Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

 …………                  15.04.2013 г.                                       град ПАНАГЮРИЩЕ

 

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                                  НАКАЗАТЕЛЕН състав                                                    

на 15  април                                                                                          2013 година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕЛЧО ЧОПАРИНОВ

 

При участието на секретаря П.З.

като разгледа докладваното от съдия Чопаринов

НАХД № 91 по описа за 2013 година

 

Производството е по Раздел ІІ на Глава ІV от ЗООРПСМ.

Съставен е акт за установяване  на спортно хулиганство по смисъла на чл. 21 от ЗООРПСМ, заведен под № 1/14.04.1013 г. по описа на РУП Панагюрище. Акта е съставен  от оправомощено от закона длъжностно лице - гл. полицай В.П.М. на длъжност мл. полицейски инспектор при РУП Панагюрище. Изпълнени са изцяло изискванията на ЗАНН за срока за съставянето на акта и същият има изискуемото съдържание. В акта е описана следната фактическа обстановка: „На 14.04.2013 г., около 17,00 часа, Т.Р.К.,***, на стадион „Орчо Войвода”  по време на провеждане на спортно мероприятие - футболна среща между отборите на „Оборище” Панагюрище и ФК „Германея” гр. Сапарева баня в явно пияно състояние отправя обидни думи спрямо полицейски служител назначен, като длъжностно лице по опазването на обществения ред, които са особено вулгарни и цинични от типа ”Ей педераст, боклук, ела тук да ти еба майката”. На дадените му разпореждания К. отказва да изпълни, което налага използването на физическа сила и помощни средства (белезници), като продължава да се съпротивлява”. На същата дата акта е предявен на К., като той е отказал да го подпише, и това обстоятелство е удостоверено с подписа на един свидетел - Васил Иванов Златанов - служител в РУП Панагюрище.

Преписката е внесена в срок за решаване от съда заедно с изискуемите се по закон приложения.

В съдебното заседание К. е доведен. Осигурено му е правото по чл. 32, ал. 3 от ЗООРПСМ и се защитава от адв. Колибанеков, от АК Пазарджик. Не се оспорва законосъобразното съставяне и връчване на акта. От фактическата обстановка, посочена в АУАН се оспорва единствено частта, досежно псувните спрямо полицейския служител. Моли съда да му наложи минимално наказание. Изразява съжаление за случилото се.

В хода на съдебното производство по надлежния ред са приобщени писмените обяснения на нарушителя, писмените показания на свидетелите на противообществената проява, справка от Единния автоматизиран регистър, и  е разпитан един свидетел за установяване на характеристични данни на лицето,  посочено като нарушител.

Съдът, като прецени особеностите на производството по чл. 32 и сл. от ЗООРПСМ, въз основа на  доказателствата по делото, намира за установено следното:

Свидетелят А.Д.В., в качеството му на служител на РУП Панагюрище, въз основа на План за провеждане на охранителни мероприятия във връзка с провеждането на футболна среща на стадион „Орчо войвода” в гр. Панагюрище на 14.04.2013 г. от 16,00 ч., е бил натоварен да осъществява охрана относно пропускателния режим на стадиона - южен вход, при условията  подробно описани в плана. След свършване на първото полувреме, при него отишъл разпоредител от персонала на стадиона и го помолил за съдействие, като му обяснил, че човек в явно нетрезво състояние не е искал да си плати билета. Показал му е конкретното лице. В. се приближил към лицето, което било седнало на тревните площи от вътрешна страна на оградата на стадиона, в южната му част. Помолил го да напусне, защото не е платил билет. Лицето станало и тръгнало да  напуска стадиона. В това време, много близко до него, но извън оградата, друго лице започнало да вика по него и да го нарича „боклук”, „педераст”, „от кое село си дошъл и се правиш на мъж, защо не излезеш отвън да видя какъв мъж си”. В. му разпоредил да престане, но той продължил да го обижда, поради което се наложило да поиска съдействие от отговорника за охраната - инсп. А Б. Той разпоредил на В., заедно с гл. полицай В.М. да задържат лицето, което нарушавало реда и да установят неговата самоличност. Двамата задържали нарушителя и установили, че това е Т. ***, с ЕГН **********. Като го отвели в РУП Панагюрище, му съставили АУАН, послужил като основание за образуване на настоящото производство.

Тази фактическа обстановка безпротиворечиво се установява от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, а и не се оспорва от К.. Нарушението е извършено за първи път видно от приложената по делото  справка от единния автоматичен регистър за регистрация на извършени  противообществени прояви по ЗООРПСМ.

От субективна страна се установи, че деянието си К. е извършил виновно, като е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици, и е искал настъпването им. Мотивът за извършване на деянието е предприемането на действия на полицейския служител В. за извеждането извън стадиона на лицето, което се установи, че е брат на К.. Няма лични мотиви. Няма други обиждани лица. Целта му е била да обиди именно В..

Това деяние осъществява напълно признаците на административно нарушение по чл. 21 от ЗООРПСМ - спортно хулиганство, извършено в зоната на спортния обект по време на провежданото в него спортно мероприятие. За квалификацията на деянието, като спортно хулиганство, съдът отчете по-ниската му степен на обществена опасност в сравнение с престъплението хулиганство по  смисъла на чл. 325, ал. 1 от НК, във връзка с посочените по-горе обективни негови признаци.

За това му нарушение, съдът прие, че следва да му наложи административно наказание глоба в размер на 200 лева. При определяне вида и размера на наказанието, съдът отчете ниската степен на обществената опасност на деянието и дееца, степента на вината му, и превеса на смекчаващите отговорността обстоятелства - признанието за извършеното нарушение, съжалението за случилото се, липсата на други нарушения на обществения ред и добрите му характеристични данни, над отегчаващите отговорността такива, а именно: извършване на деянието, след употреба на алкохол. Така определеното по вид и размер наказание съдът приема, че ще въздейства предупредително и превъзпитаващо, както на нарушителя, така и на останалите членове на обществото, и че представлява адекватна санкция на извършеното нарушение. Съдът не намира за необходимо налагането на принудителна административна мярка по чл. 41, т. 1 от ЗООРПСМ, поради това, че тя е предвидена само като алтернатива на административното наказание и ненужно го утежнява.

По изложените съображения, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ПРИЕМА за установено, че Т.Р.К., роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, българин, български гражданин, със средно  образование, на работа в „***” АД, женен, осъждан, с ЕГН **********, на 14.04.2013 г., около 17,00 ч., в гр. Панагюрище, в зоната около стадион „Орчо войвода”, умишлено е извършил непристойна проява, изразяваща се в отправяне на ругатни и други неприлични изрази към полицейски орган, комуто е възложено осъществяването на охрана на провежданата в същото време футболна среща, с което е осъществил състава на ”спортно хулиганство” по смисъла на чл. 21 от ЗООРПСМ, поради което, и на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 25, ал. 1 от същия закон, му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ -  ГЛОБА в размер на  200,00 /двеста / лева.

         Решението е окончателно.

Препис от решението да се изпрати на ТП „НАП” Пловдив за изпълнение на наложеното наказание.

Препис от решението да се изпрати на РУП Панагюрище за въвеждане на информацията в Единния автоматизиран регистър.

                                                                

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: