РЕШЕНИЕ

 

№ ............. /11.04.2013 г., гр. Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в проведеното на втори април две хиляди и тринадесета година открито заседание  в състав:

 

                                                                                  Председател:     Делчо Чопаринов,

 

с участието на секретаря П.З., като разгледа докладваното от съдията Чопаринов НАХД № 31 по описа за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното :   

 

            Производството е въззивно, по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН.

Образувано е по жалба на А.Л.П., с ЕГН **********, против Наказателно постановление № 55, издадено от Началника на Митница Пловдив на 29.01.2013 г., с което, на основание чл. 123, ал. 1, чл. 124, ал. 1 и чл. 128, ал. 3 от ЗАДС, вр. с чл. 27, ал. 2 и чл. 57 ЗАНН, му е наложено администра-тивно наказание „глоба”, в размер на 1000 лв. и му е отнет предмета на наруше-нието – 1,000 кг. тютюн за пушене, без бандерол. Жалбата е “бланкетна”, с твърдения за неправилна на наказващия орган преценка на фактическата обстановка. Моли съда да отмени НП. Сочи свидетел на обстоятелствата, при които се твърди че е извършено нарушението. В с.з. излага довод за “невярно съдържание” на санкционния акт.

Процесуалният представител на административнонаказващия орган е на становище за неоснователност на жалбата. Извършеното нарушение от П. било безспорно доказано. АУАН и НП били издадени от оправомощени за това длъжностни лица и в предвидените от закона срокове. Не били налице основания за прилагане на разпоредбата на чл. 28, б. “а” ЗАНН. Моли да се потвърди изцяло НП като правилно и законосъобразно.

В хода на производството са разпитани актосъставителя Д.Г.И. и свидетеля И Р А. Приобщена по надлежния ред като доказателство по делото е оригиналната административнонаказателна преписка.

 

Като съобрази предметните предели на производството и доводите на страните, и след като извърши преценка на събраните доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установено следното :

Административнонаказателното производство срещу П. е образувано със съставянето на АУАН № 8/19.12.2012 г., по описа на РУП Панагюрище, за това, че на 13.12.2012 г. същият “държи закупени акцизни стоки /насипен тютюн/ без бандерол”, с което е осъществил състава на чл. 123, ал. 1 ЗАДС. В акта е описана фактическата обстановка, при която твърдяното нарушение е извършено – на същата дата, около 12,00 часа, полицай П В, при проверка на МПС л.а. “АУДИ”, модел 80, с рег. № РА 14-34 АВ, на входа на гр. Панагюрище /на изхода за гр. Пазарджик/, е констатирал един брой полиетиленов, черен на цвят, плик със ситно нарязан насипен тютюн, без бандерол, с общо тегло 1 кг. Тютюна е премерен с електронна везна в присъствието на П., и предаден от него на ст. инспектор П Ш с приемо-предавателен протокол от 13.10.2012 г. Самоличността на “държателя” е установена по категоричен начин. Сам той е дал писмено обяснение на 13.10.2012 г., че тютюна закупил от “руски пазар” за лично и семейно ползване. Акта е съставен в присъствието на един свидетел – Р Б – и на П., и подписан от последния без възражения. Такива не са направени и в срока по чл. 44, ал. 1 ЗАНН.

Въз основа на акта и приложените към него: Докладна записка на Д.И. ***/21.12.2012 г.; Докладна записка на П В до Началника на РУП Панагюрище рег № 18241 от 13.10.2012 г.; Протокол за доброволно предаване от 13.10.2012 г.; Обяснение на А.П. от 13.10.2012 г., както и въз основа на Служебна бележка рег. № 9300-0135/23.01.2013 г., Началникът на Митница Пловдив е приел, че П. е нарушил чл. 123, ал. 1 ЗАДС, и е издал на 29.01.2012 г. обжалвания акт. Постановлението е връчено на наказаното лице на 14.02.2013 г., видно от приложената обратна разписка, и е обжалвано от него в срок. Без значение за допустимостта на жалбата е обстоятелството, че е приета от наказващия орган с вх. № 4801-0007811.02.2013 г. - преди отбелязаната дата на получаване на НП.

При тази фактическа обстановка, съдът приема, че АУАН и обжалваното НП са съставени от длъжностни лица в кръга на тяхната материална, териториална и лична компетентност. Основание за този извод на съда дава приетата като доказателство Заповед № ЗАМ-95/14.02.2012 г. на Директора на Агенция „МИТНИЦИ” за предоставяне на началниците на митници правомощи-ята по чл. 128, ал. 3 ЗАДС.

Според посочената в АУАН и НП дата на твърдяното нарушение, те са издадени в преклузивните срокове по ЗАНН.

При съставянето на АУАН и НП, обаче, са допуснати съществени нарушения, довели до опорочаване на производството по санкциониране на жалбоподателя. Наказващият орган не е изпълнил законово определеното си задължение - преди да се произнесе по преписката, да провери законосъобраз-ността и обосноваността на акта, и да прецени събраните доказателства. Следва да се отбележи само, че, освен служебната бележка за изчисляване на размера на акциза на тютюна, други годни доказателства в производството пред наказващия орган не са събирани. АУАН не се ползва с презумптивна доказателствена сила. Като резултат - липсата на точно и ясно описание на нарушението от фактическа страна в АУАН, със съответните съставомерни обективни и субективни признаци, вкл. и датата на извършването му, безкритично е мултиплицирана в НП. Така и АУАН, и НП, съдържат в мотивната си част явно противоречие – позоваване на документи, „удостоверяващи” извършено нарушение на 13.10.2012 г., с вменяване на друга дата на същото нарушение – 13.12.2012 г. Практически е невъзможно с акцизните стоки, доброволно предадени на служител в РУП на 13.10.2012 г., без да са освободени по съответния ред, П. да извърши нарушение на 13.12.2012 г. В същия смисъл са и показанията на св. А. И ако за акта може да се допусне, че се касае за явна фактическа грешка при изписването на датата на нарушението, то неизправянето й от наказващия орган всякога ограничава упражняването на правото на защита на наказаното лице в пълен обем, поради липсата на ясно формулирани фактически рамки на “административното обвинение”. Ето защо, обжалваното НП е незаконосъобразно и следва да бъде отменено в частта, с която за вменненото му нарушение на П. е наложена глоба.

Що касае постановеното отнемане на стоките, предмет на нарушението - налага се отбелязването, че и в тази част на диспозитива на НП наказващия орган препраща към несъществуващ документ – протокол за доброволно предаване от 13.12.2012 г. Закономерен тогава е въпроса: Кои стоки се отнемат ? Доколкото не е налице хипотезата на чл. 20, ал. 2 ЗАНН, и отнемането е обусловено само от безспорно установено нарушение на чл. 123, ал. 1 ЗАДС, НП ще следва да се отмени и в частта му относно постановеното отнемане на ацизните стоки.

 

По изложените съображения, и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН,

Панагюрският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 55, издадено от Началника на Митница Пловдив на 29.01.2013 г., с което, на основание чл. 123, ал. 1, чл. 124, ал. 1 и чл. 128, ал. 3 от ЗАДС, вр. с чл. 27, ал. 2 и чл. 57 ЗАНН, на А.Л.П., с ЕГН **********, е наложено административно наказание „глоба”, в размер на 1000 (хиляда) лева и му е отнет 1,000 (един) кг. тютюн за пушене без бандерол.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Пазарджик на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХІІ от АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :