О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ............... /17.04.2013 г., гр. Панагюрище

 

 

                               

            ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в проведеното на седемнадесети април две хиляди и тринадесета година закрито заседание,  в състав:

 

                       Председател: Делчо Чопаринов

 

            като разгледа НАХ дело № 96 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното : 

 

Производството пред съда е образувано с получаването на съпроводително писмо на Регионална здравна инспекция Пазарджик, регистрирано с вх. № 619 от 15.04.2013 г., с което, за решаване по компетентност, му е изпратена жалба на К.Л.П., в качеството й на ЕТ, с ЕИК 822146421, против НП № 00050/06.02.2013 г. на Директора на РЗИ - Пазарджик, ведно с оригиналната административнонаказателна преписка.

При извършената предварителна проверка, съдът установи, че жалбата е процесуално недопустима като просрочена.

От приложените към преписката на наказващия орган документи е видно, че препис от НП № 00050, издадено от Директора на РЗИ-Пазарджик на 06.02.2013 г., е връчен на санкционираното лице на вписания му в Търговския регистър адрес в гр. Панагюрище, ул. „Георги Бенковски” № 30, на датата 02.04.2013 г., видно от „Известие за доставяне” с рег № ИД PS 4400 00GD1R А на „Български пощи” ЕАД. Жалбата си против същото НП П. *** на 10.04.2013 г., което обстоятелство надлежно е отбелязано върху оригиналния екземпляр, изпратен на съда.

За да може да породи целения суспензивен и деволутивен ефект, жалбата следва да е подадена в седемдневния срок по чл. 59, ал. 2 ЗАНН. Срокът е преклузивен и с изтичането му се погасява правото на жалба.

В случая, НП № 00050, издадено на 06.02.2013 г. от Директора на РЗИ-Пазарджик, е влязло в сила на 09.04.2013 г., съгл. чл. 64, б. „б” ЗАНН. Подаването на жалба против него след тази дата препятства инициирането на съдебен контрол за законосъобразността и правилността му. В жалбата не се сочат обстоятелства, а и не се съдържа искане, за продължаване или възстановяване на пропуснатия срок. Жалбоподателят се е задоволила да посочи единствено друга дата на връчване на НП – 03.04.2013 г. и друга дата на подаване на жалбата – 08.04.2013 г.

Ето защо, като ненадлежно сезиран, съдът следва да прекрати образуваното пред него съдебно производство.

 

Водим от горното, и на основание чл. 63, ал. 2 ЗАНН,

Панагюрският районен съд

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по НАХ дело № 96 по описа на Районен съд Панагюрище за 2013 г..

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен съд Пазарджик, в седемдневен срок от връчването на препис на страните.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :