Р Е Ш Е Н И Е

51

 

10.04.2013 г..

 

   ПАНАГЮРИЩЕ

 
 


          Номер                       Година                                                 Град                                   

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

 
 


                                                                                                                 

 

Втори април

 

2013

 
                

на                                                                                                       Година                                      

                                             

в публично заседание в следния състав:

ЦВЯТКО МАНГОВ

 
                                                                   

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                            

 

Н С

 
 

Секретар                                                         

 

 
 


и прокурор                                                       

 

като разгледа докладваното от                                                                                   

съдия МАНГОВ

 

42

 

2013

 
 


                                        НАХД №                               по описа за                        год.,

 

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл.от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Т.И.Д. – управител на „Стил Оил” ЕООД, с ЕИК 160053414, със седалище и адрес на управление: град Карлово 4300, ул. ***,  срещу наказателно постановление № 56/11.09.2012 г. на началника на Регионален отдел – Пловдив, на Главна дирекция „Метрологичен надзор”, с което за нарушение на чл. 44 т. 4, във връзка с чл. 43 ал.1 от Закона за измерванията, на основание чл. 83 от ЗАНН, чл. 94 ал.2 от Закона за измерванията, е наложено на „Стил-Оил” ЕООД, представлявано от Т.И.Д., имуществена санкция в размер на 200,00 лв.

В жалбата си жалбоподателят твърди, че наказателното постановление е неправилно, незаконосъобразно. Твърди, че производството по установяване на административното и налагане на административното наказание е извършено при наличие на съществени нарушения на административно-производствените правила. Излага съображения в тази насока, а именно, че актът за установяване на административното нарушение е съставен на 15.06.2012 г. в град Пловдив, а непосредствено преди подписа на съставителя на акта се съдържа дата – 02.07.2012г., за която не може да се установи какво процесуално действие е извършено на тази дата, а именно: дали е съставен акта или е предявен на нарушителя. При издаването на НП наказващият орган не е изпълнил задълженията си по чл. 52 ал.4 от ЗАНН, като не е проверил акта с оглед неговата законосъобразност и обоснованост и не е преценил възраженията, както и не е разпоредил разследване на спорните обстоятелства.

Моли съда да постанови решение, с което да отмени издаденото наказателно постановление като незаконосъобразно. Не сочи доказателства.

В съдебно заседание представител на жалбоподателя не се явява и не взема становище по жалбата.

За ответника по жалбата, редовно призовани не се явява представител.  От административно наказващия орган е постъпило писмено становище, с което прави възражение относно жалбата, като твърди, че същата е просрочена. Моли да се отхвърли жалбата като неоснователна. Съображенията си излага в писмени бележки.

Явяват се актосъставителя Ж.К., свидетеля Б.И.Й. и свидетеля Т.К.К..

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, като обсъди събраните доказателства по делото поотделно и в съвкупност, като взе предвид писменото становище на административно-наказващия орган, обясненията на актосъставителя и показанията на свидетелите, намери за установено следното:

Безспорно е установено по делото, че по време на проверка, извършена на 29.05.2012 г., в обекта са монтирани и пуснати в действие  следните две средства за измерване количество светли горива и втечнен въглеводороден газ, както следва:  газ-колонка и бензиномерна колонка. Върху бензиномерната колонка е бил поставен знак „одобрен тип средство за измерване” със съдържание „ГД НЦМ 2664/98, съгласно чл. 35 ал.1 от ЗИ”. По време на проверката е извършен външен оглед на гореописаните две средства за измерване, за да се установи наличието на значи за извършен метрологичен контрол и тяхната цялост, съгласно изискванията на Глава ІV на Закона за измерванията. Установено е, че върху двете колонки са поставени знаци за последваща периодична проверка на средство за измерване в употреба, по чл. 43 ал.1 от ЗИ (марки за залепване) извършени през 2010 г., с индивидуален номер на проверителя 00416, чиито срокове са били изтекли съответно: на газколонката – в края на м.юни 2011 г., от другата страна на газ-колонката – в края на м.януари 2011г.; на бензиномерната колонка – в края на м. юни 2011 г.  Установените от длъжностното лице Ж.К. факти и констатации са отразени в съставения АУАН № 0148 ПД от 15.06.2012 г. Актът е съставен при съобразяване с императивните разпоредби на чл. 42 от ЗАНН и съдържа всички предвидени в закона реквизити, подписан е от актосъставителя и от двама свидетели, предявен е надлежно и е връчен лично на управителя на юридическото лице, който го е подписал без възражение или забележки по него. Като е използвало юридическото газ-колонка и бензиноколонка за измерване, без знаци от проверка на средства за измерване в употреба по чл. 43 ал.1 от ЗИ по време на проверката на 29.05.2012 г., „Стил Оил” ЕООД е извършил нарушения на чл. 44 т. 4, във връзка с чл. 43 ал.1 от Закона за измерванията.

Тези факти безспорно се установиха и от обясненията на актосъставителя Ж.К., дадени в съдебно заседание, както и от свидетелите Б.И.Й. и Т.К.К..

При така установеното от фактическа страна, съдът прие, че наказателното постановление е правилно и законосъобразно и следва да се потвърди. Същото е и обосновано, тъй като имуществената санкция, наложена на жалбоподателя е справедлива по размер.

Съдът констатира, че при реализиране на административно-наказателната отговорност не са налице нарушения на процесуалните правила, които водят до опорочаване на производството по налагане на административно наказание. АУАН и НП са издадени от компетентните длъжностни лица и съдържат формалните реквизити предвидени в нормите на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. В този смисъл съдът прие за неоснователни твърденията на жалбоподателя за незаконосъобразност при издаване на акта от страна на административно-наказващия орган, реализирано в нарушение на процесуалните правила (чл.57 от ЗАНН).

Предвид горното, съдът прие, че наказателното постановление като правилно и законосъобразно следва да се потвърди, а жалбата да се остави без уважение.

Така мотивиран, ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН,

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 56/11.09.2012 г. на началника на Регионален отдел – Пловдив, на Главна дирекция „Метрологичен надзор”, с което за нарушение на чл. 44 т. 4, във връзка с чл. 43 ал.1 от Закона за измерванията, на основание чл. 83 от ЗАНН, чл. 94 ал.2 от Закона за измерванията, на „Стил-Оил” ЕООД, с ЕИК 160053414, със седалище и адрес на управление: град Карлово 4300, ул. ***,  представлявано от Т.И.Д., е наложена имуществена санкция в размер на 200,00 (двеста) лв.

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик на основанията, предвидени в НПК, и по реда на Глава ХІІ от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: