МОТИВИ към присъда, постановена по НОХД № 97/2013 г. на Панагюрския РС

 

            Против подсъдимия В.М.М.,***, Районна прокуратура Панагюрище е повдигнала обвинение за извършено от него престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

            Въпросите свързани с времето, мястото и начина на осъществяване на деянието са подробно описани в обстоятелствената част и отразени в диспозитивната част на обвинителния акт.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението срещу подсъдимия така, както е внесено в съда. Моли съда да признае същия за виновен и спрямо него да бъде произнесена осъдителна присъда. В този смисъл  излага подробно съображенията си.

Подсъдимият се признава за виновен по така повдигнатото му обвинение, като подробно обяснява начина и обстоятелствата, при които е извършил вмененото му деяние. Моли съда да определи наказание, съгласно закона. Моли за справедлива присъда.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства и като ги съобрази в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

Подсъдимият В.М.М. е неправоспособен водач на МПС и на това основание няма наложени наказания по ЗДвП, видно от приложеното по незабавното производство удостоверение за водач на МПС от Сектор Пътна полиция – КАТ при ОД на МВР – Пазарджик. Видно от справка за съдимост рег. № 143/15.04.2013 г. В.М.М. не е осъждан.

Свидетелят С.С.И. ***. На 13.04.2013 г. бил дежурен по утвърден седмичен график от началника на РУП Панагюрище, заедно с колегата си Г Д – ВПА при РУП Панагюрище. Дежурството продължило от 20,00 часа на 13.04.2013 г. до 08,00 часа на 14.04.2013 г.

На 14.04.2013 г. около 04,00 часа, двамата полицаи били на местостоянка на кръстовището между селата Левски, Елшица и Цар Асен. Забелязали, че към тях приближава автомобил от с. Елшица. Автомобилът се движел много бавно и служителите на РУП го спрели за проверка, като сигнализирали със звуков и светлинен сигнал. Автомобилът бил марка „Ситроен ЗХ” ДК № РА 3329 ВВ. В автомобила имало само един човек и това бил водачът. Служителите му поискали документите на автомобила и на водача за проверка. Водачът казал, че не ги носи. Те направили справка в РУП Панагюрище и се установило, че водачът се казва В.М.М.,***. М. лъхал силно на алкохол и походката му била несигурна. Свидетелят И. *** да дойдат колегите му и да изпробват водача с техническо средство за употреба на алкохол. На място пристигнал автопатрул с мл.автоконтрольор В. и изпробвал водача за алкохол с техническо средство апарат Алкотест „Дрегер 7410” , с фабр. № 0627, на който цифровата скала отчела 2,42 промила в издишания от водача въздух. Резултатът от дрегера бил показан на М. в присъствието на свид. И..*** подс. М., където му съставили Акт за установяване на административно нарушение № 157 от 14.04.2013 г. ( серия В, № 585735/по кочан) затова, че управлява МПС след употреба на алкохол. Водачът подписал акта без възражения. Издаден му бил талон за медицинско изследване № 0374730, след което М. ***, където е прегледан от дежурния лекар, но отказал да даде кръв за химически анализ, след което полицейските служители го откарали в РУП Панагюрище и задържали със Заповед № 43/14.04.2013 г. на Началника на РУП Панагюрище, на основание чл. 63 ал.1 т.1 от ЗМВР за срок от 24 часа.

Видно от приложения списък от 06.03.2013 г. на Лаборатория за проверка на СИГД „Полиция” – София, апарат алкотест „Дрегер” с фабричен № 0627 е със срок на валидност на калибровката до м.септември 2013 г.

Гореописаната фактическа обстановка се потвърди по несъмнен и категоричен начин от обясненията на подсъдимия дадени в хода на съдебното следствие,  свидетелските показания на свидетеля И.В.В., както и писмените доказателства събрани по НП № 101/2013г. и приети по делото, които доказват авторството на деянието и начина на осъществяването му.

При така събраните доказателства, съдът намери от правна и фактическа страна, че обвинението срещу подсъдимия е доказано по безспорен и категоричен начин, предвид на което същия бе признат за виновен по него, тъй като е осъществил обективните и субективни признаци на престъпния състав на чл.343б, ал.1 от НК.

От обективна страна подсъдимият е управлявал МПС – лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,42 на хиляда, установено по надлежен ред.

От субективна страна деянието е извършено виновно с форма на вината пряк умисъл – чл.11, ал.2 от НК.

При индивидуализация на наказанието на подсъдимия, съдът определи същото при условията на чл. 55 ал.1 т.2, б.„б” от НК, тъй като подсъдимият се признава за виновен, не оспорва фактите и обстоятелствата, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, предвид на което и на основание 343б, ал.1 от НК, във връзка с чл. 42а, ал.2 т.1 и т.2 от НК му наложи наказание пробация, изразяваща се в следните пробационни мерки: – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, която на основание чл. 42б, ал.1 от НК да се изпълнява два пъти седмично, както и задължителни периодични среши с пробационен служител за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, която на основание чл.42б, ал.2 от НК да се изпълнява на територията по настоящия адрес на подсъдимия по план или извънредни срещи поискани от пробационния служител или осъдения.

За да определи такъв вид и размер на наказанието, съдът отчете че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства и като такива прие чистото съдебно минало на подсъдимия, направеното признание, изразеното съжаление и добрите му характеристични данни, критичното отношение на същия към деянието, което е извършил.

На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК, съдът приспадна от така наложеното наказание пробация на подсъдимия В.М., три дни, като зачете задържането му под стража, наложено със Заповед за задържане № 43/14.04.2013 г. на Началника на РУП Панагюрище.

Тъй като подсъдимият е неправоспособен водач, съдът не приложи разпоредбата на чл.343г, във връзка с чл. 37 ал.1 т.7от НК за лишаване на същия от право да управлява МПС.

Именно с така определените наказания, съдът намери, че ще бъдат постигнати целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК, както по отношение на специалната, така и по отношение на генералната превенция на закона.

Причината за извършване на деянието, следва да се търси в ниската правна и гражданска култура на подсъдимия, в неуважение разпоредбите на Закона за движение по пътищата, в импулсивното му решение да управлява МПС след употреба на алкохол.

По изложените съображения, съдът постанови присъдата си.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: