МОТИВИ към присъда  по НОХД № 57/2013 г. на Панагюрския районен съд

 

        Против подсъдимия Д.Д.Я.,***, Районна прокуратура Панагюрище е повдигнала обвинение за извършено от него престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.

            Въпросите свързани с времето, мястото и начина на осъществяване на деянието са подробно описани в обстоятелствената част и отразени в диспозитивната част на обвинителния акт.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението срещу подсъдимия така, както е внесено за разглеждане. При определяне на наказанието счита, че следва да намери приложение разпоредбата на чл.58а, ал.4 от НК, във връзка с чл.55, ал.1, т.2, буква “б” от НК, с налагане на наказание пробация, както и кумулативното наказание глоба в размер на 100,00 лв. в полза на Държавата.

Назначеният служебен защитник на подсъдимия поддържа становище, че с оглед на признанието на подсъдимия на фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт делото следва да се разгледа по реда на Глава ХХVІІ от НПК, същият следва да бъде признат за виновен като му се наложи наказание в рамките на исканото от представителя на РП Панагюрище. Излага съображения в тази насока. С оглед на материалното положение на подсъдимия, моли съда да не налага кумулативното наказание глоба.

Подсъдимият се признава за виновен по така повдигнатото му обвинение. Признава фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт. Изразява съжаление за случилото се и моли съда да му наложи минимално наказание. 

Делото е разгледано   по реда на съкратеното съдебно следствие.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства и като ги съобрази в съвкупност, признанието на подсъдимия, прие за установено следното:

Свидетелят М И В изпълнява длъжността управител на ВиК-П ЕООД град Панагюрище от м. август 2012 г. Във връзка с постъпили многобройни сигнали в дружеството, относно неправомерно свързали се абонати, на 11.11.2012 г. той изпратил група от служители на дружеството в ромската махала на гр. Панагюрище, която да предприеме мерки за затапване на неизрядните длъжници. Групата включвала водопроводчиците Д. А и Ж Ш. Служителите на ВиК град Панагюрище посетили имот стопанисван и обитаван от Д.Я. ***. В горната част на двора на имота, в близост до оградата му, подс. Я. показал на Ангелов и Шахов шахта, която бил изкопал и в която сам бил поставил тръба – пластмасова полиетиленова, със сечение ф 25=3/4” – с тетка, като същата Я. свързал незаконно за водопроводната мрежа. В шахтата нямало спирателен кран. В шахтата липсвал и измервателен уред – водомер. Тръбата от шахтата водела към селскостопанска постройка, в  която Я. отглеждал животни – телета, овце и др. Тръбата завършвала с чешма със спирателен кран. Подсъдимият Я. заявил пред служителите на ВиК - Панагюрище, че свързването на тръбата с водопроводната мрежа е осъществено преди около месец от самия него.

Свидетелите А и Ш съобщили по телефона на свид. В, че са установили неправомерно свързал се длъжник, а именно Д.Я.. Свидетелят В от своя страна подал сигнал в РУП Панагюрище относно установеното незаконно присъединяване към водопроводната мрежа от страна на Я..

Следствено оперативна група от РУП Панагюрище посетила местопроизшествието и извършила оглед.

Подсъдимият Я. *** за срок от 24 часа, на осн. чл. 63 ал.1 т.1 от ЗМвР със заповед № 130/23.11.2012 г.

В хода на разследването, свид. Вулев е предоставил заверени копия от протокол за затапен водомерен възел, констативен протокол и експертна справка за изразходваната вода за период от един месец.

Гореизложената фактическа обстановка се потвърждава изцяло от показанията на свидетелите М И В, Ж Н Ш, Д.Д. А и Б Д Я., дадени в хода на досъдебното производство, признанието и обясненията на подсъдимия, както и от другите, приложени по делото писмени доказателства, включени в доказателствения материал..

От обективна страна е установено, че подсъдимият Д.Д.Я.  за периода от 25.10.2012 г. до 23.11.2012 г. в дома си, намиращ се в гр. Панагюрище, ул.***, е осъществил неправомерно присъединяване към водоснабдителната система, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената вода от „ВиК – П” ЕООД – град Панагюрище, с управител и МОЛ М И В, от гр. Панагюрище – престъпление по чл. 234в, ал.1 от НК

От субективна страна подсъдимият е действал при пряк умисъл по смисъла на чл. 11 ал.2 от НК – съзнавал е обществено опасния характер на деянието, предвиждал е обществено опасните последици и е искал настъпването на тези последици.

Съгласно разпоредбата на чл. 234в, ал.1 от НК, наказанието за престъплението е лишаване от свобода до пет години и глоба до 15 хил.лв.

При индивидуализация на наказанието на подсъдимия, съдът определи наказанието при условията на чл.58а, ал.4 от НК, във връзка с чл. 55 ал.1 т.2, б.„б” от НК, тъй като делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие, подсъдимият се признава за виновен, не оспорва фактите и обстоятелствата, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, предвид на което и на основание 234в, ал.1 от НК, във връзка с чл. 42а, ал.2 т.1 и т.2 от НК му наложи наказание пробация, изразяваща се в следните пробационни мерки: – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, която на основание чл. 42б, ал.1 от НК да се изпълнява два пъти седмично, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, която на основание чл.42б, ал.2 от НК да се изпълнява на територията по настоящия адрес на подсъдимия по план или извънредни срещи поискани от пробационния служител или осъдения, както и глоба в полза на Държавата в размер на 100,00 лв.

 За да наложи тези по вид и размер наказания, съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието, която съдът отчете като висока, обстоятелствата, че подсъдимият е неосъждан, с позитивни характеристични данни, признанието на подсъдимия за извършеното деяние, съдействието на органите на полицията, както и факта, че делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие, а няма и посочени щети от извършеното престъпление от подсъдимия, които да не са възстановени.

Съдът прие, че така наложените по вид и размер на наказания на подсъдимия са справедливи и ще изиграят своята превъзпитаваща роля както за подсъдимия, така и за останалите членове на обществото.

На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК, съдът приспадна от така наложеното наказание пробация на подсъдимия Д.Д.Я., три дни, като зачете задържането, наложено със Заповед за задържане № 130/23.11.2012 г.  на Началника на РУП Панагюрище.

Именно с така определените по вид и размер наказания, съдът намери, че ще бъдат постигнати целите на наказанието визирани в чл.36 от НК, както по отношение на специалната, така и по отношение на генералната превенция на закона. Причината за извършване на деянието следва да се търси в ниската правна и гражданска култура на подсъдимия и незачитане разпоредбите на закона.

По тези съображения, съдът постанови присъдата си.  

 

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: