МОТИВИ към присъда  по НОХД № 52/2015 г. на Панагюрския районен съд

 

        Против подсъдимата М.А.К.,***, Районна прокуратура Панагюрище е повдигнала обвинение за извършено от него престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.

            Въпросите свързани с времето, мястото и начина на осъществяване на деянието са подробно описани в обстоятелствената част и отразени в диспозитивната част на обвинителния акт.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението срещу подсъдимата така, както е внесено за разглеждане. При определяне на наказанието счита, че следва да намери приложение разпоредбата на чл.58а, ал.4 от НК, във връзка с чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК, с налагане на наказание пробация, както и кумулативното наказание глоба в размер на 100,00 лв. в полза на Държавата.

Назначеният служебен защитник на подсъдимата поддържа становище, че с оглед на признанието на подсъдимата на фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт делото следва да се разгледа по реда на Глава ХХVІІ от НПК, същата следва да бъде призната за виновна  като й се наложи наказание пробация. Излага съображения в тази насока.

Подсъдимата се признава за виновна по така повдигнатото й обвинение. Признава фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт. Изразява съжаление за случилото се и моли съда да й наложи минимално наказание. 

Делото е разгледано   по реда на съкратеното съдебно следствие.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства и като ги съобрази в съвкупност, признанието на подсъдимия, прие за установено следното:

На 03.10.2014г. на абоната на «ВиК – П»,гр.Панагюрище ,  свидетеля  А Д Р, който имал стари незаплатени задължения,  било прекратено подаването на вода към имота му с поставянето на скоба с пломба на спирателния кран от служители на дружеството. В имота  в гр. Панагюрище, ул.***,заедно със свидетеля Р живеели съпругата му, свидетелката К Р и дъщеря му – подс. М.К.. На  03.10.2014г.  станал скандал в дома на подсъдимата  по повод спирането на водата и затова тя  слязла  в мазето на кооперацията, махнала пломбата на капачката и отворила спирателния кран,като по този начин възстановила подаването на вода към обитавания от нея  и семейството й имот.

На 12.12.2014г. служител на«ВиК – П»,гр.Панагюрище,инкасатор минал за отчитане на  водомерите в кооперацията на  ул.*** в гр.Панагюрище. При  прегледа на водомерите, инкасаторът установил ,че водомера,водещ се на абоната Р Р е отпечатан, като е премахната поставената скоба с пломба и е пуснат  спирателния  кран, с което е възстановено  подаването на вода          към абоната. Инкасаторът уведомил веднага служителя на «ВиК-П»,гр.Панагюрище свидетеля А ,който отишъл на място да извърши проверка. На място свидетеляг А установил,че наистина скобата е премахната и  спирателният кран е пуснат,като в имота на Р ,имало течаща вода в чешмите.

 Свидетеляо А   съобщил  по телефона на свидетеля В ,управител на «ВиК – П»,гр.Панагюрище, че е установил неправомерно свързал се длъжник, чрез премахване на поставена скоба .Свидетелят В от своя страна подал сигнал в РУ-Панагюрище,относно установеното незаконно присъединяване към водопроводната мрежа  за имота на абоната А Д Р.

Следствено-оперативна група от РУ - Панагюрище посетила местопроизшествието  и извършила оглед.

В хода  на разследването , свидетелят А е предоставил заверени копия от протокол за затапен водомерен възел, констативен протокол,карнет,акт №3119 за демонтаж на водомер,извлечение за дължими суми на абонат.

Гореизложената фактическа обстановка се потвърждава изцяло от показанията на свидетелите М И В, Д Д А, А Д Р, К З Р, дадени в хода на досъдебното производство, признанието и обясненията на подсъдимата, както и от другите, приложени по делото писмени доказателства, включени в доказателствения материал.

От обективна страна е установено, че подсъдимата М.А.К., на 03.10.2014 г. в дома си, намиращ се в гр. Панагюрище, ул. ***, е осъществила неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, с което есъздала условия за непълно отчитане на  потребената вода от „ВиК – П” ЕООД – град Панагюрище, с управител и МОЛ М И В, от гр. Панагюрище – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК.

От субективна страна подсъдимата е действала при пряк умисъл по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК – съзнавала е обществено опасния характер на деянието, предвиждала е обществено опасните последици и е искала настъпването на тези последици.

Съгласно разпоредбата на чл. 234в, ал.1 от НК, наказанието за престъплението е лишаване от свобода до пет години и глоба до 15 хил.лв.

При индивидуализация на наказанието на подсъдимата, съдът определи наказанието при условията на чл.58а, ал.4 от НК, във връзка с чл. 55 ал.1 т.2, б.„б” от НК, тъй като делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие, подсъдимата се признава за виновна, не оспорва фактите и обстоятелствата, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, предвид на което и на основание 234в, ал.1 от НК, във връзка с чл. 42а, ал.2 т.1 и т.2 от НК й наложи наказание пробация, изразяваща се в следните пробационни мерки: – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, която на основание чл. 42б, ал.1 от НК да се изпълнява два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, която на основание чл.42б, ал.2 от НК да се изпълнява на територията по настоящия адрес на подсъдимия по план или извънредни срещи поискани от пробационния служител или осъдения, както и глоба в полза на Държавата в размер на 100,00 лв.

 За да наложи тези по вид и размер наказания, съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието, която съдът отчете като висока, обстоятелствата, че подсъдимата е осъждана, с позитивни характеристични данни, признанието на подсъдимата за извършеното деяние, съдействието на органите на полицията, обстоятелството, че е безработна, както и факта, че делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие, а няма и посочени щети от извършеното престъпление от подсъдимата, които да не са възстановени.

Съдът прие, че така наложените по вид и размер на наказания на подсъдимата са справедливи и ще изиграят своята превъзпитаваща роля както за подсъдимата, така и за останалите членове на обществото.

Именно с така определените по вид и размер наказания, съдът намери, че ще бъдат постигнати целите на наказанието визирани в чл.36 от НК, както по отношение на специалната, така и по отношение на генералната превенция на закона. Причината за извършване на деянието следва да се търси в ниската правна и гражданска култура на подсъдимия и незачитане разпоредбите на закона.

 

По тези съображения, съдът постанови присъдата си.  

 

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: