АНД № 58/2019 г.

МОТИВИ:

Обвинението е против обв.Д.П.М. с ЕГН: ********** за престъпление по чл. 343 в, ал.3 във връзка с ал. 1 от НК, за това че на 17.02.2019 г. по Републикански път ІІ-37, км 80+401 (между с. Панагюрски колонии и гр. Панагюрище), е управлявал лек автомобил **********с рег. № **********в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0347-000001/07.01.2019 г. на РУ – Пирдоп, влязла в сила на 24.01.2019 г.

Обвиняемият, редовно призован, не се явява в съдебно заседание. Представлява се от упълномощен защитник.

          Представителят на Районна прокуратура гр.Панагюрище поддържа обвинението и пледира за приложението на чл.78а от НК.

Защитникът на обвиняемия пледира за минимално наказание.

          Районният съд, като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

Св.Г.П.работи като мл.автоконтрольор в РУ гр.Панагюрище. На 17.02.2019г. той бил дежурен по утвърден седмичен график от Началника на РУ гр.Панагюрище в състав на автопатрул със св.Д.К.. Около 17,00 часа на 17.02.2019г. по републикански път ІІ-37, км.80+401  полицаите  спрели за проверка лек автомобил Опел Астра с рег. № ****. Автомобилът се управлявал от обв.Д.М. ***. След спирането му св.П. поискал документите на обв.Д.М. и тези на автомобила. Обв. Д.М.  не  предоставил съответното СУМПС, като обяснил на свидетеля П., че има съставен акт от РУ-Пирдоп. Св.Г.П.направил справка в РСОД и ОДЧ при РУ-Панагюрище, като се установило, че срещу обв. Д.М. има издадена и връчена заповед за прилагане на принудителна административна мярка за отнемане на СУМПС  от РУ – Пирдоп. Св.П. съставил на обв.М. АУАН № 852865, серия „Д” по чл.150а, ал.1 от ЗДвП и АУАН № 852866 серия „Д” по чл.190,ал.3 от ЗДвП. Обв.М. подписал  актовете без възражения.

При извършена проверка от органите на полицията в хода на досъдебното производство се установило, че обвиняемият М. имал  издадена  и връчена  заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0347-000001/07.01.2019 г.  на РУ – Пирдоп, влязла в сила на 24.01.2019г. , с която му е наложена принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството му  за управление на моторно превозно средство.

По делото е приложена справка за нарушител/водач , от която е видно, че обв. Д.М. е с иззето СУМПС.

По този повод било отпочнато настоящото наказателно производство.

          Така описаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  показанията на свидетелите Г.П.и Д.К., които съдът цени при условията на чл.378, ал.2 от НПК, а също и от писмените доказателства, инкорпорирани в доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК.

При така възприетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото доказателства, съдът приема за безспорно установено, че обв.Д.М. е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл. 343 в, ал.3 във връзка с ал. 1 от НК, като  на 17.02.2019 г. по Републикански път ІІ-37, км 80+401 (между с. Панагюрски колонии и гр. Панагюрище), е управлявал лек автомобил **********с рег. № **********в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, наложена със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19-0347-000001/07.01.2019 г. на РУ – Пирдоп, влязла в сила на 24.01.2019 г.

Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин. Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, тъй като обвиняемият е съзнавал обстоятелството, че управлява МПС в срока на  изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството му за управление на моторно превозно средство.

          При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия, съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК - относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл.54 от НК - относно индивидуализацията на същото.

Обв.Д.М. е личност със сравнително висока степен на обществена опасност. Същият е осъждан многократно, негативно охарактеризиран по местоживеене. Действително, обвиняемият е реабилитиран по чл.88а от НК, но миналите му осъждания съдът цени като негативна характеристична данна.

При това положение съдът намира, че са налице предпоставките за приложението на чл.78а, ал.1 от НК.

За престъплението по чл.343в , ал.3 от НК се предвижда като най-тежко наказание лишаване от свобода до три години. Както вече се посочи, обв.М. е пълнолетен, не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК и от деянието не са причинени имуществени вреди.

          Като смекчаващо отговорността обстоятелство се отчете оказаното съдействие на полицейските органи от страна на обвиняемия, а като отегчаващо - негативната характеристика по местоживеене.

Предвид това и като отчете наличните индивидуализиращи отговорността обстоятелства, съдът на основание чл.78а, ал.1 от НК счете, че на обв. Д.М., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание глоба в минималния, предвиден в закона размер от 1 000 (хиляда) лева, което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

При определяне размера на глобата съдът съобрази наличните индивидуализиращи отговорността обстоятелства, а също и материалното и имотно състояние на обвиняемия, данни за което се събраха от приложената на л.36 в досъдебното производство ДСМПИС.

По изложените съображения съдът постанови решението  си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: