Р Е Ш Е Н И Е

 

 

гр. Панагюрище, 20.04.2018 г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ в публично заседание на двадесет и втори февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                         

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЛЕСЕНСКИ

 

 

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Лесенски НАХД № 3 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление № 31 от 03.11.2017 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик е наложена имуществена санкция в размер на 6 000 лв. на основание чл.135, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците на „Е.“ ЕООД с ЕИК: 203923233 със седалище и адрес на управление:***, р-н Красно село, ул. „К.И.” № **, ет.*, ап.* за нарушение на чл.44, ал.1 и ал.2 ЗУО.

           Срещу НП е подадена в срок жалба от „Е.“ ЕООД, в която се навеждат доводи за незаконосъобразност на постановлението и се моли да бъде отменено. Сочи се, че фактическата обстановка, отразена в НП не отговаря на действителността.

           В съдебно заседание не се явява представител на дружеството-жалбоподател. Последното е призовано на адреса, посочен в жалбата, който съвпада с адреса в търговския регистър на седалище и адрес на управление, но не е открит негов представител. Съдът е дал ход на делото при условията на чл.61, ал.1 ЗАНН.

           Ответникът по жалбата, чрез процесуалния си представител, застъпва становище, с което се иска потвърждаване на постановлението. Ангажира писмени доказателства.

          

В хода на делото се установи следната фактическа обстановка:

След сигнал, подаден от Община Панагюрище в РИОСВ Пазарджик, на 14.08.2017 г. е извършена проверка от служители на РИОСВ Пазарджик, между които и свидетелката Е.С., в обект на „Е.“ ЕООД, находящ се в УПИ II, кв.1 на територията на Индустриален парк „Оптикоелектрон“ гр. Панагюрище. В хода на проверката е установено, че в периода 24.03.2017 г. – 14.08.2017 г. за тази площадка дружеството не води отчетна книга за отпадъците по приложение № 4 от Наредба № 1 от 2014 г., заверена от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик, която да съдържа хронологична информация за количеството, естеството и произхода на отпадъците от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и компоненти за него, представляващи електронни платки в един кашон, раздробени отпадъци от ел. платки в 13 биг-бега, един 4 куб. м. контейнер и на купчина на площ от около 3 м./10 м./2 м.  Проверяващите приели, че това е дейност по третиране на отпадъци с оглед разпоредбата на § 1, т. 44 от ДР на ЗУО. Установено е, че дружеството разполага с решение № 07-ДО-353, издадено на 08.12.2016 г. от Директора на РИОСВ Пазарджик, връчено на дружеството на 23.12.2016 г. и изменено с решение № 07-ДО-353-01/15.05.2017 г. на Директора на РИОСВ Пазарджик, връчено му на 29.05.2017 г. за третиране на отпадъци на площадка в УПИ II, кв.1 на територията на Индустриален парк „Оптикоелектрон“ Панагюрище. Отчетната книга е заверена от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик на 24.03.2017 г., като е получена от представител на дружеството едва след деня на проверката – на 15.08.2017 г. с приемо-предавателен протокол. Като е приела, че с действията си дружеството е извършило нарушение на чл.44, ал.1 и ал.2 ЗУО, свидетелката С. съставила АУАН № 31 на 18.09.2017 г. Актът е съставен и връчен лично на надлежно упълномощен представител на дружеството, който го е подписал без възражения. В срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН не са депозирани писмени възражения. Въз основа на съставения акт е издадено и атакуваното наказателно постановление.     

 

Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от приложените по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелката Е.С.. Изложеното от свидетелката Е.С. кореспондира изцяло с останалите доказателства, показанията й са логични, последователни и се подкрепят от представените писмени доказателства, включително констативния протокол, поради което съдът напълно ги кредитира.

 

Съдът, с оглед така установената фактическа обстановка и съобразно възраженията и доводите на страните, както и като съобрази задължението си да проверява изцяло законосъобразността на наказателното постановление, независимо от основанията, посочени в жалбата, установи от правна страна следното:

Жалбата е подадена от легитимирано лице, в законоустановения срок и съдържа необходимите реквизити, поради което е процесуално допустима.

По същество същата е частично основателна.

Според разпоредбата на чл.35, ал.1, т.1 и т.2 от ЗУО, за извършване на дейностите по третиране на отпадъци се изисква: 1. разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I, или 2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда. Към тези дейности се отнася и третирането на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, за които изрично е посочено, че са изключени от дейностите, за които не се иска разрешение, съгласно разпоредбата на чл.35, ал.2, т.3 ЗУО. Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци се издава от директора на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите. Разрешението се издава по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите. То се издава на лица, регистрирани като търговци по смисъла на българското или по националното си законодателство, на държавни и общински предприятия, сдружения на общини, кооперации и бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които отговарят на изискванията на този закон. По делото се установи, а и няма спор, че дружеството-жалбоподател е търговец по смисъла на закона. Установи се по делото, че дружеството има издадено разрешение за извършване на дейност по третиране на отпадъци, включително и за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на площадка в УПИ II, кв.1 на територията на Индустриален парк „Оптикоелектрон“ Панагюрище. Това е решение № 07-ДО-353, издадено на 08.12.2016 г. от Директора на РИОСВ Пазарджик, връчено на дружеството на 23.12.2016 г. С решение № 07-ДО-353-01/15.05.2017 г. на Директора на РИОСВ Пазарджик, връчено на дружеството на 29.05.2017 г. обаче е изменено решение № 07-ДО-353, издадено на 08.12.2016 г. Съгласно разпоредбата на чл. 76, ал. 1 от ЗУО решенията на компетентния орган по глава V, раздел I от ЗУО във връзка с издаване на разрешения за дейности с отпадъци се съобщават писмено на заявителите в 7-дневен срок от издаването им. В разпоредбата на чл. 77, ал. 1 от ЗУО е предвидено, че издаденото разрешение или отказът да се издаде могат да се обжалват по реда на АПК, т.е. издаването на решение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО, само по себе си не поражда правно действие, същото следва да бъде връчено надлежно на заявителя и да не бъде обжалвано в предвидения от закона срок, като едва след влизането му в сила възникват и правните последици от него, между които е и воденето на отчетност съгласно Наредба № 1 от 2014 г. Всички горепосочени обстоятелства, за които са събрани и съответните доказателства по делото, водят към несъмнения и категоричен извод, че на площадката, стопанисвана от „Е.“ ЕООД УПИ II, кв.1 на територията на Индустриален парк „Оптикоелектрон“ гр. Панагюрище дружеството е извършвало дейности по третиране на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, без да води отчетна книга за отпадъците по приложение № 4 от Наредба № 1 от 2014 г., заверена от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик, която да съдържа хронологична информация за количеството, естеството и произхода на отпадъците от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и компоненти за него. При така изложеното от обективна страна „Е.“ ЕООД е извършило нарушението, за което е подведено под административнонаказателна отговорност. Съдът счита нарушението за безспорно извършено, установено и доказано по категоричен начин от доказателствата по делото.

При извършената служебна проверка съдът констатира, че при провеждането на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Наказващият орган надлежно е издирил приложимия закон, както и съответната санкционна разпоредба и е определил наказание. Не е налице съществено процесуално нарушение в описанието на нарушението, като обстоятелствата около извършването му са посочени достатъчно пълно и ясно, по начина, възприет от законодателя при формулирането на относимата нормативна уредба, като позволяват на санкционираното лице да разбере какво нарушение му е вменено и да организира съответно защитата си. Посочено е мястото на площадката, вида на отпадъците и количеството им, липсата на отчетна книга за тях. Нарушението е точно описано в акта и в наказателното постановление, то е и правилно правно квалифицирано. Правилно е приложена и санкционната норма – чл.135, ал.1, т.1 ЗУО.  Периодът на извършване на нарушението също е определен правилно.

Няма също така основания случаят да бъде счетен за маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН, тъй като същият не се отличава с по-малка тежест от обичайните нарушения от този вид. Липсват данни лицето да е наказвано за друго такова нарушение, като доказателствената тежест върху това лежи върху наказващият орган. Необходимо е да бъде отбелязано и това обаче, че липсват изключителни или многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства. Дори да няма конкретно установени настъпили вредни последици, не следва да се чака такива да настъпят, за да се приеме, че има извършено нарушение, което да не е маловажно.

При определяне на вида и размера на административното наказание административнонаказващият орган обаче не се е съобразил с разпоредбата на чл.27, ал.2 от ЗАНН и е определил на дружеството-жалбоподател наказание имуществена санкция в размер на 6 000 лв. при предвиден в закона диапазон от 2 000 лв. до  6 000 лв. По отношение на размера на така определеното наказание наказващият орган не е изложил мотиви защо налага наказание в предвидения максимум, още повече, че самият наказващ орган не е посочил, че нарушението не е за първи път и са налице евентуално повторност, системност и т.н. Съдът счита, че размерът на това наказание следва да бъде намален, като се определи наказание, с което да бъде отчетена степента на обществена опасност на дееца и на деянието и с оглед установените обстоятелства - нарушението е извършено за първи път, съдът намира за адекватно такова минималното определено в закона. Дори и така определеното наказание в минимален размер съдът намира, че ще подейства превъзпитаващо по отношение на наказаното лице да не извършва в бъдеще нови такива правонарушения.

По изложените съображения въззивният съд счита, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде изменено по отношение на наложеното наказание.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Районен съд Панагюрище

Р    Е    Ш    И :

 

            ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 31 от 03.11.2017 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Пазарджик, с което е наложена имуществена санкция в размер на 6 000 лв. на основание чл.135, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците на „Е.“ ЕООД с ЕИК: 203923233 със седалище и адрес на управление:***, р-н Красно село, ул. „К.И.” № **, ет.*, ап.* за нарушение на чл.44, ал.1 и ал.2 ЗУО, като

НАМАЛЯВА размера на санкцията от 6 000 (шест хиляди) лева на 2 000 (две хиляди) лева.

            Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд Пазарджик.

 

 

                                                                                 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: