П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2015                                                                                                   град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                                  наказателен  състав

На 01 април                                                                                    година 2015

В публично заседание в следния състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЦВЯТКО МАНГОВ

                                                                                                       

Секретар: Н.С.

Прокурор: Красимир Танев

Сложи за разглеждане докладваното от съдията

НОХ дело № 59 по описа за 2015 година.

На именното повикване в 10,00  часа се явиха:

 

          ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – град Панагюрище районен прокурор Красимир Танев лично.

ОБВИНЯЕМ Д.Т.Х. лично и с адв. В.В., редовно упълномощен.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОР: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Моля да дадете ход на делото.   

Съдът счете, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

          ОПРЕДЕЛИ:          

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на обвиняемия:

Д.Т.Х., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***7, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********

Съдът РАЗЯСНИ правата на обвиняемия

ОБВ. Д.Т.Х.: Наясно съм с правата си. Признавам се за виновен. Наясно съм с последиците от споразумението.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 274 ал.1 от НПК, Съдът УКАЗВА възможността за отвод.

ОТВОД НЕ ПОСТЪПИ. 

ПРОКУРОРА: Поддържам споразумението във вида и с параметрите, в които е внесено в съда.  Представям и моля да приемете и приобщите като неразделна част към него списък на веществените доказателвства по ДП, оставени на съхранение при домакина на РУ Панагюрище, както и копие от самата разписка за приемане на съхранение. Прилагам заверено копие за ответната страна.

АДВ. В.: Съгласни сме да се приобщи приложения списък за веществените доказателства. Защитата предлага на уважаемия съд така предложеното споразумение, след като прецени, че не противоречи на закона и морала, същото да бъде одобрено от съда със съответния съдебен акт.

ОБВ. Д.Т.Х.: Разбирам обвинението. Лично съм подписал декларацията, с която се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Доброволно съм подписал споразумението. Наясно съм с последиците от споразумението. Признавам се за виновен. Наясно съм с наказанието, което ще бъде наложено.

СЪДЪТ

          ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА по делото списък на веществените доказателства, оставени на съхранение в РУ Панагюрище, по собственици, както и разписка – 2 листа.

ПРОКУРОРА: Моля да се допълни споразумението с приетите по-горе веществени доказателства, като се отрази в споразумението, че след влизането на същото в сила, веществените доказателства да се върнат на собствениците.

АДВ. В.: Съгласни сме в споразумението да бъде вписано, че след влизане в сила на същото, веществените доказателвства, оставени в РУ Панагюрище на съхранение, да се върнат на собствениците.

Съдът намира, че ще следва да бъде вписан в протокола окончателния вариант на споразумението,  постигнато между Районна прокуратура – Панагюрище, адв. В.В. и обвиняемия, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в протокола съдържанието на споразумение постигнато между Районна прокуратура – Панагюрище, адв. В.В. – защитник на обвиняемия и обвиняемия  Д.Т.Х., съгласно което:

Обвиняемия Д.Т.Х., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***7, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от 25.03.2014 г. до 07.11.2014 г. в град Панагюрище, при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство (автомобилен ключ) и чрез използване на моторно-превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, с рег. № РА 6629 ВН, негова собственост, е отнел чугди движими вещи на обща стойност 600,80 лв. (шестстотин лева и осемдесет стотинки) от владението на Х.А.Г. ***; Н.И. ***; П.И.М. ***; П. ***; М.К.Ц. ***; П. ***; Кръстьо Г.И. ***; Р.И.В. ***; Г.Д.Б. ***; Г. ***; Н. *** и П.Г. ***, без съгласието им с намерение противозаконно да ги присвои, разпределени по деяния както следва:

През периода от 25.03.2014 г. до 26.03.2014 г. от лек автомобил марка „Фолксваген” с рег. № РА 0714 ВР, паркиран на паркинга на фирма „Оптикоелектрон” гр. Панагюрище, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот (счупване на предно ляво странично стъкло), е отнел един брой акумулатор марка „BOSCH”, модел „SILVER-PLUS” номер С8В7901320019 на стойност 45,00 (четиридесет и пет) лв. от владението на Х.А.Г., с ЕГН ********** ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои;

През периода от 31.10.2014 г. до 03.11.2014 г. в гр.Панагюрище, от лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. Номер РА 0486 ВС паркиран на ул. „П. Горанов”, е отнел един брой акумулатор марка „SZNAJDER” с номер 0555533469 на стойност 33,00 (тридесет и три) лева, 2 бр. лостчета за настройка на страничните огледала за лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 2,00 (два) лева, 1 бр. топка за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 4,00 (четири) лева или на обща стойност 39,00 (тридесет и девет) лева от владението на Н.И.В., с ЕГН **********,***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

През периода от 29.10.2014 г. до 30.10.2014 г. в град Панагюрище, бул. „Пятигорск” пред дом *** от лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № РА 4997 АТ е отнел чужди движими вещи – един брой акумулатор марка „MONBAT”, „FORMULA” с номер 656050727 на стойност 45,00 (четиридесет и пет) лева; барче за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 4,80 (четири лева и осемдесет стотинки) лева; топка за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 4,00 (четири) лева, на обща стойност 53,80 (петдесет и три леда и осемдесет стотинки) лева от владението на П.И.М., с ЕГН **********,***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

През периода от 21.10.2014 г. до 22.10.2014 г. в град Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков” пред *** от лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. номер РА8956АС е отнел чужди движими вещи – един брой акумулатор марка „MONBAT” с номер 456014506, сериен номер 856019506, на стойност 45,00 (четиридесет и пет) лева; топка за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 4,00 (четири) лева или на обща стойност 49,00 (четиридесет и девет) лева от владението на П.С.Ч. с ЕГН ********** ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

На 07.11.2014 г. в гр. Панагюрище, ул. „Любен Каравелов” *** от лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. Номер РА 6629 ВН е отнел чужди движими вещи – един брой акумулатор марка „Monbat”, модел „Dinamic HD-Superstart”, № 456053699, на стойност 44,00 (четиридесет и четири) лева; 1 бр. топка за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 4,00 (четири) лева; 1 бр. капачка за охладителна течност на лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 1,00 (един) лев, или на обща стойност от 49,00 (четиридесет и девет) лева от владението на М.К.Ц., с ЕГН ********** ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

За периода от 02.11.2014 г. до 03.11.2014 г. в град Панагюрище, на ул. „Генерал Гурко” *** от лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. Номер ТХ 7548 ТХ е отнел чугди движими вещи – един брой акумулатор марка „PRIMA” с номер 655020447 на стойност 43,00 (четиридесет и три) лева; 1 бр. топка за скоростен лост на стойност 4,00 лв., планка за закрепване на акумулатор на стойност 1,00 (един) лев, капачка за охладителна течност за лек автомобил „Фолксваген Пасат” на стойност 1,00 (един) лев,; уред за електрически измервания – мултицет – „Digital multimeter” модел  DT9207A на стойност 6,00 (шест) лева, или на обща стойност от 55,00 (петдесет и пет) лева от владението на П.Г.П., с ЕГН **********,*** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

За периода от 02.11.2014 г. до 03.11.2014 г. в гр. Панагюрище, на ул. „Алеко Константинов” пред дом *** от лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. номер РК4453 АМ е отнел чужди движими вещи – един брой акумулатор марка „GIGAWATT” с номер С7В6902021218 и номер 337059 на стойност от 40,00 (четиридесет) лева; 1 бр. топка за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 4,00 (четири) лева, планка за закрепване на акумулатор на лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност от 1,00 (един) лев, или обща стойност 45,00 (четиридесет и пет) лева от владението на П.В.Ш., с ЕГН **********,***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

За периода от 31.10.2014 г. до 05.11.2014 г. в гр. Панагюрище, на ул. „Алеко Константинов” пред дом *** от лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег.номер РА 8656 АК е отнел чужди движими вещи -  един брой акумулатор марка „ISKRA Energy” с номер 391277 на стойност 48,00 (четиридесет и осем) лева; 1 бр. топка за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 4,00 (четири) лева или на обща стойност от 52,00 (петдесет и два) лева от владението на собственика К.Г.И., с ЕГН **********,***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

За периода от 02.11.2014 г. до 03.11.2014 г. в гр. Панагюрище на ул. „Нешо Бончев” пред дом *** е отнел чужди движими вещи – един брой акумулатор марка „Halfords”, модел НВ 334 „Starting power-740 AMPS” с номер G4C0121320902-533-68-371-B15 и номер 1936-1210 на стойност 56,00 (петдесет и шест) лева; 1 бр. топка за скоростен лост за  лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 4,00 (четири) лева или на обща стойност от 60,00 (шестдесет) лева от владението на Р.И.В., с ЕГН ********** ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

За периода от 21.10.2014 г. до 22.10.2014 г. в гр. Панагюрище, на ул. „Неофит Бозвели” пред дом *** от лек автомобил „Фолксваген” с рег.номер РА 2170 МА е отнел чужди движими вещи – един брой акумулатор марка „К-power” 12V-44 АН-440А, номер Н 6009253-0440 и номер 533004F на стойност 38,00 (тридесет и осем) лева; 4 броя заключващи капачета за врати на „Фолксваген Голф” на стойност 4,00 (четири) лева; един брой авто-радио-касетофон марка „Kenwood”, модел „KRS-254D” с № КЕ0068D1101553 на стойност 23,50 (двадесет и три лева и 0,50 ст.) лева; 1 брой топка за скоростен лост на стойност 4,00 (четири) лева; 4 бр. капачета за настройка на огледала на стойност 4,00 (четири) лева; 1 бр. капачка за резервоар за лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 1,00 (един) лев или на обща стойност от 74,50 (седемдесет и четири лева и 050 ст.) лева от владението на Г.Д.Б.,***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

На неустановена дата през месец ноември 2014 г. в гр. Панагюрище, на ул. „Райна Княгиня” пред дом *** от лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег.номер РА8873АХ е отнел чужди движими вещи – един брой акумулатор марка „VARTA”, номер Е5С082252-0671D84 на стойност 55,00 (петдесет и пет) лева от владението на Г.В.Б., с ЕГН **********,***

За периода от месец юли 2014 г. до 03.11.2014 г. от лек автомобил „Фолксваген Голф”, паркиран в гр. Панагюрище, ж.к. *** е откраднал четири броя мигачи за автомобил „Фолксваген” с автомобилни лампи, фасунги, електрически проводник и букса към всеки от мигачите, на обща стойност от 10,00 (десет) лева, собственост на Н.Н.Б.,***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал.1 т.3, предложение първо, т. 4, предложение първо и второ, във връзка с чл. 194 ал.1, във връзка с чл. 26 ал.1 от НК, като НА ОСНОВАНИЕ чл. 381, ал.1, ал.4 и ал.5 от НПК, във връзка с чл. 195 ал.1 т.3, предложение първо, т. 4, предложение първо и второ, във връзка с чл. 194 ал.1, във връзка с чл. 26 ал.1 и във връзка с чл. 54 от НК, Д.Т.Х., с ЕГН **********, ПРИЕМА да му бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл. 66 ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ,

Обвиняемия Д.Т.Х., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***7, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от месец юни 2013 г. до месец юни 2014 г. в гр. Панагюрище, при условията на продължавано престъпление, е отнел чужди движими вещи – 1 бр. бормашина марка „ELTOS” модел „BUR2-160E” на стойност 34,00 (тридесет и четири) лева; 1 бр. електрожен марка „Трансформатор сварочный”, модел „ТСБ201”, на стойност 36,88 (тридесет и щест лева и 0,88 ст.) лева; 1 бр. електрическа ударно-пробивна машина марка „BOSCH”, модел GBH 11DEBOSCHHAMMER” на стойност 400,00 (четиристотин) лева; 1 бр. ъглошлайф, марка „Sparki”, модел 2000, 2000W, на стойност 25,00 (двадесет и пет) лева; 1 бр. видия, тип всредло, на електрическа ударно-пробивна машина, на стойност 11,54 (единадесет лева и 0,54 ст.) лева; 1 бр. видия тип свредло за електрическа ударно-пробивна машина завършваща с четиривърха диамантина с обща дължина 36 см, диаметър 38 мм, на стойност 1,38 (един лев и 0,38 ст.) лв.; 1 бр. шило за електрическа ударно-пробивна машина с дължина 38,5 см и с означение SDS max на стойност 1,00 (един) лев; 1 бр. шило за електрическа ударно-пробивна машина с дължина 39 см „KINETIX”, 18х400 на стойност 1,30 (един лев и 0,30 ст.) лв.; 1 бр. видия тип свредло за електрическа ударно-пробивна машина завършваща с четиривърха диамантина с надпис Ф 26, на стойност 7,20 (седем лева и 0,20 ст.) лв.; 1 бр. шило за електрическа ударно-пробивна машина на стойност 1,00 (един) лв.; 1 броя длета на стойност 2,00 (два) лева; 5 броя звездогаечни ключове с номера от 10-11-12-13-14, марка „Rico Proffessional” на обща стойност 3,70 (три лв. и 0,70 ст.) лв.; удължител от гедоре с камък № 13 марка „Rico – Chrom Vanadium и камък марка „King Roi” на обща стойност 1,00 (един) лв.; 1 бр. върток за гедоре с надпис „Top Master-CR-V” на стойност 1,00 (един) лв; 1 бр. ъглошлайф, марка „Sparki” МА 2001 на стойност 20,00 (двадесет) лв., всички на обща стойност 546,62 (петстотин четиридесет и шест лева и 0,62 ст.) лева, от владението на фирма „Си Ди Ел” с МОЛ Н.К.У. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194 ал.1 във връзка с чл. 26 ал.1 от НК, като НА ОСНОВАНИЕ чл. 381, ал.1, ал.4 и ал.5 от НПК, във връзка с чл. 194 ал.1 във връзка с чл. 26 ал.1 от НК и във връзка с чл. 54 от НК, Д.Т.Х., с ЕГН **********, ПРИЕМА да му бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което да бъде отложено на основание чл. 66 ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 23 ал.1 от НК, Д.Т.Х., с ЕГН **********, ПРИЕМА да изтърпи едно общо най-тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл. 66 ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ.

НА ОСНОВАНИЕ чл.189, ал.3 от НПК, Д.Т.Х.,***, с ЕГН **********, ПРИЕМА да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик, сумата 85,00 (осемдесет и пет) лв. – разноски за експертиза.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 53 ал.1, буква „а” от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата: лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Голф”, с рег. номер РА 6629 ВН, рама № WVWZZZ1GZLW743882, двигател № 1V0254008502223583, и 1 брой връзка от два броя автомобилни ключове с надпис на тях „KraGa” и „AR-221” - собственост на Д.Т.Х.,***, с ЕГН **********.

След влизане на споразуммението в сила, веществените доказателства ДА СЕ ВЪРНАТ на собствениците им, както следва:

- 2 бр. лостчета за настройка на страничните огледала за лек автомобил „Фолксваген голф 2” на стойност 2.00 (два) лева, 1бр. топка за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген голф 2” собственост на Н.И.В.,***;

- топка за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген голф 2” собственост на П.С.Ч. ***;

- 1 бр. топка за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген голф 2” 1 бр. капачка за охладителна течност на лек автомобил „Фолксваген голф 2”собственост на М.К.Ц.,***

- 1 бр. топка за скоростен лост,  планка за закрепване на акумулатор на стойност 1.00 (един) лв., капачка за охладителна течност за лек автомобил „Фолксваген Пасат”, Уред за електрически измервания - мултицет- “Digital multimeter”  модел  DT 9207A собственост на П.Г.П. ЕГН ********** ***

- 1 бр. топка за скоростен лост за лек автомобил „Фолксваген голф 2” 1 бр. планка за закрепване на акумулатор на лек автомобил „Фолксваген голф 2” на собственост на П.В.Ш.,***

- 1 бр. топка за скоростен лост за лек автомобил „Фолксваген голф 2” собственост на собственика К.Г.И.,***

- 1 бр. топка за скоростен лост за лек автомобил „Фолксваген голф 2” собственост  на Р.И.В.,***

-  4 броя мигачи за автомобил „Фолксваген” с автомобилни лампи, фасунги, електрически проводник и букса към всеки от мигачите собственост на Н.Н.Б.,***

- 5 (пет) броя звездогаечни ключове с номера от 10-11-12-13-14 всички марка „Rico Proffessional”, удължител от гедоре с камък № 13 марка „Rico” – Chrom Vanadium и камък марка „King Roi”, върток за гедоре с надпис „Top Master-CR-V”- собственост на Н.К.У. ***

 

 

                                      СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

РАЙОНЕН ПРОКУРОР:                                            ЗАЩИТНИК:

             /Красимир Танев/                                             /адв. В.В./

 

 

 

 

                                                ОБВИНЯЕМ:

                                                            /Д.Т.Х./

 

 

 

 

Съдът като прецени, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и на основание чл. 382 ал.1, във връзка с чл. 382 ал. 7 от НПК

 

          ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА съдържанието на споразумение, на споразумение постигнато между Районна прокуратура – Панагюрище, адв. В.В. – защитник на обвиняемия и обвиняемия Д.Т.Х., съгласно което:

Обвиняемия Д.Т.Х., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***7, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че в периода от 25.03.2014 г. до 07.11.2014 г. в град Панагюрище, при условията на продължавано престъпление, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, чрез използване на техническо средство (автомобилен ключ) и чрез използване на моторно-превозно средство – лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, с рег. № РА 6629 ВН, негова собственост, е отнел чугди движими вещи на обща стойност 600,80 лв. (шестстотин лева и осемдесет стотинки) от владението на Х.А.Г. ***; Н.И. ***; П.И.М. ***; П. ***; М.К.Ц. ***; П. ***; Кръстьо Г.И. ***; Р.И.В. ***; Г.Д.Б. ***; Г. ***; Н. *** и П.Г. ***, без съгласието им с намерение противозаконно да ги присвои, разпределени по деяния както следва:

През периода от 25.03.2014 г. до 26.03.2014 г. от лек автомобил марка „Фолксваген” с рег. № РА 0714 ВР, паркиран на паркинга на фирма „Оптикоелектрон” гр. Панагюрище, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот (счупване на предно ляво странично стъкло), е отнел един брой акумулатор марка „BOSCH”, модел „SILVER-PLUS” номер С8В7901320019 на стойност 45,00 (четиридесет и пет) лв. от владението на Х.А.Г., с ЕГН ********** ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да го присвои;

През периода от 31.10.2014 г. до 03.11.2014 г. в гр.Панагюрище, от лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. Номер РА 0486 ВС паркиран на ул. „П. Горанов”, е отнел един брой акумулатор марка „SZNAJDER” с номер 0555533469 на стойност 33,00 (тридесет и три) лева, 2 бр. лостчета за настройка на страничните огледала за лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 2,00 (два) лева, 1 бр. топка за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 4,00 (четири) лева или на обща стойност 39,00 (тридесет и девет) лева от владението на Н.И.В., с ЕГН **********,***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

През периода от 29.10.2014 г. до 30.10.2014 г. в град Панагюрище, бул. „Пятигорск” пред дом *** от лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № РА 4997 АТ е отнел чужди движими вещи – един брой акумулатор марка „MONBAT”, „FORMULA” с номер 656050727 на стойност 45,00 (четиридесет и пет) лева; барче за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 4,80 (четири лева и осемдесет стотинки) лева; топка за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 4,00 (четири) лева, на обща стойност 53,80 (петдесет и три леда и осемдесет стотинки) лева от владението на П.И.М., с ЕГН **********,***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

През периода от 21.10.2014 г. до 22.10.2014 г. в град Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков” пред *** от лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. номер РА8956АС е отнел чужди движими вещи – един брой акумулатор марка „MONBAT” с номер 456014506, сериен номер 856019506, на стойност 45,00 (четиридесет и пет) лева; топка за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 4,00 (четири) лева или на обща стойност 49,00 (четиридесет и девет) лева от владението на П.С.Ч. с ЕГН ********** ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

На 07.11.2014 г. в гр. Панагюрище, ул. „Любен Каравелов” *** от лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. Номер РА 6629 ВН е отнел чужди движими вещи – един брой акумулатор марка „Monbat”, модел „Dinamic HD-Superstart”, № 456053699, на стойност 44,00 (четиридесет и четири) лева; 1 бр. топка за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 4,00 (четири) лева; 1 бр. капачка за охладителна течност на лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 1,00 (един) лев, или на обща стойност от 49,00 (четиридесет и девет) лева от владението на М.К.Ц., с ЕГН ********** ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

За периода от 02.11.2014 г. до 03.11.2014 г. в град Панагюрище, на ул. „Генерал Гурко” *** от лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. Номер ТХ 7548 ТХ е отнел чугди движими вещи – един брой акумулатор марка „PRIMA” с номер 655020447 на стойност 43,00 (четиридесет и три) лева; 1 бр. топка за скоростен лост на стойност 4,00 лв., планка за закрепване на акумулатор на стойност 1,00 (един) лев, капачка за охладителна течност за лек автомобил „Фолксваген Пасат” на стойност 1,00 (един) лев,; уред за електрически измервания – мултицет – „Digital multimeter” модел  DT9207A на стойност 6,00 (шест) лева, или на обща стойност от 55,00 (петдесет и пет) лева от владението на П.Г.П., с ЕГН **********,*** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

За периода от 02.11.2014 г. до 03.11.2014 г. в гр. Панагюрище, на ул. „Алеко Константинов” пред дом *** от лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег. номер РК4453 АМ е отнел чужди движими вещи – един брой акумулатор марка „GIGAWATT” с номер С7В6902021218 и номер 337059 на стойност от 40,00 (четиридесет) лева; 1 бр. топка за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 4,00 (четири) лева, планка за закрепване на акумулатор на лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност от 1,00 (един) лев, или обща стойност 45,00 (четиридесет и пет) лева от владението на П.В.Ш., с ЕГН **********,***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

За периода от 31.10.2014 г. до 05.11.2014 г. в гр. Панагюрище, на ул. „Алеко Константинов” пред дом *** от лек автомобил „Фолксваген Пасат” с рег.номер РА 8656 АК е отнел чужди движими вещи -  един брой акумулатор марка „ISKRA Energy” с номер 391277 на стойност 48,00 (четиридесет и осем) лева; 1 бр. топка за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 4,00 (четири) лева или на обща стойност от 52,00 (петдесет и два) лева от владението на собственика К.Г.И., с ЕГН **********,***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

За периода от 02.11.2014 г. до 03.11.2014 г. в гр. Панагюрище на ул. „Нешо Бончев” пред дом *** е отнел чужди движими вещи – един брой акумулатор марка „Halfords”, модел НВ 334 „Starting power-740 AMPS” с номер G4C0121320902-533-68-371-B15 и номер 1936-1210 на стойност 56,00 (петдесет и шест) лева; 1 бр. топка за скоростен лост за  лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 4,00 (четири) лева или на обща стойност от 60,00 (шестдесет) лева от владението на Р.И.В., с ЕГН ********** ***, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

За периода от 21.10.2014 г. до 22.10.2014 г. в гр. Панагюрище, на ул. „Неофит Бозвели” пред дом *** от лек автомобил „Фолксваген” с рег.номер РА 2170 МА е отнел чужди движими вещи – един брой акумулатор марка „К-power” 12V-44 АН-440А, номер Н 6009253-0440 и номер 533004F на стойност 38,00 (тридесет и осем) лева; 4 броя заключващи капачета за врати на „Фолксваген Голф” на стойност 4,00 (четири) лева; един брой авто-радио-касетофон марка „Kenwood”, модел „KRS-254D” с № КЕ0068D1101553 на стойност 23,50 (двадесет и три лева и 0,50 ст.) лева; 1 брой топка за скоростен лост на стойност 4,00 (четири) лева; 4 бр. капачета за настройка на огледала на стойност 4,00 (четири) лева; 1 бр. капачка за резервоар за лек автомобил „Фолксваген Голф 2” на стойност 1,00 (един) лев или на обща стойност от 74,50 (седемдесет и четири лева и 050 ст.) лева от владението на Г.Д.Б.,***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

На неустановена дата през месец ноември 2014 г. в гр. Панагюрище, на ул. „Райна Княгиня” пред дом *** от лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег.номер РА8873АХ е отнел чужди движими вещи – един брой акумулатор марка „VARTA”, номер Е5С082252-0671D84 на стойност 55,00 (петдесет и пет) лева от владението на Г.В.Б., с ЕГН **********,***

За периода от месец юли 2014 г. до 03.11.2014 г. от лек автомобил „Фолксваген Голф”, паркиран в гр. Панагюрище, ж.к. *** е откраднал четири броя мигачи за автомобил „Фолксваген” с автомобилни лампи, фасунги, електрически проводник и букса към всеки от мигачите, на обща стойност от 10,00 (десет) лева, собственост на Н.Н.Б.,***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал.1 т.3, предложение първо, т. 4, предложение първо и второ, във връзка с чл. 194 ал.1, във връзка с чл. 26 ал.1 от НК, като НА ОСНОВАНИЕ чл. 381, ал.1, ал.4 и ал.5 от НПК, във връзка с чл. 195 ал.1 т.3, предложение първо, т. 4, предложение първо и второ, във връзка с чл. 194 ал.1, във връзка с чл. 26 ал.1 и във връзка с чл. 54 от НК, Д.Т.Х., с ЕГН **********, ПРИЕМА да му бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл. 66 ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ,

Обвиняемия Д.Т.Х., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***7, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, с ЕГН **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че за периода от месец юни 2013 г. до месец юни 2014 г. в гр. Панагюрище, при условията на продължавано престъпление, е отнел чужди движими вещи – 1 бр. бормашина марка „ELTOS” модел „BUR2-160E” на стойност 34,00 (тридесет и четири) лева; 1 бр. електрожен марка „Трансформатор сварочный”, модел „ТСБ201”, на стойност 36,88 (тридесет и щест лева и 0,88 ст.) лева; 1 бр. електрическа ударно-пробивна машина марка „BOSCH”, модел GBH 11DEBOSCHHAMMER” на стойност 400,00 (четиристотин) лева; 1 бр. ъглошлайф, марка „Sparki”, модел 2000, 2000W, на стойност 25,00 (двадесет и пет) лева; 1 бр. видия, тип всредло, на електрическа ударно-пробивна машина, на стойност 11,54 (единадесет лева и 0,54 ст.) лева; 1 бр. видия тип свредло за електрическа ударно-пробивна машина завършваща с четиривърха диамантина с обща дължина 36 см, диаметър 38 мм, на стойност 1,38 (един лев и 0,38 ст.) лв.; 1 бр. шило за електрическа ударно-пробивна машина с дължина 38,5 см и с означение SDS max на стойност 1,00 (един) лев; 1 бр. шило за електрическа ударно-пробивна машина с дължина 39 см „KINETIX”, 18х400 на стойност 1,30 (един лев и 0,30 ст.) лв.; 1 бр. видия тип свредло за електрическа ударно-пробивна машина завършваща с четиривърха диамантина с надпис Ф 26, на стойност 7,20 (седем лева и 0,20 ст.) лв.; 1 бр. шило за електрическа ударно-пробивна машина на стойност 1,00 (един) лв.; 1 броя длета на стойност 2,00 (два) лева; 5 броя звездогаечни ключове с номера от 10-11-12-13-14, марка „Rico Proffessional” на обща стойност 3,70 (три лв. и 0,70 ст.) лв.; удължител от гедоре с камък № 13 марка „Rico – Chrom Vanadium и камък марка „King Roi” на обща стойност 1,00 (един) лв.; 1 бр. върток за гедоре с надпис „Top Master-CR-V” на стойност 1,00 (един) лв; 1 бр. ъглошлайф, марка „Sparki” МА 2001 на стойност 20,00 (двадесет) лв., всички на обща стойност 546,62 (петстотин четиридесет и шест лева и 0,62 ст.) лева, от владението на фирма „Си Ди Ел” с МОЛ Н.К.У. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 194 ал.1 във връзка с чл. 26 ал.1 от НК, като НА ОСНОВАНИЕ чл. 381, ал.1, ал.4 и ал.5 от НПК, във връзка с чл. 194 ал.1 във връзка с чл. 26 ал.1 от НК и във връзка с чл. 54 от НК, Д.Т.Х., с ЕГН **********, ПРИЕМА да му бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изтърпяването на което да бъде отложено на основание чл. 66 ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 23 ал.1 от НК, Д.Т.Х., с ЕГН **********, ПРИЕМА да изтърпи едно общо най-тежко наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, изпълнението на което да бъде отложено на основание чл. 66 ал.1 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ.

НА ОСНОВАНИЕ чл.189, ал.3 от НПК, Д.Т.Х.,***, с ЕГН **********, ПРИЕМА да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик, сумата 85,00 (осемдесет и пет) лв. – разноски за експертиза.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 53 ал.1, буква „а” от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата: лек автомобил марка „Фолксваген” модел „Голф”, с рег. номер РА 6629 ВН, рама № WVWZZZ1GZLW743882, двигател № 1V0254008502223583, и 1 брой връзка от два броя автомобилни ключове с надпис на тях „KraGa” и „AR-221” - собственост на Д.Т.Х.,***, с ЕГН **********.

След влизане на споразуммението в сила, веществените доказателства ДА СЕ ВЪРНАТ на собствениците им, както следва:

- 2 бр. лостчета за настройка на страничните огледала за лек автомобил „Фолксваген голф 2” на стойност 2.00 (два) лева, 1бр. топка за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген голф 2” собственост на Н.И.В.,***;

- топка за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген голф 2” собственост на П.С.Ч. ***;

- 1 бр. топка за скоростен лост на лек автомобил „Фолксваген голф 2” 1 бр. капачка за охладителна течност на лек автомобил „Фолксваген голф 2”собственост на М.К.Ц.,***

- 1 бр. топка за скоростен лост,  планка за закрепване на акумулатор на стойност 1.00 (един) лв., капачка за охладителна течност за лек автомобил „Фолксваген Пасат”, Уред за електрически измервания - мултицет- “Digital multimeter”  модел  DT 9207A собственост на П.Г.П. ЕГН ********** ***

- 1 бр. топка за скоростен лост за лек автомобил „Фолксваген голф 2” 1 бр. планка за закрепване на акумулатор на лек автомобил „Фолксваген голф 2” на собственост на П.В.Ш.,***

- 1 бр. топка за скоростен лост за лек автомобил „Фолксваген голф 2” собственост на собственика К.Г.И.,***

- 1 бр. топка за скоростен лост за лек автомобил „Фолксваген голф 2” собственост  на Р.И.В.,***

-  4 броя мигачи за автомобил „Фолксваген” с автомобилни лампи, фасунги, електрически проводник и букса към всеки от мигачите собственост на Н.Н.Б.,***

- 5 (пет) броя звездогаечни ключове с номера от 10-11-12-13-14 всички марка „Rico Proffessional”, удължител от гедоре с камък № 13 марка „Rico” – Chrom Vanadium и камък марка „King Roi”, върток за гедоре с надпис „Top Master-CR-V”- собственост на Н.К.У. ***

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 59/2015 г. по описа на Панагюрския районен съд.

Определението  е окончателно.

                                     

         

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се написа на 01.04.2015 г.

Заседанието приключи в 10,25  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: