РЕШЕНИЕ

 

№ ............. /11.04.2013 г., гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в проведеното на втори април две хиляди и тринадесета година открито заседание  в състав:

 

                                                                                              Председател:     Делчо Чопаринов,

 

с участието на секретаря П.З., като разгледа докладваното от съдията Чопаринов НАХД № 53 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното :   

 

            Производството е въззивно, по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Н.П.Т., в качеството му на управител, представляващ „Метални конструкции Т” ООД, с ЕИК 202350987, против Наказателно постановление № 131301836, издадено от Мария Ангелова Пъпанова – Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Пазарджик на 06.02.2013 г., с което, на основание чл. 416, ал. 5 от КТ и във вр. чл. 414, ал. 3 от КТ, на дружеството, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. Жалбата е “бланкетна”, с твърдения за неправилност, незаконосъобразност и необоснованост на наказателното постановление. Изложени са доводи единствено по правилността на обжалвания акт. Моли съда да отмени изцяло наказателното постановление.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган е на становище за неоснователност на жалбата. Нарушението било установено по категоричен начин и в съответствие със закона. Санкцията била наложена в минималния й размер по чл. 414, ал. 3 от КТ. Моли съда да се потвърди изцяло НП като правилно и законосъобразно.

В хода на производството са разпитани актосъставителя Ф.А.А. и свидетеля на нарушението Д.Н.Т.. Приобщена по надлежния ред като доказателство по делото е оригиналната администра тивнонаказателна преписка.

 

Съдът, като обсъди становищата на страните и прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, и като съобрази приложимите законови разпоредби, намира за установено следното:

Жалбата е основателна.

От специалната хипотеза на чл. 416, ал. 5, вр. с чл. 399 КТ, съпоставена с общите разпоредби на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗАНН, се извежда правната възможност и директора на Дирекция „Инспекция по труда” Пазарджик да издава наказателни постановления и да налага имуществени санкции за нарушения на трудовото законодателство, но само след надлежно делегиране от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” правата му на наказващ орган. След като в процеса Мария Ангелова Пъпанова - Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Пазарджик - не е удостоверила надлежно, че са й предоставени такива правомощия, то закономерен е извода за липса на материална компетентност да издаде обжалваното наказателно постановление. Данни за оправомощаване не се съдържат и в самото наказателно постановление. Материалната компетентност на наказващия орган е обстоятелство, което подлежи на доказване пред съда, ведно с всички други обстоятелства от значение за преценка на законосъобразност, правилност и обоснованост на санкционния акт. Тежестта на доказване е върху съответния орган, издал обжалваното НП. Недоказаността на това обстоятелство следва да се приравни на липса на материална компетентност на издалия го орган, с всички произтичащи от това последици.

За компетентността на длъжностните лица, участващи в административно наказателното производство, съдът е длъжен да следи служебно, а липсата й е абсолютно основание за отмяна на НП при обжалването му.

По изложените съображения, обжалваното НП № 131301836, издадено от Мария Ангелова Пъпанова – Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Пазарджик на 06.02.2013 г., следва да бъде отменено като незаконосъобразно, без съдът да обсъжда делото по същество.

Водим от горното, и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН,

Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 131301836, издадено от Мария Ангелова Пъпанова - Директор на Дирекция „Инспекция по труда” Пазарджик на 06.02.2013 г., с което на „Метални конструкции Т” ООД, с ЕИК 202350987,  за нарушение на чл. 63, ал. 2 от КТ, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пазарджик на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХІІ от АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :