П Р И С Ъ Д А

 

№………….                                      2019 година                         град Панагюрище

 

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

на 26 март                                                                           2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

Секретар: Нонка Стоянова

Прокурор: Николай Топкаров

като разгледа докладваното от съдия Стоянова

Наказателно общ характер дело № 44 по описа за 2019 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия П.П.К., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, с основно образование, неженен, безработен, осъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 25.11.2018 г. в гр. Панагюрище, без надлежно разрешително е държал високорискови наркотични вещества – 34,7 тегловни % амфетамин с нето тегло 0,205 грама на стойност 6,15 лв. и хомогенна неделима смес от тютюн и марухиана с нето тегло от 0,616 грама и съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол (ТХК) 1,9 тегловни %, на стойност 3,70 лв., оценени съгласно ПМС № 23/1998 г. по цени на наркотичните вещества, пласирани на улицата за нуждите на съдопроизводството, в нарушение на установените в чл. 30, ал.1 от ЗКНВП правила, като случаят е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал. 5, във връзка с ал.3, т.1 от НК, поради което на посоченото основание и при условията на чл. 54, ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на наказание ГЛОБА в размер на 600,00 лв. (шестстотин лева), платима в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Панагюрище.

ОСЪЖДА подсъдимия П.П.К., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените в досъдебното производство за химическа експертиза разноски в размер на 94,00 лв. (деветдесет и четири лева), както и по сметка на Районен съд Панагюрище 10,00 (десет) лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР -Пазарджик и на Районен съд - Панагюрище за събиране на присъдените разноски и наложеното наказание глоба.

На основание чл. 354а, ал. 6 от НК, предметът на престъплението – марихуана и амфетамин, останали след извършеното експертно изследване  и предадени на Агенция Митници на основание чл. 91 и чл. 92 от ЗКНВП с приемо-предавателен протокол № 60453 от 17.01.2019 г. се ОТНЕМА в полза на Държавата, като след влизане в сила на съдебния акт същото следва да бъде унищожено по  надлежния ред.

Присъдата е неокончателна и подлежи на въззивно обжалване и протест пред Пазарджишкия окръжен съд в 15-дневен срок от днес. 

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: