Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 20.04.2018 г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД ПАНАГЮРИЩЕ в публично заседание на двадесет и втори февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:                                                         

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЛЕСЕНСКИ

 

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Лесенски НАХД № 272 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

С наказателно постановление № НЯСС-170/31.10.2017 г., издадено от заместник председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. на основание чл.200, ал.1, т.38 от Закона за водите на Община Стрелча ЕИК 000351864, със седалище и адрес на управление: гр. Стрелча, пл. „Дружба“ № 2 за нарушение на чл.141, ал.1, т.1 от ЗВ.

Срещу наказателното постановление е подадена в срок жалба от Община Стрелча, в която се навеждат доводи за незаконосъобразност и се моли да бъде отменено. Сочи се, че са налице съществени процесуални нарушения при издаването на наказателното постановление, довели до затрудняване защитата на наказаното лице.

           В съдебно заседание Община Стрелча, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата. Излага доводи за отмяна на атакуваното постановление.

           Ответникът по жалбата, редовно призован, не изпраща представител. По делото е постъпило писмено становище от процесуалния му представител, с което се иска потвърждаване на постановлението.

          

Съдът, като съобрази доводите изложени в жалбата, становището на ответната страна и събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

На 25.07.2017 г. от служители на регионален отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ – Южна Централна България към ГД „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ при ДАМТН, между които и свидетелят К.С., е била извършена проверка на язовирната стена и съоръженията към нея на язовир „Блатница 2“, находящ се в ПИ 04368.0.95, ПИ 04368.0.94 в землището на село Блатница, Община Стрелча. Преди започване на проверката, служителите уведомили отговарящото за язовирите лице към Община Стрелча, но тъй като последният бил служебно ангажиран в Областна администрация Пазарджик, по време на проверката като представител на Община Стрелча присъствал кмета на село Блатница Д.Б.. Проверяващите служители на ДАМТН в присъствието на кмета на село Блатница, извършили обход и оглед на място и установили, че техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея не отговаря на законовите изисквания. Язовирната стена, която била земнонасипна, от вътрешната страна била в добро състояние с каменна броня, но от външната страна имало срутване от средата на короната по въздушния откос към петата на стената по дължина 40 метра и височина 2,5 метра. В резултат на това срутване разстоянието до водния откос било около 60-70 см. За резултата от проверката бил съставен констативен протокол № 07-02-357/25.07.2017 г. Самата кметица на село Блатница заявила пред проверяващите, че е налице желание за ремонт на стената, но липсвали средства. За установено нарушение бил съставен АУАН от свидетеля К.С. на 08.08.2017 г. в присъствието на упълномощен представител на Община Стрелча. Въз основа на съставения АУАН било издадено обжалваното НП, в което е прието, че Община Стрелча в качеството си на собственик на язовирната стена на язовир „Блатница 2“ на 25.07.2017 г. е извършила нарушение на чл.141, ал.1, т.1 ЗВ.

 

           Горната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, които са абсолютно непротиворечиви по отношение на горните обстоятелства. По делото е разпитан като свидетел актосъставителят К.С.. Съдът кредитира изцяло показанията на свидетеля. Същите са ясни, логични и кореспондират с останалите събрани по делото писмени доказателства.

 

При така установена фактическа обстановка, съдът достигна до следните правни изводи:

По делото е безспорно, а и от събраните доказателства – Акт за публична общинска собственост № 117 от 06.03.2001 г. - е установено, че Община Стрелча е собственик на водоем в село Блатница, местността „Спасовица“ към датата на проверката. Категорично се установи, че към момента на проверката техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея не отговаряли на законовите изисквания. Язовирната стена, която била земнонасипна, от вътрешната страна била в добро състояние с каменна броня, но от външната страна имало срутване от средата на короната по въздушния откос към петата на стената по дължина 40 метра и височина 2,5 метра. В резултат на това срутване разстоянието до водния откос било около 60-70 см. Това е възприето лично от актосъставителя С.. Тези обстоятелства също не се оспорват от наказаното лице.

Съгласно дефиницията на § 1, ал.1, т.98 ДР на ЗВ „язовир“ е водностопанска система, включваща водния обект, язовирната стена, съоръженията и събирателните деривации. Съгласно разпоредбата на чл.141, ал.1, т.1 ЗВ собствениците на водностопански системи и хидротехнически съоръжения, включително на язовирни стени и/или съоръженията към тях, на хвостохранилища и шламохранилища са длъжни да осигурят поддържането им в техническа изправност. Община Стрелча е именно собственик на язовир „Блатница 2“ и язовирната стена към него. Законодателят е регламентирал в Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях на какви изисквания следва да отговарят язовирните стени. Съгласно чл.41 от Наредбата сигурността на язовирните стени и съоръженията към тях в условията на експлоатация се оценява чрез наблюдение и контрол на показатели за конструктивната им сигурност, технологичната им сигурност и влиянието им върху околната среда. Очевидно е с оглед установено в хода на проверката срутване, че са налице изменения, които застрашават както конструктивната сигурност на стената – якост, устойчивост, така и технологичната сигурност, която представлява способността на язовирните стени и съоръженията към тях да изпълняват основните си функции. По изложените съображения, съдът намира за доказано по безспорен и несъмнен начин осъществяване от страна на Община Стрелча на фактическия състав на разглежданото административно нарушение по  чл.141, ал.1, т.1 от ЗВ в каквато насока са събраните по делото писмени доказателства и показанията на разпитания свидетел, което обуславя установяването му от обективна страна. Касае за нарушение от страна на ЮЛ, чиято отговорност по аргумент на чл.83, ал.1 от ЗАНН е обективна, безвиновна.

След като точно е квалифицирал процесното нарушение, административнонаказващият орган правилно и законосъобразно е приложил и санкционната норма и на основание чл.200, ал. 1, т.38 от ЗВ е определил наложеното наказание имуществена санкция в размер на 1000 лева, която санкция е в минимален  определен от закона размер и няма законово основание за нейното изменение, посредством намаляване от съда.

При извършената служебна проверка съдът не констатира процесуални нарушения при издаването на АУАН и НП. Нарушението е точно и подробно описано, изложени са подробни обстоятелства по извършването му, посочени са дата – 25.07.2017 г. и място на извършването му - язовир „Блатница 2“, находящ се в ПИ 04368.0.95, ПИ 04368.0.94 в землището на село Блатница, Община Стрелча, както и нарушените законови разпоредби. В жалбата е посочено, че не ставало ясно датата на нарушението. Това възражение не държи сметка, че се касае за очевидно бездействие от страна на собственика на водното съоръжение, което бездействие е констатирано в деня на проверката – 25.07.2017 г. и правилно именно тази дата е възприета от АНО като дата на нарушението. Този извод на АНО е правилен с оглед събраните доказателства по делото, за което съдът вече изложи доводи. Не е налице и процесуално нарушение за това, че в хода на проверката като представител на Община Стрелча е присъствал кмета на село Блатница. Община Стрелча е била уведомена за проверката, като тук следва да се отбележи и нещо повече - процесуалните нарушения обуславят отмяната на съответното наказателно постановление, само ако са от категорията на съществените такива. Критерият, по който се разграничават съществените от несъществените нарушения, е преценката доколко това нарушение е довело до накърняване правото на защита на наказаното лице. В случая не би могло да се приеме, че реално са накърнени процесуалните права на санкционираното лице, при положение, че не се оспорва приетата в акта фактическа обстановка за наличието на срутване на язовирната стена, а наказаното лице е упражнило ефективно правото си на защита – имало е възможност да подаде в срок възражение срещу АУАН и е подало жалба срещу НП, участва в производството пред съда и ангажира доказателства. Следователно, дори и да се приеме, че е налице процесуално нарушение, то категорично не е съществено такова. Неоснователни са и доводите, че кметът на Община Стрелча е предприел мерки, като издал заповед да се изпразни язовира и да се поддържа минимално количество вода, което са установили и проверяващите и в същото време на 04.07.2017 г. бил изготвен анализ на техническото състояние на стената. За надлежното изпълнение на задължението по  чл.141, ал.1, т.1 от ЗВ е необходимо постигането на предписания от закона резултат – поддържане в техническа изправност на язовирната стена и съоръженията към нея. Не е достатъчно да бъдат предприети някакви правни и фактически действия за постигането на този резултат. В конкретния случай законовият резултат - техническа изправност на язовирната стена и съоръженията към нея не е постигнат. Поради това без значение за извода, че е нарушена разпоредбата на  чл.141, ал.1, т.1 от ЗВ, са сочените от общината обстоятелства, че е издадена заповед № 151/22.02.2016 г. на кмета на Община Стрелча за поддържане на минимално водно ниво и изготвения анализ за състоянието на стената. Това е така, именно защото тези предприети стъпки не осигуряват законовите изисквания за конструктивната и технологичната сигурност на стената на язовира. Неосигуряването на техническата изправност на язовирната стена създава условия за наводнение и възникване на висока приливна вълна в случай на интензивен валеж в района и преливане на язовира и поставя в пряка опасност живота и имуществото на гражданите. Самите проверяващи са установили, че дори и на ниско ниво, водата е била само на около 60-70 см. под нивото на срутване на стената.

Предвид изложеното съдът приема, че конкретното нарушение не е с по-ниска обществената опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид, поради което не представлява маловажен случай и не дава основание за прилагане на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. С оглед засегнатите отношения във връзка с целите на ЗВ, посочени в чл.2, ал.1 от закона, касаещи интегрирано управление на водите в интерес на обществото и за опазване на здравето на населението чрез предотвратяване или намаляване на вредните последици за човешкия живот и здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност, свързани с вредното въздействие на водите, категорично не са налице предпоставки за приложението на чл.28 от ЗАНН. Това е така, защото неподдържането на технически изправни съоръжения на язовирите, нарушаването на конструктивната и технологичната сигурност на стената на язовира, води до пряко и непосредствено застрашаване на посочените обекти на защита. Изпълнението на процесното задължение е от съществено значение за сигурността и здравето на жителите на Община Стрелча, както и на тяхното имущество, поради което е необходимо наличието на особени извинителни обстоятелства, попречили на надлежното привеждане на язовирната стена в съответното на закона изправно техническо състояние, за да бъде счетен случаят за маловажен. Този извод не само не се опровергава от обстоятелството, че нарушението е констатирано през лятото, когато е по-сухият период от годината, но точно обратно - именно следващите есенен и зимен сезон, свързани с повишаване нивото на водните басейни поради обилните дъждове и снегове, са и с повишена опасност от вреди за населението, причинени от наводнения, поради технически неизправности на язовирните стени. Следователно предприемането на реални действия за ремонт на срутването на стената е било особено наложително. Дори да няма конкретно установени настъпили вредни последици, не следва да се чака такива да настъпят, за да се приеме, че има извършено нарушение на задължението на общината по чл.141, ал.1, т.1 от ЗВ.

По изложените съображения въззивният съд счита, че обжалваното наказателно постановление е законосъобразно, поради което ще следва да се потвърди.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 ЗАНН Районен съд Панагюрище

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно наказателно постановление № НЯСС-170/31.10.2017 г., издадено от заместник председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), с което е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. на основание чл.200, ал.1, т.38 от Закона за водите на Община Стрелча ЕИК 000351864, със седалище и адрес на управление: гр. Стрелча, пл. „Дружба“ № 2 за нарушение на чл.141, ал.1, т.1 от ЗВ.

            Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд Пазарджик.

 

                                                                                 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: