Р Е Ш Е Н И Е

62

 

18.04.2013 г..

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                       Година                                                 Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Седемнадесети април

 

2013

 
                

на                                                                                                       Година                                      

                                             

в публично заседание в следния състав:

ЦВЯТКО МАНГОВ

 
                                                                   

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

Нонка Стоянова

 
 

Секретар                                                         

 

 
 


и прокурор                                                       

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия МАНГОВ

 

63

 

2013

 
 


                                        НАХД №                               по описа за                        год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл.от ЗАНН.

Образувано е по жалба на В.П.Г.,***, в качеството му на управител на „ВиП 2010” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. ***, с ЕИК 200628587, против наказателно постановление № 131301931 от 18.02. 2013 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” град Пазарджик, с което за нарушение на чл. 63 ал.2 от КТ, във връзка с чл. 63 ал.1 от КТ, на основание чл. 416 ал.5 от КТ, във връзка с чл. 414 ал.3 от КТ, е наложена имуществена санкция на дружеството в размер на 1500,00 лв. като сумата да се внесе по сметката на ИА Главна дирекция „Инспекция по труда”.

В жалбата си жалбоподателят твърди, че наказателното постановление е неправилно и незаконосъобразно. Твърди, че работникът С К М до 11,00 часа на 4.2.2013 г. представил в дружеството всички необходими документи за назначаването му на работа и управителят на дружеството му казал от 14,00 часа да започва работа, като смятал, че времето ще е достатъчно за да бъде извършена необходимата регистрация на трудовия му договор в ТД на НАП град Пазарджик, което се прави по електронен път. Около 16,25 часа била извършена проверка от Дирекция Инспекция по труда Пазарджик, която установила, че трудовият му договор още не е регистриран като регистрацията на трудовия договор е извършена на същия ден, но в 18,27 часа. Излага съображения, че липсва фактически състав на нарушението, тъй като извършеното бездействие от страна на ръководителя на дружеството не е извършено виновно.

Алтернативно моли съда, ако приеме, че е налице състав на административно нарушение, да приеме, че се касае за маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН като постанови решение, с което да отмени  наказателно постановление.

В съдебно заседание чрез адвокат-пълномощника си поддържа жалбата. Не сочи доказателства.

За ответника по жалбата, се явява ст.юриск. Пенова, която поддържа становище, че жалбата е неоснователна и като такава следва да се остави без уважение, а наказателното постановление като правилно и законосъобразно следва да се потвърди. Излага съображения в тази насока, а именно, че нарушението е констатирано по несъмнен и безспорен начин и че съгласно разпоредбата на чл. 415в, ал.2 от КТ не са маловажни нарушенията по чл. 61 ал.1, чл. 62, ал.1 и ал.3 и чл. 63 ал.1 и ал.2 от КТ и същата е неприложима в конкретния случай.

Явяват се актосъставителя Е.З.Е. и свидетеля Ф.А.А..

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, като обсъди събраните доказателства по делото поотделно и в съвкупност, като взе предвид писменото становище на административно-наказващия орган, обясненията на актосъставителя и показанията на свидетеля, намери за установено следното:

Няма спор по делото, че е констатирано нарушение извършено от „ВиП 2010” ООД град Панагюрище, в качеството на работодател по смисъла на параграф 1, т.1 от ДР на КТ, като е приел на работа работник „мияч на превозни средства” лицето С К М от град Панагюрище, преди да е регистриран в ТД на НАП трудовия му договор и преди постъпването му на работа да е предоставил копие на хартиен носител от завереното уведомление по чл. 62 ал.3 от КТ в ТД на НАП. Нарушението е извършено на 4.2.2013 г. в рамките на работния ден. Констатирано е на 4.2.2013 г. около 16,25 часа при извършена проверка в автомивка на „ВиП-2010” ООД, находяща се в град Панагюрище, ул. Незабравка № 22, като лицето е заварено да работи – да мие автомобил в автомивката.

Трудовият договор от справката е видно, че е регистриран на 4.2.2013г. в 18,27 часа.

Горната фактическа обстановка безспорно се установи от обясненията на актосъставителя, така и от свидетелските показания на свид. Ф.А., така и писмените доказателства приложени по административно-наказателната преписка.

За  посоченото нарушение на фирмата е наложена имуществена санкция в размер на 1500,00 лв. Съгласно разпоредбата на чл. 414 ал.3 от КТ - работодател, който наруши разпоредбите на чл. 61 ал.1, чл. 62 ал.1 или 3 и чл. 63 ал.1 или 2 от КТ, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500,00 до 15 000,00 лв. За административното нарушение, административно наказващият орган правилно и законосъобразно е определил имуществена санкция в рамките на минимума,  тъй като нарушението е отстранено два часа след това.

Съдът прие за неоснователно възражението на адвокат-пълномощника на фирмата, че се касае за маловажно нарушение, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 415в, ал.2 от КТ, нарушението, което е извършено от работодателя в качеството му на представител на фирмата, не попада в тази категория.

При така установеното от фактическа страна, съдът прие, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение, а  наказателното постановление като правилно и законосъобразно следва да се потвърди.

Съдът констатира, че при реализиране на административно-наказателната отговорност не са налице нарушения на процесуалните правила, които водят до опорочаване на производството по налагане на административно наказание. АУАН и НП са издадени от компетентните длъжностни лица и съдържат формалните реквизити предвидени в нормите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. В този смисъл съдът прие за неоснователни твърденията на жалбоподателя за незаконосъобразност при издаване на акта от страна на административно-наказващия орган, реализирано в нарушение на процесуалните правила (чл.57 от ЗАНН).

Така мотивиран, ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН,

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 131301931 от 18.02.2013  г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” град Пазарджик, с което за нарушение на чл. 63 ал.2 от КТ, във връзка с чл. 63 ал.1 от КТ, на основание чл. 416 ал.5 от КТ, във връзка с чл. 414 ал.3 от КТ, на „ВиП 2010” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. ***, с ЕИК 200628587, представлявано от В.П.Г.,***, в качеството му на управител, е наложена имуществена санкция в размер на 1500,00 (хиляда и петстотин) лева.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: