МОТИВИ

към присъда, постановена по НОХД № 158/2012г. на Панагюрския районен съд

 

Производството е образувано по внесен от Районна прокуратура – Панагюрище обвинителен акт, с който е повдигнала обвинения срещу И.Г.В. ***, за престъпления по чл.237,ал.2 и чл.278г ,ал.1 от НК.

Представителят на прокуратурата поддържа повдигнатите обвинения срещу подсъдимия по посочените квалификации.

Подсъдимият И.Г.В. не се признава за виновен. Не дава обяснения. В последната си дума моли да бъде оправдан по повдигнатите обвинения. Защитникът му намира обвинението за недоказано и счита, че следва да бъде постановена оправдателна присъда по отношение на него.

Производството по делото бе проведено по реда на Глава ХХVІІ от НПК – съкратено съдебно следствие при условията на чл371, т.1 от НПК. От събраните по делото доказателства – показанията на разпитаните свидетели, писмените доказателства и експертните заключения, , които съдът обсъди поотделно и в съвкупност, безспорно се установяват следните фактически обстоятелства досежно главните факти на обвинението:

Подсъдимият И.Г.В.  е  роден на ***г. в гр.Копривщица. Живее в същия град, на ул.Дядо Либен № 8, българин, български гражданин, женен, служител на фирма „Радо"ЕООД,гр.София, и е неосъждан.

Ловно - рибарското дружество «Глиган», гр.Панагюрище, с председател на Управителния съвет св.Д.,*** и този на община Стрелча. На 03.10.2011г. дружеството закупило от стопанство «Сините камъни» гр.Сливен, 375 бр. яребици на 90 дневна възраст. След решение на Общото събрание на дружеството, на ловните дружинки на село Смилец и с.Свобода били предоставени около 52-54 яребици. Членовете на дружинките полагали грижи за яребиците като ги хранели редовно, подготвяли хранилките и ги поддържали. Дружеството имало договор с ДГС гр.Панагюрище , в който било записано като задължение на същото , извършването на всички грижи за дребния дивеч като яребиците. В района на сдружението обитават 84 броя диви котки. В района на с.Свобода броят на дивите котки бил  шест, а в района на с.Смилец те били седем.

От писмо на ЛРД – Глиган се установява, че ЛРД - Смилец няма план за ползване и за ловуване на яребици, ловуването на яребици се извършва от 01 октомври до 31 ноември, а всички ловища, попадащи натериторията на ЛРД Смилец са забранено място за лов на яребици..

От писмо на РИОКОЗ Пазарджик , изх. № КД-07- 700/29.02.2012г., се установява, че дивата котка, е защитен вид по смисъла на Приложение №3 към чл.37 от Закона за биологичното разнообразие. За всички защитени видове животни за въведени забрани регламентирани от чл.38 от ЗБР, а именно - убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи.

На 10.02.2012г., св. Г., св. Б. и св. Е. ***, патрулирали с полицейски автомобил в района на с.Свобода и с.Смилец. Докато пътували от с.Смилец за с.Свобода на св.Г., който бил ловец от дълги години и членувал в ловногрибарско сдружение “Глиган” гр.Панагюрище, му направило впечатление, че на около 15-тина метра от пътя в ляво се били събрали около петнайсетина яребици, които кълвяли, и една дива котка, която ги дебнела. През деня имало сняг и се виждало много добре. Дори намалили скоростта на колата за да може св.Г. да ги разгледа по-добре. Когато свидетелите Г., Б. и Е. свършили работата си в с.Свобода, тръгнали с патрулната кола в посока за с.Смилец по общински път, свързващ двете населени места. Движейки се от село Свобода чули изстрел от ловно оръжие. Когато се приближили до мястото, където видели преди това яребиците, вече в дясно от пътя в посока с.Смилец, на св.Г. му направило впечатление, че яребиците ги нямало. Спрели автомобила и слезли. На мястото св. Г. видял следи от ботуши, мястото било отъпкано и имало малки капки кръв. Следите от ботушите ясно си личали само от дясната страна на платното, от самия му край. Тъй като терена бил равен, в посока на шосето, след като продължили около 50 метра с автомобила, излизайки на правия участък, видели автомобил .Автомобилът бил на разстояние от около 300 метра от тях и бил спрял точно преди ж.п прелеза в посока на движение към с.Смилец, в дясно на пътното платно. От излизането на полицейския автомобил от с.Свобода до виждането на този автомобил други превозни средства и хора не били минавали.Нямало никакво движение по пътя.

Свидетелите Г., Б. и Е. видели как от този автомобил слязъл човек и слагал нещо в найлонов чувал. Човекът бил мъж, едър на ръст, който се качил в автомобила , на предно дясно място. След това автомобила рязко потеглил. В последствие човека бил разпознат от тримата полицай ,като подс.В..Това дало основание на св. Г., св.Е. и св. Б. да помислят, че този автомобил има връзка с евентуално бракониерство. Потеглили след автомобила, но поради високата му скорост, настигнали автомобила след около един километър. През цялото време докато карали след него не го губили от поглед. Подали светлинен и звуков сигнал, водачът се подчинил на полицейското разпореждане, едва като наближил с.Смилец и отбил автомобила в дясно от пътното платно. Наближавайки автомобила свидетелите видели, че същият е марка «Рено Сценик» с per. № СО 0330 АС.

При направената проверка от страна на полицейските служители било установено, че на пода на автомобила, в краката на возещият се на предна дясна седалка – подсъдимия В., имало ловна пушка и гилза от ловен патрон. При проверката на багажника на същия автомобил св. Г. видял патрондаж, пълен с патрони и гилзи.На задната седалка се возела жена, а в нейните крака имало два найлонови чувала-единият черен, а другият прозрачен. При проверката на съдържанието на чувалите св. Г. видял, че в черния найлонов чувал имало убити 13 /тринадесет/ броя яребици, а в другият/прозрачния/ мъртва дива котка. При проведената проверка на самоличността на пътуващите в автомобила от св.Б. се установило, че пътуват три лица — семейство В от гр.Копривщица. Автомобилът бил управляван от А И В. – син на подсъдимия, до него на предна дясна седалка седял подс. И.Г.В., а на задната седалка била съпругата му - М.А.В.. На св. Г. му направило впечатление, че подс.И.В. бил обут със зелени гумени ботуши. Ботушите съответвали на следите от ботуши, оставени на снега, където били застреляни яребиците и дивата котка. При проверката подс. И.В. представил и законно издадено му разрешително за носене на огнестрелно оръжие, издадено от РУП Пирдоп, както и членска карта, ловен билет и разрешително за подборен лов.

Св. Г., Б. и Е., заедно с полицай П.Б., разпоредили на подсъдимия и намиращите се на мястото лица да се качат пак в автомобила и тръгнали към РУП Панагюрище за последващи процесуални действия.

След докарване на автомобила в РУП Панагюрище следствената оперативна група извършила оглед на лекият автомобил и намиращите се в него вещи, като установената фактическа обстановка била подробно описана в протокол за оглед от 10.02.2012г. При огледа присъствал св. В. ***. Същият съставил Акт серия Н 00А №001277 и Акт серия Н 00А №000874 на А В., който управлявал лекият автомобил. С посочените актове са които са иззети лек автомобил марка «Рено Сценик» с per. № СООЗЗОАС, тринадесет броя яребици, един брой дива котка, един брой ловна пушка калибър 12, марка „ИЖ-27" с фабричен № НО 15 72, осемнадесет/18/ броя ловни патрона, един брой патрондаж и два броя гилзи.

Лекият автомобил бил оставен на съхранение за отговорно пазене в РУП Панагюрище, а 13 броя яребици и един брой дива котка били оставени на отговорно пазене в ДГС Панагюрище.

С Протокол за доброволно предаване от 10.02.2012г. подс.В. е предал на органите на полицията ,оригинал на Разрешение за носене на ловно оръжие серия 222542, Оригинал на Удостоверение №028402 на името на И.Г.В. за отговорник на охраната по дивеча, Удостоверение за подборно ловуване №7838 на името на И.Г.В., Оригинал на Билет за лов №197969 на името на И.Г.В., Оригинал на членска карта №402637 на името на И.Г.В..

С приемо-предавателен протокол от 10.02.2012г. един брой ловна пушка калибър 12, марка „ИЖ-27" с фабричен № Н01572, осемнадесет/18/ броя ловни патрона кал. 12, един брой патрондаж , два броя пластмасови гилзи кал. 12 сини на цвят с надпис «RIO", 30 гр., 9 0 2,00, иззета от подс.В. е предадена в служба КОС при РУП-Панагюрище.

От направената от експертна справка №5 от 10.02.2012г. от С.Б.-*** на ловно оръжие/ гладко цевна ловна пушка калибър 12, марка „ИЖ-27" с фабричен № НО 1572/ се установява, че по двете цеви на оръжието има остатъци от нагар и от барутно-газови частици.

В хода на производството са взети по надлежния редобразци от ръцете на подс.И.В. и Андрей В. за установяване наличието на барутни частици.

От заключението на изготвената химическа експертиза от БНТЛ гр.Пловдив, от Протокол №237/21.03.2012г. се установява, че по обтривките от лявата ръка на И.Г.В., ЕГН ********** и двете ръце на А И В. , ЕГН **********, иззети на 10.02.2012г., се установява наличие на осатъци от барутни частици и бездимен барут.

От заключението на Балистична експертиза /Протокол №7/, се установява, че предоставените за изследване 2 бр. гилзи са част от стандартни ловни патрони 12кал. Сдължина 68 мм. /марка »RIO" №9/. Гилзите са отстреляни от долната цев на предоставената ловна пушка марка „ИЖ-27" с фабричен № НО 1572.

От заключението на назначената ветеринарно-медицинска експертиза се установява, че причината за смъртта на един бр. дива котка и на 13 бр. яребизци е в резултаат на прострелване с гладкоцевно оръжие. При извършената патолого-анатомична аутопсия на дива котка е установено, че причината за нъстъпването на смъртта й са контузия и разкъсване на мозък, сърце, аорта, бял и черен дроб,тънки и дебели черва, масивни костни счупвания след огнестрелно проникващи рани. При аутопсията от трупа на животното са извадени 30 броя сачми , които са поставени в пликче и са приобщени към протокола, както е изготвен и снимков материал.

При извършената патолого-анатомична аутопсия на яребици /13/ броя е установено, че причината за смъртта им е масивна контузия- разкъсване на вътрешните органи след огнестрелно проникващи рани. При аутопсията от трупа на животното са извадени 42 броя сачми , които са поставени в пликче и са приобщени към протокола, както е изготвен и снимков материал.

На патолого-анатомичните находки от аутопсиите на яребиците и дивата котка и намерените гилзи в автомобила на подс.В. е изготвена Експертна справка №5/29.02.2012г., от която се установява, че предоставените за изследавен гилзи са мака RIO" и видно от нанесените върху тях надписи са заредени с по 30гр. ловни проектили във вид на сачми с диаметър 2мм. всяка., т.е патроните са №9. Гилзите са фабрично изработени, без изменение в конструкцията. Капсулите са възпламенени, т.е патрона е възпроизвел изстрел. Предоставените за изследване проектили / патолого-анатомичните находки от аутопсиите на яребиците и дивата котка/ са парченца олово с приблизителен диаметър от 2мм. всяко. Оловните сфери са с леки деформации поради удара с телесните тъкани на отстреляните животни. Съгласно сравнителна таблица на фиг.№8 на Ръководство по съдебна балистика, предоставените за изследване проектили са от ловен патрон за гладкоцевно оръжие №9.

От заключението на изготвената ветеринарно-медицинска оценъчна експертиза се установява, че стойността на 13 бр. яребици е 450,00 лева. От заключението на приетата по делото допълнителна съдебно – оценъчна експертиза се установява, че стойността инкриминираните вещи с приспаднато овехтяване е 31.93 лв.

Посочената фактическа обстановка безпротиворечиво се установява от събраните по делото доказателства. Съдът изцяло кредитира показанията на свидетелите П.Б., Б.Е., б.Г. и П.Д., приобщени по реда на чл.373, ал.1, вр. с чл.283 от НПК. Съответни на гласните доказателства са експертните заключения по делото приобщени към доказателствения материал по реда на чл.373, ал.1, вр.с чл.283 от НПК, както и всички останали писмени доказателства, събрани в хода на досъдебната и съдебната фаза на процеса и приобщени към доказателствения материал по реда на чл.283 от НПК.

С оглед на така събраните доказателства по делото, при обсъждане на въпросите по чл.301 от НПК, съдът прие че обвинението срещу подсъдимия И.Г.В. не е доказано по несъмнен начин, както изисква чл.303, ал.2 от НПК, поради което същият бе признат за невиновен и оправдан по обвиненията, за които е предаден на съд - по чл.237,ал.2 и чл.278г ,ал.1 от НК.

От приетите за установени фактически обстоятелства по делото не се установява подс. И.В.  да е извършил престъпленията, за което е предаден на съд

От обективна страна не бе установено по делото на инкриминираната дата, подс. В. да е убил дребен дивеч указан в Приложение №1,11 ,б."Б",т.5 от Закона за лова и опазване на дивеча - тринадесет броя яребици , нито да е унищожил като е прострелял с ловно оръжие един брой дива котка/ Felis silvestris/, който съгласно от Закона за биологичното разнообразие е обявен за защитен вид на територията на цялата страна и е включен Приложение №3 към чл.37 от същия закон.

Установено е по делото, че яребиците и дивата котка са поставени в чували и са намерини в лек автомобил, управляван от А В. – син на подсъдимия, в който се е намирал и подсъдимия И.В., заедно със съпругата си. Установено е също така, че са простреляни с ловно оръжие - гладко цевна ловна пушка калибър 12, марка „ИЖ-27" с фабричен № НО 1572, собствена на подс.В. и превозвана в лекия автомобил. Не е установено обаче по безспорен и категоричен начин по делото, че именно подсъдимият е бил този, който е прострелял яребиците и дивата котка. По делото не са събрани достатъчно доказателства, които да налагат единствен и възможен извод относно авторството на инкриминираните деяния, а именно – подсъдимият И.В. да е техен извършител. Нещо повече – безспорно е установено в настоящия процес, че както по ръцете на подс. И.Г.В., така и по ръцете на сина му – Андрей Искренов В., има наличие на остатъци от барутни частици и бездимен барут, което сочи и на други възможни изводи относно авторството на инкриминираните деяния.

Поради това съдът прие, че не е доказано подс. И.Г.В. на инкриминираните дата и място да е е убил с ловно оръжие/ гладко цевна ловна пушка калибър 12, марка „ИЖ-27" с фабричен № НО 15 72 ,негова собственост,дребен дивеч указан в Приложение №1,11 ,б."Б",т.5 от Закона за лова и опазване на дивеча - тринадесет броя яребици на стойност 450,00/четиристотин и петдесет/ лева , в забранено време и забранено място, нито е доказано да е унищожил чрез прострелване с ловно оръжие/ гладко цевна ловна пушка калибър 12, марка „ИЖ-27" с фабричен № НО 1572/,негова собственост, екземпляр от защитен вид от дивата фауна - 1 /един/ брой дива котка/ Felis silvestris/, който съгласно от Закона за биологичното разнообразие е обявен за защитен вид на територията на цялата страна и е включен Приложение №3 към чл.37.

Съгласно разпоредбата на чл. 303 от НПК, присъдата не може да почива на предположения, а подсъдим може да бъде признат за виновен в извършването на дадено престъпление, само и единствено когато обвинението е доказано по несъмнен и безспорен начин, което не е сторено по настоящото дело. Тъй като по делото не бе доказано по безсъмнен и категоричен начин, че подс. И.В. е извършител на деянията, за които са му повдигнати обвинения, съдът приложи разпоредбата на чл. 304 от НПК, призна го за невиновен в извършването им и го оправда по обвиненията, за което е предаден на съд - за престъпления по чл.237,ал.2 и чл.278г ,ал.1 от НК.

Бе постановено след влизане на присъдата в сила материалите да се изпратят на административно наказващият орган за преценка за наличие на основания за реализиране административно наказателната отговорност на И.Г.В..

Бе постановено веществените доказателства - Оригинал на Разрешение за носене на ловно оръжие серия 222542; Оригинал на Удостоверение № 028402 на името на И.Г.В. за отговорник на охраната по дивеча; Удостоверение за подборно ловуване № 7838 на името на И.Г.В.; Оригинал на Билет за лов № 197969 на името на И.Г.В.; Оригинал на членска карта № 402637 на името на И.Г.В. -  на съхранение в служба КОС при  РУП – Панагюрище; тринадесет  броя яребици и един брой дива котка - на съхранение в ДГС гр. Панагюрище; Един брой ловна пушка калибър 12, марка „ИЖ-27” с фабричен № Н01572, осемнадесет броя ловни патрона кал. 12, един брой патрондаж, два броя  пластмасови гилзи кал. 12 сини на цвят с надпис «RIO”, 30 гр., 9 0 2,00 - на съхранение в служба КОС при РУП Панагюрище, да останат на съхранение в РУП Панагюрище.

 

Така мотивиран, съдът постанови присъдата си.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: