Р Е Ш Е Н И Е

 

57

 

15.04.2013 г.

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                Година                                          Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Единадесети април

 

2013

 
                

на                                                                          Година                                      

 

                                                                   

в публично заседание в следния състав:

ЦВЯТКО МАНГОВ

 
                                                                   

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

Н С

 
 

Секретар                                                        

НИКОЛАЙ ТОПКАРОВ

 
 


и прокурор                                                       

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия МАНГОВ

 

56

 

2013

 
 


                                        НАХД №                   по описа за                        год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава ХХVІІІ от НПК.

Образувано е по предложение на Районна прокуратура – Панагюрище за освобождаване от наказателна отговорност на П.И.Р.,***,  за извършено от него деяние по чл.212б, ал.1 т.4, във връзка с чл. 212 ал.6, във връзка с ал.1 и във връзка с чл. 26 ал.1 от НК, с налагане на административно наказание по чл.78а от НК.

Представителят на прокуратурата поддържа предложението така, както е внесено.

Обвиняемият,редовно призован, не се явява в съдебно заседание. За него се явява адв Б, редовно упълномощен, който поддържа становище, че престъплението е доказано по един несъмнен и безспорен начин. Налице са основанията за прилагане на чл. 78а от НК за неговия подзащитен. Моли съда, да прекрати наказателното производство, тъй като на обвиняемия Р. за същото нарушение е наложено административно наказание глоба в размер на 370,00 лв., което е влязло в сила с наказателно постановление на 25.6.2012 г. Моли наказателното производство да бъде прекратено. Излага съображения в тази насока.

Панагюрският районен съд, като обсъди поотделно и в съвкупност събраните по делото на досъдебното производство доказателства, свидетелските показания и заключението на вещото лице, прие  за установена следната фактическа обстановка:

Досъдебното производство е образувано срещу П.И.Р., с ЕГН-**********, за това, че през периода от 02.04.2012 г. до 02.05.2012 г. в село Поибрене, област Пазарджик, при условията на продължавано престъпление, чрез използване на документи с невярно съдържание – Амбулаторен лист № 64 за извършен на 05.04.2012 г. преглед на Л.С.Д.; Амбулаторен лист № 73 за извършен на 09.04.2012 г. преглед на В.И.Д.; Амбулаторен лист № 62  за извършен преглед на 05.04.2012 г. на Г.П.Г.; Амбулаторен лист № 66 за извършен на 05.04.2012 г. преглед  на Н.Г.П.; Амбулаторен лист № 70 за извършен на 06.04.2012 г. преглед на А.Й.Й.; Амбулаторен лист  77 за извършен на 09.04.2012 г. преглед на И.Ч.А.; Амбулаторен лист № 57 за извършен на 02.04.2012 г. преглед на Ч.А.Ч.; Спецификация за извършена дентална дейност по Договор № 13 РД 29-188/07.02.2012 г. за периода от 01.04.2012 г. – 30.04.2012 г. и Фактура № 0000000073/02.05.2012 г. на РЗОК – Пазарджик, в която е удостоверил неверни обстоятелства, като е получил без правно основание чуждо движимо имущество – пари в размер на 381,08 лв., собственост на РЗОК – град Пазарджик, с намерение да ги присвои, като същите са върнати до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, и случаят е маловажен - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.212б, ал.1 т.4, във връзка с чл. 212 ал.6, във връзка с ал.1, във връзка с чл. 26 ал.1 от НК.

Свидетелката д-р А Ш работи като Директор на РЗОК – град Пазарджик. С нейна Заповед № РД-09-513/8.5.2012 г. е извършена комплексна медицинска проверка на оказаната от д-р П.И.Р. медицинска помощ в изпълнение на Договор № 13/РД-29-188/07.02.2012 г. , сключен между него и  НЗОК. По време на проверката е устновено след направена анкета с пациентите на д-р Р., че 7  са декларирали, че не са посещавали стоматолога през 2012 г., като на всеки от изброените по-горе пациенти, д-р Р. е отчел прегледи през РЗОК – Пазарджик, които съответно са му били заплатени.

В хода на досъдебното производство е назначена съдебно-графологична екстертиза, с която е установено, че ръкописният текст, положен в амбулаторните листове е изпълнен от д-р Р.. Подписите за «Лекар по дентална медицина са положени също от д-р Р., но подписите за «пациент»/родител, настойник/ в посочените обекти – 7 бр. амбулаторни листа, не са положени от лицата, посочени в амбулаторните листа като пациенти, а са положени от друго лице.

Извършеното от обвиняемия сочи на съставомерно деяние по смисъла на   чл.212б, ал.1 т.4, във връзка с чл. 212 ал.6, във връзка с ал.1, във връзка с чл. 26 ал.1 от НК, извършено от П.И.Р.  виновно, при форма на вината пряк умисъл.

            Разпитан в хода на разследването,  обв. Р. се е признал за виновен за престъплението за което срещу него е водено наказателно преследване, като  е дал подробни обяснения по случая и изказал съжаление.

Тази фактическа обстановка съдът прие въз основа на показанията на свидетелите М.Б., С.М., М.П., Е.Т., Л.Д., В.Д., Г.Г., дадени в хода на досъдебното производство и потвърдени в съдебно заседание, както и от изготвената от вещото лице графологична експертиза от С.Л.Б. и приета в съдебно заседание, както и от приетите доказателства по досъдебно производство № 325/2012 г., приложени по делото, които са последователни, логични и взаимно допълващи се, поради което съдът ги възприема изцяло.

В нормата на закона, за извършеното деяние е предвидено наказание по-леко от лишаване от свобода,  а именно пробация или глоба от 100 лв. до 300 лв.

Видно от приложената на по ДП, справка за съдимост рег.№ 364/26.09.2012г., Р. е неосъждан и същия не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел IV, глава Осма от НК. П.И.Р. е с  позитивни характеристични данни. Имуществените вреди са възстановени.

Предвид горното съдът прие, че обвиняемият Р. следва да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление, като му бъде наложено административно наказание глоба в размер на 1000,00 лв. в полза на Държавата.

При определяне размера на глобата съдът изходи от степента на обществена опасност на деянието, която отчете като сравнително ниска, от семейното и материално положение на обвиняемия, от неговите позитивни данни, обстоятелството, че е пенсионер и с работата си като стоматолог в село Поибрене е искал да помогне на обществото, макар и с извършените нарушения от него.

Съдът не прие становището на защитата на обв. Р., че административно наказателното производство следва да бъде прекратено, тъй като се касае  за извършено престъпление от обв. Р., а не за административно нарушение, за което същият е санкциониран от контролните органи. Нещо повече, фактическият състав на престъплението, което е извършил обв. Р. не кореспондира с фактическия състав на административното нарушение, установено от контролните органи и санкционирано от тях. След влизане в сила на настоящото решение обв. Р. чрез неговият адвокат-пълномощник, може да иска възобновяване на административно производство, с цел прекратяването му.

С оглед изхода на делото, обв. Р. следва да заплати сумата 10,00 лв. – разноски по делото за явяване на вещото лице в съдебно заседание по сметка на РС Панагюрище и сумата 119,20 лв. – разноски за експертиза по сметка на ОД на МВР Пазарджик.

Така мотивиран, ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, във връзка с чл.78а, ал.1 от НК,

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия П.И.Р., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин,  неженен, с висше образование, *** на частна практика, неосъждан, с ЕГН-**********,  за ВИНОВЕН в това, че през периода от 02.04.2012 г. до 02.05.2012 г. в село Поибрене, област Пазарджик, при условията на продължавано престъпление, чрез използване на документи с невярно съдържание – Амбулаторен лист № 64 за извършен на 05.04.2012 г. преглед на Л.С.Д.; Амбулаторен лист № 73 за извършен на 09.04.2012 г. преглед на В.И.Д.; Амбулаторен лист № 62  за извършен преглед на 05.04.2012 г. на Г.П.Г.; Амбулаторен лист № 66 за извършен на 05.04.2012 г. преглед  на Н.Г.П.; Амбулаторен лист № 70 за извършен на 06.04.2012 г. преглед на А.Й.Й.; Амбулаторен лист  77 за извършен на 09.04.2012 г. преглед на И.Ч.А.; Амбулаторен лист № 57 за извършен на 02.04.2012 г. преглед на Ч.А.Ч.; Спецификация за извършена дентална дейност по Договор № 13РД29-188/07.02.2012 г. за периода от 01.04.2012 г. – 30.04.2012 г. и Фактура № 0000000073/02.05.2012 г. на РЗОК – Пазарджик, в която е удостоверил неверни обстоятелства, а именно:

- извършен преглед и 2 броя екстракции на 05.04.2012 г. на Л.С.Д.,*** му дължи 54,44 лв.; извършен преглед и 2 броя екстракции на 09.04.2012 г. на В.И.Д.,*** му дължи 54,44 лв.; извършен преглед и 2 броя екстракции на 05.04.2012 г. на Г.П.Г.,*** му дължи 54,44 лв.; извършен преглед и 2 броя екстракции на 05.04.2012г. на Н.Г.П.,*** му дължи 54,44 лв.; извършен преглед и 2 броя екстракции на 06.04.2012 г. на А.Й.Й.,*** му дължи 54,44 лв.; извършен преглед и 2 броя екстракции на 09.04.2012 г. на И.Ч.А.,***4,44 лв.; извършен преглед и 2 броя екстракции на 02.04.2012 г. на Ч.А.Ч.,***4,44 лв.; извършени 17 броя прегледи за установяване на орален статус през периода 01.04.2012г.-30.04.2012 г., за което РЗОК – град Пазарджик му дължи 109,48 лв.; Извършени 16 броя екстракция на зъб през периода 01.04.-30.04.2012 г., за което РЗОК – град Пазарджик му дължи 109,48 лв., като е получил без правно основание чуждо движимо имущество – пари в размер на 381,08 лв., собственост на РЗОК – град Пазарджик, с намерение да ги присвои, като същите са върнати до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, като случаят е маловажен - ПРЕСТЪПЛЕНИЕ по чл.212б, ал.1 т.4, във връзка с чл. 212 ал.6, във връзка с ал.1, във връзка с чл. 26 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.212б, ал.1 т.4, във връзка с чл. 212 ал.6, във връзка с ал.1, във връзка с чл. 26 ал.1 от НК, във връзка  с чл.78а от НК, го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000,00 (хиляда) лева, платима в полза на Държавата, по бюджета на Съдебната власт.

ОСЪЖДА П.И.Р.,***, с ЕГН-**********, да заплати по сметка на ОД на МВР град Пазарджик сумата от 119,20 (сто и деветнадесет лв. и 20 ст.) лева, представляващи разноски по делото.

ОСЪЖДА П.И.Р.,***, с ЕГН-**********, да заплати в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд Панагюрище, сумата от 10,00 (десет) лева, представляващи разноски по делото.

 

Решението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок, от съобщаването му на страните, пред Пазарджишкия окръжен съд.

                                               

           

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: