АНД № 47/2019  год.

МОТИВИ:

 

Обвинението е против обвиняемия Г.Д. ***, ЕГН: **********,  за това че от м. септември 2018 г. в гр. Панагюрище, като пълнолетно лице, без да е сключил граждански брак е заживял на съпружески начала с Д.Н.Д., ненавършила 16-годишна възраст.

Производството  пред  първата  инстанция е по реда на Глава ХХVІІІ  от НПК.  

Обвиняемият, редовно призован, не  се явява в съдебно заседание. Представлява се от упълномощен защитник, който пледира за приложението на чл.78а, ал.1 от НК и налагане на административно наказание глоба в минимален размер.

Представителят на Районна прокуратура-гр.Панагюрище поддържа така повдигнатото обвинение и пледира за приложението на чл.78а, ал.1 от НК.

Районният съд след като обсъди и прецени събраните  по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при спазване разпоредбите на чл.301 от НПК, прие за установено следното:

Обвиняемият Г.Д. и св.Д.Д.  се запознали през 2017г., като установили приятелски отношения, които по-късно прераснали в интимни. През месец септември 2018г. обв.Д., който бил на 21 г. и св.Д.Д.- тогава на 14г., заживели заедно на съпружески начала.Установили се в дома на обвиняемия, находящ се в град Панагюрище, на ул. „**** ******“ № **. Те не сключили граждански брак, а и нямало как да го направят поради забраната на чл.6, ал.1 и ал.2 от Семейния кодекс. Обвиняемият съзнавал на каква възраст е приятелката му, но това не го отказало от съжителство с нея.

По сигнал на Отдел „ЗД” при Дирекция „СП” Панагюрище отправен до РП-Панагюрище  било отпочнато настоящото наказателно производство.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на доказателствата, събрани по досъдебното производство, които цени при условията на чл.378, ал.2 от НПК.

          Съдът кредитира изцяло събраните писмени и гласни доказателства, т.к. същите са непротиворечиви и взаимно се допълват.

При така установената фактическа обстановка безспорно се установи, че обв.Г.Д.  е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл.191, ал.1 от НК, тъй като от м. септември 2018 г. в гр.Панагюрище, като пълнолетно лице, без да е сключил граждански брак е заживял на съпружески начала с Д.Н.Д., ненавършила 16-годишна възраст.

Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин.

Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК, тъй като деецът е съзнавал обстоятелствата, че  е пълнолетен и без да сключи граждански брак заживява на съпружески начала с ненавършило 16 год. възраст лице от женски пол.

          При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия, съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК - относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл.54 от НК - относно индивидуализацията на същото.

Самият деец е личност с ниска степен на обществена опасност. Не е осъждан, позитивно охарактеризиран по местоживеене.

В конкретния случай обществената опасност на деянието е завишена, предвид обстоятелството, че се касае за съжителството на съпружески начала с лице, намиращо се в една сравнително крехка възраст и недостатъчна психофизическа зрялост.  

Като смекчаващи отговорността обстоятелства се отчетоха направеното самопризнание, оказаното съдействие на органите на полицията и позитивната характеристика на обвиняемия. Отегчаващи обстоятелства не се отчетоха.

Съдът отчита фактът, че за умишленото престъпление по чл.191,ал.1 от НК се предвижда като най-тежко наказание лишаване от свобода до две години, както и че обвиняемият е пълнолетен, не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК и от деянието не са причинени имуществени вреди, подлежащи на възстановяване.

          Предвид това и като отчете наличните  смекчаващи отговорността обстоятелства, според относителната им тежест, съдът  на основание чл.78а,  ал.1  от НК счете, че на обв.Г.Д., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание глоба в минимален размер от 1 000 (хиляда) лева, което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

При определяне размера на глобата съдът съобрази наличните смекчаващи отговорността обстоятелства, а също семейното положение, материално и имотно състояние на извършителя.

          По  изложените  съображения  съдът постанови  решението  си.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: