Р Е Ш Е Н И Е

63

 

19.04.2013 г..

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                       Година                                                 Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Осемнадесети април

 

2013

 
                

на                                                                                                       Година                                      

                                             

в публично заседание в следния състав:

ЦВЯТКО МАНГОВ

 
                                                                   

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

Нонка Стоянова

 
 

Секретар                                                         

 

 
 


и прокурор                                                       

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия МАНГОВ

 

61

 

2013

 
 


                                        НАХД №                               по описа за                        год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл.от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Г.Н.К.,***, против наказателно постановление № 28064-0076557 от 6.12.2012 г., издадено от Заместник териториален директор на ТД на НАП Пловдив, с което за нарушение на чл. 7 ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. - за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства на МФ, във връзка с чл. 118 ал.4 от ЗДДС, на основание чл. 185 ал.2 от ЗДДС на Г.Н.К., е наложено административно наказание глоба в размер на 800,00 лв.

В жалбата си жалбоподателят твърди, че наказателното постановление е неправилно и незаконосъобразно и издадено в нарушение на административно наказателните правила. Излага съображения в тази насока.

Твърди, че са допуснати нарушение на чл. 42 т. 3,4 и 5 от ЗАНН и чл. 57 ал.1 т. 5 и 6 от ЗАНН. Твърди, че в обжалваното НП са описани четири отделни нарушения – невъвеждането в експлоатация и регистрирането на ФУ и неиздаването на фискален бон за платен наем на 22.05.2012 г. и 31.5.2012 г. Твърди, че нито в АУАН нито в НП не е посочено кое от описаните нарушения все попадащи в обхвата на чл. 118 ал.4 от ЗДДС е наложена процесната глоба. Твърди, че това е съществено нарушение на процесуалните правила при издаването на наказателното постановление, което не дава възможност на жалбоподателя да ангажира защитата си. Твърди, че не е посочена и датата, за която за жалбоподателя е възникнало задължение да въведе в експлоатация фискалното устройство и да го регистрира в ТД на НАП – Пловдив, поради което не може да се определи приложимия закон. Счита, че при издаването на НП е допуснато нарушение на чл. 28 във връзка с чл. 27 от ЗАНН, като административно-наказващият орган не е обсъдил всички обективни критерии за извършеното административно нарушение и защо не го е квалифицирал като маловажен случай като не е спазил принципа на законосъобразност. При налагане на административната санкция не е съобразил материалното положение на жалбоподателя, както и обстоятелството, че е инвалид. Счита, че нарушението е явно малозначително и не е обществено опасно, поради което административно-наказващият орган е следвало да наложи глоба в минималния размер.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, но в писменото си становище до съда моли съда да отмени наказателното постановление, по съображенията, които излага.

За административно-наказващият орган не се явява представител и не взема становище по жалбата.

Явяват се актосъставителя Е.И..

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, като обсъди събраните доказателства по делото поотделно и в съвкупност, като взе предвид писменото становище на жалбоподателя и обясненията на актосъставителя, намери за установено следното:

Няма спор по делото, че при извършена проверка на 8.6.2012 г. е установено, че при осъществяване на стопанска дейност – отдаване на стаи под наем .- четири стаи с по две легла, кухня, баня и тоалетна на първия етаж и четири стаи с по две легла, кухня, баня и тоалетна на втория етаж в къща, находяща се в гр. Панагюрище ул. Рад Делиниколов № 6, стопанисвана от Г.К., че същият в качеството му на задължено лице не е монтирал, въвел в експлоатация, регистрирал в ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, фискално устройство за извършване на дейността. За получено плащане в брой на 31.5.2012 г. на сумата 1080,00 лв. по договор, сключен с „ПОЛИМЕР ИНЖЕНЕРИНГ” ООД София, за ползване на стаи под наем, и за получено плащане в брой на 22.05.2012 г. на сумата 220,00 лв. за платени нощувки, не са издадени фискални бонове или касови бележки от прономерован и прошнурован кочан. Към момента на съставяне на акта за установяване на нарушението Г.Н.К. не е въвел в регистрите фискално устройство за обекта, с което е нарушил чл. 7 ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за  регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти, чрез фискални устройства на Министерство на финансите във връзка с чл. 118 ал.4 от Закона за ДДС. Няма спор по делото, че нарушението, което е извършено, е извършено от жалбоподателя за първи път.

Горепосочената фактическа обстановка безспорно се установи от обясненията на актосъставителката и от всички писмени доказателства, приложени по административно-наказателната преписка.

При така установеното от фактическа страна  съдът прие, че административното нарушение е доказано по един безспорен и несъмнен начин.

Относно размера на наложеното наказание обаче, съдът прие, че наложеното наказание за извършеното нарушение от жалбоподателя се явява явно несправедливо. Това е така, защото нарушението, което е извършил жалбоподателят е извършено за първи път. Нещо повече, същият е инвалидизиран. Стойността на услугата не е в голям размер, предвид на което съдът прие, че наложеното наказание глоба в размер на 800,00 лв. се явява явно несправедливо по размер.

Съгласно разпоредбата на чл. 185 ал.2 от ЗДДС – лице, което допусне извършване на нарушение по чл. 118 или нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба за физически лица, които не са търговци в размер на 300,00 лв. до 1000,00 лв. В конкретния случай наложената глоба е близо до максималния размер. Следва да се намали наложената санкция от 800,00 лв. на 300,00 лв,. която би била справедлива по размер.

Съдът констатира, че при реализиране на административно-наказателната отговорност не са налице нарушения на процесуалните правила, които водят до опорочаване на производството по налагане на административно наказание. АУАН и НП са издадени от компетентните длъжностни лица и съдържат формалните реквизити предвидени в нормите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. В този смисъл съдът прие за неоснователни твърденията на жалбоподателя за незаконосъобразност при издаване на акта от страна на административно-наказващия орган, реализирано в нарушение на процесуалните правила (чл.57 от ЗАНН).

Така мотивиран, ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН,

Р Е Ш И :

 

ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 28064-0076557 от 6.12.2012 г., издадено от Заместник териториален директор на ТД на НАП Пловдив, с което за нарушение на чл. 7 ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. - за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства на МФ, във връзка с чл. 118 ал.4 от ЗДДС, на основание чл. 185 ал.2 от ЗДДС на Г.Н.К., с ЕГН-**********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 800,00 лв., като НАМАЛЯВА размера на глобата от 800,00  лв. на 300,00 (триста) лева.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: