4 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление № 32 от 03.11.2017 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик е наложена имуществена санкция в размер на 40 000 лв. на основание чл.35, ал.3, т.3 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси на „Е.“ ЕООД с ЕИК: 203923233 със седалище и адрес на управление:***, р-н Красно село, ул. „К.И.” № **, ет.*, ап.* за нарушение на чл. 4, т. 5 от Наредбата за реда и начина за съхраняване на опасни химични вещества и смеси (обн. ДВ, бр. 43/2011 г.), вр. чл. 35, ал. 1, т. 6 от ЗЗВВХВС.

           Срещу НП е подадена в срок жалба от „Е.“ ЕООД, в която се навеждат доводи за незаконосъобразност на постановлението и се моли да бъде отменено. Сочи се, че фактическата обстановка, отразена в НП не отговаря на действителността.

           В съдебно заседание не се явява представител на дружеството-жалбоподател. Последното е призовано на адреса, посочен в жалбата, който съвпада с адреса в търговския регистър на седалище и адрес на управление, но не е открит негов представител. Съдът е дал ход на делото при условията на чл.61, ал.1 ЗАНН.

           Ответникът по жалбата, чрез процесуалния си представител, застъпва становище, с което се иска потвърждаване на постановлението. Ангажира писмени доказателства.

          

В хода на делото се установи следната фактическа обстановка:

След сигнал, подаден от Община Панагюрище в РИОСВ Пазарджик, на 14.08.2017 г. е извършена проверка от служители на РИОСВ Пазарджик, между които и свидетелката Е.С., в обект на „Е.“ ЕООД - хале, находящо се в УПИ II-35 в местността „Полето“ гр. Панагюрище. В хода на проверката е установено, че дружеството съхранява съвместно отпадъци с опасни химични вещества и смеси, като варелите с течни химикали с надпис „Епокситон“ и обозначение с пиктограма „Запалим“ са без обваловка, а част от чувалите с твърди химикали с надпис „Amberlite“, „Dissol JineZ“ и „Ferro“ са с нарушена цялост и съдържанието е изсипано на пода. Установено е също така, че „Е.“ ЕООД е извършила складирането и съхранението без да е обособило отделни зони за складиране на опасни вещества и смеси, без да е осигурило технически средства за улавяне на евентуални разливи и не е осигурило предотвратяване изпускането на опасни вещества при разсипване и разпрашаване, чрез подходящи съдове и мерки. За проверката е съставен констативен протокол № 10-52 от същата дата. По време на проверката присъствал собственика на халето Б.К., който заявил, че отпадъците са именно на „Е.“ ЕООД, като впоследствие представил и договор за наем на халето между него и дружеството. На 05.09.2017 г. е извършена повторна проверка от служители на РИОСВ Пазарджик, между които и свидетелят С.П., на халето в УПИ II-35 в местността „Полето“ гр. Панагюрище. По време на тази втора проверка присъствал и упълномощен представител на дружеството-жалбоподател – лицето С.М.. Последният потвърдил пред проверяващите, че именно той е докарал отпадъците в халето, но не дал обяснения защо са в този им вид и състояние. Като е приел, че с действията си дружеството е извършило нарушение на чл. 4, т. 5 от Наредбата за реда и начина за съхраняване на опасни химични вещества и смеси (обн. ДВ, бр. 43/2011г.), вр. чл. 35, ал. 1, т. 6 от ЗЗВВХВС, свидетелят П. съставил АУАН № 32 на 18.09.2017 г. Актът е съставен и връчен лично на надлежно упълномощен представител на дружеството, който го е подписал без възражения. В срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН не са депозирани писмени възражения. Въз основа на съставения акт е издадено и атакуваното наказателно постановление.     

 

Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от приложените по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите С.П. и Е.С.. Изложеното от свидетелите кореспондира изцяло с останалите доказателства, показанията им са ясни, логични, последователни, взаимнодопълващи се и се подкрепят от представените писмени доказателства, включително констативния протокол, поради което съдът напълно ги кредитира.

 

Съдът, с оглед така установената фактическа обстановка и съобразно възраженията и доводите на страните, както и като съобрази задължението си да проверява изцяло законосъобразността на наказателното постановление, независимо от основанията, посочени в жалбата, установи от правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано лице, в законоустановения срок и съдържа необходимите реквизити, поради което е процесуално допустима.

По същество същата е частично основателна.

По делото се установи, а и няма спор, че дружеството-жалбоподател е търговец по смисъла на закона. Установи се по делото, че дружеството ползва под наем обект – хале в УПИ II-35 в местността „Полето“ гр. Панагюрище. По делото е приет като доказателство договор за наем от 01.02.2017 г., от който е видно, че наемател на имота е именно дружеството-жалбоподател. Обстоятелството, че отпадъците са складирани там от последното се потвърди и от разпита на актосъставителя и свидетелката С., която заяви, че пред нея собственикът на имота – Б.К., е потвърдил, че отпадъци в халето са на дружеството-жалбоподател. В тази насока и е заявено от самият представител на дружеството С.М. пред актосъставителя П.. Отпадъците са били от химикали, химични вещества и смеси в различни опаковки - натрупани едно върху друго на куп, с нарушена цялост на опаковките и изсипани по земята. Наредбата за реда и начина за съхраняване на опасни химични вещества и смеси (обн. ДВ, бр. 43/2011г.) определя задълженията на физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси, общите изисквания към складовете и организацията за съвместно съхранение на опасни химични вещества и смеси и редът и начинът за извършване оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси. Съгласно чл.4, т.5 от Наредбата физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси, са длъжни да осигуряват спазването на общите изисквания към складовете за съхранение на опасни химични вещества и смеси съгласно чл. 6, а именно: осигуряване на транспортна инфраструктура, която да отговаря на предвидените по вид и количества опасни вещества и смеси и на техниката, използвана за тяхното товарене и разтоварване; отделяне на складовете за опасни химични вещества и смеси от битови и производствени помещения и от складове за храни, лекарства, ветеринарни и козметични продукти; осигуряване на адекватна вентилация и осветление, съобразени с вида и количествата на опасните вещества и смеси, които се съхраняват; осигуряване и поддържане в изправност на технически средства за контрол и поддържане на температурата в складовите помещения за вещества, които се съхраняват в рамките на определени температурни граници; инсталиране на пожароизвестителни и пожарогасителни системи съгласно приложимото законодателство в съответствие с пожароопасните и взривоопасните свойства на съхраняваните вещества и смеси; обособяване на отделни зони/участъци за съхранение на опасните вещества с несъвместими категории на опасност; предотвратяване изпускането на опасни химични вещества и смеси в почвите, водите и въздуха вследствие на разливи, разсипване или разпрашаване, включително чрез използване на съдове и/или съоръжения за съхранение, съобразени с опасните свойства на съхраняваните опасни химични вещества или смеси; осигуряване и поддържане на технически средства за улавяне на евентуални разливи, включително подходящи адсорбенти, които да гарантират пълното улавяне и последващото събиране и/или третиране на изтеклите вещества и смеси за складовете, в които се съхраняват течности; ограничаване достъпа на външни лица до складове за опасни химични вещества и смеси и съхранение на веществата, класифицирани като силнотоксични или като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, категории 1 и 2, в заключени помещения или шкафове, с достъп до тях само на оторизиран персонал. При така изложеното от обективна страна „Е.“ ЕООД е извършило нарушението, за което е подведено под административнонаказателна отговорност. Съдът счита нарушението за безспорно извършено, установено и доказано по категоричен начин от доказателствата по делото.

При извършената служебна проверка съдът констатира, че при провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Наказващият орган надлежно е издирил приложимия закон, както и съответната санкционна разпоредба и е определил наказание. Не е налице съществено процесуално нарушение в описанието на нарушението, като обстоятелствата около извършването му са посочени достатъчно пълно и ясно, по начина, възприет от законодателя при формулирането на относимата нормативна уредба, като позволяват на санкционираното лице да разбере какво нарушение му е вменено и да организира съответно защитата си. Посочено е мястото на халето, вида на химикалите, химичните вещества и смеси и нарушенията при складирането и съхранението им. С оглед спецификата на нарушението следва да се приеме, че описаните от органа химикали, химичните вещества и смеси трябва да се разглеждат съвкупно, а не отделно и те са достатъчно точно индивидуализирани. Нарушението е точно описано в акта и в наказателното постановление, то е и правилно правно квалифицирано по чл. 4, т. 5 от Наредбата за реда и начина за съхраняване на опасни химични вещества и смеси (обн. ДВ, бр. 43/2011г.), вр. чл. 35, ал. 1, т. 6 от ЗЗВВХВС. Съгласно последната разпоредба се наказва лице, което наруши изискванията за съхранение на опасни химични вещества и смеси съгласно наредбата по чл. 4б, ал. 1. Съгласно § 2 от Наредбата за реда и начина за съхраняване на опасни химични вещества и смеси тя се приема на основание именно чл. 4б, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. Правилно е приложена и санкционната норма – чл.35, ал.3, т.3 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, съгласно която на ЮЛ се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 40 000 лв. за нарушение на  чл. 35, ал. 1, т. 6 от ЗЗВВХВС. Датата на извършване на нарушението също е определена правилно. Процесното нарушение чрез неправилно съхраняване на опасни химични вещества и смеси е осъществено чрез създаване на трайно противоправно състояние, което може да бъде констатирано във всеки момент, в който същото продължава. В случая то е констатирано на 14.08.2017 г. и правилно е счетено, че именно това е датата на извършване на нарушението.

Няма също така основания случаят да бъде счетен за маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като същият не се отличава с по-малка тежест от обичайните нарушения от този вид. Липсват данни лицето да е наказвано за друго такова нарушение, като доказателствената тежест върху това лежи върху наказващият орган. Необходимо е да бъде отбелязано и това обаче, че липсват изключителни или многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства. Дори да няма конкретно установени настъпили вредни последици, не следва да се чака такива да настъпят, за да се приеме, че има извършено нарушение, което да не е маловажно.

При определяне на вида и размера на административното наказание административнонаказващият орган обаче не се е съобразил с разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗАНН и е определил на дружеството-жалбоподател наказание имуществена санкция в размер на 40 000 лв. при предвиден в закона диапазон от 1000 лв. до  40 000 лв. По отношение на размера на така определеното наказание наказващият орган не е изложил мотиви защо налага наказание в предвидения максимум, още повече, че самият наказващ орган не е посочил, че нарушението не е за първи път и са налице евентуално повторност, системност и т.н. (а и за повторно нарушение има предвидена друга санкция). Съдът счита, че размерът на това наказание следва да бъде намален, тъй като така определеното наказание не се явява съответно на нарушението. Наказанието обаче не следва да бъде и в предвидения от закона минимум. Следва да се вземе предвид, че и при повторната проверка на 05.09.2017 г. дружеството все още не е било отстранило нарушенията, които са констатирани на 14.08.2017 г., т.е. е налице продължаващо във времето опасно бездействие, а се касае за опасни химични вещества и смеси, които могат да имат пряко влияние например върху околната среда, гражданите, тяхната безопасност и тяхното здраве. От договора за наем е видно, че се касае за хале с площ 1330 кв. м., а от разпита на актосъставителя П. се установи, че натрупаните химични вещества и смеси са били толкова много, че първоначално проверяващите не са могли да влязат вътре, за да ги огледът, като са започнали да ги разместват, за да установят вида им и начина им на съхранение, т.е. касае се за голямо количество опасни химични вещества и смеси на повече от един декар площ. Ето защо съдът счита, че следва да определи наказание, с което да бъде отчетена степента на обществена опасност на дееца и на деянието и с оглед установените обстоятелства – от една страна нарушението е извършено за първи път, но от друга е налице неостраняване на нарушението в срок няколко седмици след откриването му, както и голямото количество неправилно съхранявани опасни химични вещества и смеси, то съдът намира за адекватно такова наказание в размер на 10 хиляди лева. Така определеното наказание съдът намира, че ще подейства превъзпитаващо по отношение на наказаното лице да не извършва в бъдеще нови такива правонарушения.

По изложените съображения въззивният съд счита, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде изменено по отношение на наложеното наказание.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Районен съд Панагюрище

Р    Е    Ш    И :

 

            ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 32 от 03.11.2017 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик е наложена имуществена санкция в размер на 40 000 лв. на основание чл.35, ал.3, т.3 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси на „Е.“ ЕООД с ЕИК: 203923233 със седалище и адрес на управление:***, р-н Красно село, ул. „К.И.” № **, ет.*, ап.* за нарушение на чл. 4, т. 5 от Наредбата за реда и начина за съхраняване на опасни химични вещества и смеси (обн. ДВ, бр. 43/2011 г.), вр. чл. 35, ал. 1, т. 6 от ЗЗВВХВС, като

НАМАЛЯВА размера на санкцията от 40 000 (четиридесет хиляди) лева на 10 000 (десет хиляди) лева.

            Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд Пазарджик.

 

 

                                                                                 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: