НОХД № 44/2019 год.

МОТИВИ:

          Обвинението е против подсъдимия П.П.К. *** за престъпление по чл.354а, ал.5 във връзка с ал. 3, т. 1 от НК за това, че на 25.11.2018 г. в гр. Панагюрище, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества – 34,7 тегловни % амфетамин с нето тегло 0,205 грама на стойност 6,15 лв. и хомогенна неделима смес от тютюн и марухиана с нето тегло от 0,616 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 1,9 тегловни %, на стойност 3,70 лв., оценени съгласно ПМС № 23/1998 г. по цени на наркотичните вещества, пласирани на улицата за нуждите на съдопроизводството, в нарушение на установените в чл. 30, ал.1 от ЗКНВП правила, като случаят е маловажен.

          Производството пред  първоинстанционния съд е по общия ред.

          В съдебно заседание представителят на РП - Панагюрище поддържа обвинението и пледира за осъдителна присъда.

Подсъдимият се явява лично в съдебно заседание. Дава обяснения по обвинението, имащи характер на самопризнания.

          Съдът прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, при спазване разпоредбата на чл.301, ал. 1 от НПК и прие за установено от фактическа страна следното:

Свидетелят Н.М. работел като разузнавач в група „КП“ при  РУ-Панагюрище. На 25.11.2018 г. съгласно утвърден от Началника на РУ Панагюрище график той бил дежурен офицер за времето от 09,00 часа на 24.11.2018 г. до 09,00 часа на 25.11.2018 г. В изпълнение на служебните си задължения, при обход на обслужвания район около 00,20 часа на 25.11.2018г., пред хотел „Каменград“ забелязал, че от ресторанта на хотела  излиза подс.П.К..Същият бил известен на органите на полицията като лице, употребяващо наркотични вещества. Подс. К. се качил в лек автомобил марка „Мерцедес“, черен на цвят с регистрационен номер РА****КМ, като св.М. и колегата му инспектор М.Б.от РУ-Панагюрище решили да му извършват проверка. Полицаите му се представили по надлежния ред и обяснили на подс.К., че ще бъде извършена проверка на него и на автомобила му, съгласно разпоредбите на Закона за МВР. Св.М. попитал подс.К. дали притежава вещи и предмети, забранени от закона и дали ако има такива, ще ги предаде доброволно, преди да бъде извършена проверката. Подс.К. обяснил на полицаите, че в якето си, което било на задната седалка на автомобила държи една ръчно направена цигара от марихуана и пликче с бяло прахообразно вещество, което според него било амфетамин.

Св.М. и инсп.Б. отвели подс.К. ***, където той  предал с протокол за доброволно предаване 1 бр. ръчно свита цигара, съдържащи суха залена листна маса и 1 бр.полиетиленово пликче, съдържащо бяло, прахообразно вещество.

В сградата на РУ-Панагюрище на 25.11.18г.бил  извършен  оглед на предадените от подс.К. суха зелена на цвят растителна маса, като същата била измерена и тествана с полеви наркотест и реагирала положително на канабис, и на бялото  прахообразно вещество, което реагирало положително на амфетамин.

Видно е от заключението на химическата експертиза, сухата зелено-кафява растителна маса от саморъчна цигара – обект № 1, представлява  хомогенна неделима смес от тютюн и  марихуана с нето тегло от 0,616 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК)  1,9  тегловни %, а бялото на цвят прахообразно вещества – обект №2,  представлява 34,7 тегловни % амфетамин с нето тегло от 0,205 грама .

След изготвянето на експертизата на възложителя били върнати остатък от 0,327 грама от марихуана и остатък от  0,149 грама от амфетамина.

С приемо предавателен протокол № 60453 от 17.01.19г., върнатите амфетамин и марихуана, след експертизата, били изпратени на Агенция „Митници” от РУ-Панагюрище , на основание чл. 91 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Горната  фактическа  обстановка съдът възприе изцяло въз основа на обясненията на подсъдимия, дадени в съдебно заседание, показанията на св.Н.М., дадени на досъдебното производство и прочетени в съдебно заседание по реда на чл.281, ал.5 във връзка с ал.1, т.5 от НПК, заключението на съдебно-химическата експертиза, приета при условията на чл.282, ал.3 от НПК, както  и от писмените доказателства, приети по делото.

          Съдът кредитира изцяло събраните гласни и писмени доказателства и доказателствени средства, т.к. те са непротиворечиви, взаимно допълващи се и по категоричен начин очертават гореописаната фактическа обстановка.

          При така установената фактическа обстановка подс. П.К. е осъществил  от  обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.354а, ал.5 във връзка с ал. 3,, т. 1 от НК, като на 25.11.2018 г. в гр. Панагюрище, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества – 34,7 тегловни % амфетамин с нето тегло 0,205 грама на стойност 6,15 лв. и хомогенна неделима смес от тютюн и марухиана с нето тегло от 0,616 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 1,9 тегловни %, на стойност 3,70 лв., оценени съгласно ПМС № 23/1998 г. по цени на наркотичните вещества, пласирани на улицата за нуждите на съдопроизводството, в нарушение на установените в чл. 30, ал.1 от ЗКНВП правила, като случаят е маловажен.

Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин. Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК.

          При определяне вида и размера на наказанието, което следва да се наложи на подсъдимия, съдът взе предвид разпоредбите на чл.36 от НК относно целите на наказанието и на чл.54 и следващите от НК за неговата индивидуализация.

          В конкретния случай обществената опасност на деянието е завишена, тъй като засяга народното здраве.

Подсъдимият  е личност с висока степен на обществена опасност. Негативно охарактеризиран по местоживеене, многократно осъждан, предимно за престъпления против собствеността.

Подбудите за извършване на престъплението се коренят в личността на дееца, в ниското му правосъзнание, в незачитането на установения законов ред.

          Като смекчаващи наказателната отговорност обстоятелства съдът прецени направеното самопризнание от страна на подсъдимия и оказаното съдействие на полицейските органи при извършената му проверка. Отегчаващи обстоятелства са обремененото му съдебно минало и негативната характеристика. Съдът не приема като смекчаващо обстоятелство количеството наркотични вещества, които е държал подсъдимият, тъй като същото е отчетено при квалификацията на престъплението като маловажен случай.

С оглед гореизложеното и като отчете наличните смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, съобразно относителната им тежест, съобразявайки се с разпоредбата на чл.54  от НК, съдът определи  наказание на подсъдимия при лек превес на отегчаващи наказателната отговорност обстоятелства, а именно глоба в размер на 600 (шестстотин) лв., което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

При определяне размера на глобата съдът съобрази наличните индивидуализиращи отговорността обстоятелства, а също семейното положение, материално и имотно състояние на извършителя, данни за което се събраха от обясненията му, дадени в съдебно заседание и от приложената на л. 26 в ДП  ДСМПИС.

Предвид осъдителната присъда и на основание чл. 189 ал.3 от НПК подс. К.  бе  осъден  да  заплати по сметка на ОД на МВР - Пазарджик  сторените в досъдебното производство разноски в размер на 94 лв., а по сметка на Панагюрския районен съд 10,00  лева държавна такса, при евентуално издаване на изпълнителен лист в поза на ОД МВР и на РС – Панагюрище за събиране на присъдените разноски и наложената глоба.  

На основание чл. 354а, ал. 6 от НК, предметът на престъплението – марихуана и амфетамин, останали след извършеното експертно изследване  се отне  в полза на Държавата, като съдът постанови след влизане в сила на съдебния акт наркотикът да бъде унищожен по надлежния ред.

По изложените съображения съдът постанови присъдата си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :