Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 28.03.2019 год.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публичното заседание на  осемнадесети март две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА

 

при секретаря Параскева Златанова, като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД № 42/2019 год. по описа на Районен съд- Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на И.Г. *** с ЕГН: ********** против НП № 19-0310-000041 от 29.01.2019 год. на Началника на РУ - Панагюрище, с което на основание чл.174, ал.1, т.2  от Закона за движения по пътищата (ЗДвП) и за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП на жалбоподателя е наложена глоба в размер 1 000 лв. (хиляда лева) и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12  (дванадесет) месеца.

Релевираните в подадената жалба оплаквания се свеждат до на първо място до непълнота на мотивната част на НП, доколкото се твърди да не е посочена концентрацията на алкохол в кръвта. Излага се, че от събраните в хода на производството доказателства не се доказва всестранно и пълно по несъмнен начин нарушението и неговия извършител. Твърди се, че неправилно АУАН е издаден веднага след издаване на талон за медицинско изследване, като по този начин жалбоподателят е бил лишен от възможност да даде кръвна проба. Моли се да се постанови съдебно решение, с което да се отмени обжалваното наказателно постановление.

В съдебното заседание се явява упълномощения от жалбоподателя защитник – адв. М. ***, чрез който поддържа жалбата и моли за отмяна на обжалваното НП.

За ответника по жалбата – АНО (административно-наказващия орган), редовно призован, не се явява представител.

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Жалбоподателят И.И. е санкционирана за това, че на 19.01.2019 год. около 11:09 часа в гр. Панагюрище, на ул. „Александър Стамболийски“ е управлявал лек автомобил  Мерцедес Е 270 ЦДИ “ с рег.№ ** **** **, под въздействието на алкохол – 1,00 промила, установено с техническо средство „Алкотест Дрегер” 7410, №0145, проба №377, като бил издаден талон за медицинско изследване № 0029398.

За извършеното нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП мл.автоконтрольор Е.К. съставил против жалбоподателя  АУАН  52 от 19.01.2019 година, който последният подписал без възражения. 

Въз основа на този акт било издадено атакуваното НП. Последното било връчено на жалбоподателя на 01.02.2019г., видно от разписката към НП, като жалбата против НП била подадена чрез АНО още на 07.02.2019г., поради което е процесуално допустима, като подадена в срок и от лице, активно легитимирано да иска въззивен контрол.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  събраните по делото писмени доказателства и показанията на свидетеля Е.К..

Чрез показанията си свидетелят К. – мл.автоконтрольор в  РУ Панагюрище, които съдът кредитира като безпристрастно депозирани,  установява, че на 19.01.2019 г. по време на работната смяна заедно с мл. инспектор Г.У.получили сигнал за това, че жалбоподателят управлява МПС под въздействието на алкохол. Свидетелят, заедно с неговия колега У., спряли автомобила на жалбоподателя по надлежния ред, като поканили жалбоподателя да бъде тестван с техническо средство. При тестването на жалбоподателя, цифровата скала на техническото средство отчела  1 ,00 промила. След това свидетеля К. издал на жалбоподателя талон за медицинско изследване, като му разяснил правото да даде кръвна проба, като съставил и АУАН, с който му вменил нарушение на чл.5, ал.3, т.1 от Закона за движение по пътищата. Жалбоподателят не дал кръв за изследване.

Съдът кредитира показанията на полицейския служител св. К., тъй като са обективни и депозирани от лице, което не е заинтересовано от изхода на делото. Независимо от служебната връзка между полицейския служител и АНО, първият няма никакъв личен мотив да уличава жалбоподателя, като му приписва нарушение, което иначе той не е извършил. Фактите, отразени в НП съдът прие за установени изцяло въз основа на приложения по делото акт за установяване на административно нарушение и показанията на свидетеля К., който е очевидец на извършеното нарушение. Актът е съставен редовно, не страда от пороци, поради което съгласно чл. 189, ал.2 от ЗДв.П същият има доказателствена сила до доказване на противното.

При така установеното съдът намира, че извършеното от жалбоподателя И.И. запълва състава на вмененото му административно  нарушение. Последното  е  доказано по един несъмнен и категоричен начин. Твърденията в жалбата, че мотивната част на НП не е пълна е неоснователно, доколкото видно от обжалваното НП в неговата обстоятелствена част е отразено, че светлинната скала на техническото средство е отчела наличие на алкохол в издишания от жалбоподателя въздух в размер на 1,00 промила.

Неоснователен е и доводът, че съставянето на АУАН при издаване на талон за медицинско изследване, без изчакване изтичане на срока за даване на кръвна проба е довело до незавършване състава на административното нарушение. Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата№1/19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози за установяване наличието на алкохол при извършване на проверка на място от контролните органи употребата на алкохол се установява с техническо средство. В конкретния случай се установява, че е извършената проверка с техническо средство Алкотест „Дрегер“ 7410 № 0145, светлината скала на който е отчела положителен резултат 1.00 промила, поради което и този резултата е отразен в АУАН при неговото съставяне, когато е  издаден и талон за медицинско изследване. В НП следва АНО да се съобразни и отрази резултата от кръвната проба и да накаже жалбоподателя според този резултат, но в конкретния случай от събраните по делото доказателства се установява, че кръвна проба по издадения талон не е дадена, поради което и правилно АНО при издаване на обжалваното НП е отразил резултата от техническото средство и за това е наказан жалбоподателя.

За нарушение по чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, санкционната норма на чл.174, ал.1, т.2  от ЗДвП  предвижда две кумулативни наказания – глоба от 1 000  и наказание лишаване от право да се управлява МПС за срок от 12 месеца. При този законодателен подход съдът не намира за нужно да излага мотиви дали АНО се е съобразил с изискванията за индивидуализация на наказанията, т.е. дали правилно е отчел наличните смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства. Единствено следва да се посочи , че наказанията са наложени в размерите, предвидени в ЗДвП.

       Предвид изложените горе съображения, Районен съд - Панагщрище в настоящия състав, на основание чл.63 от ЗАНН ,

 

 

                                                Р Е Ш И  :

 

 ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 19-0310-000041 от 29.01.2019 год. на Началника на РУ – Панагюрище, с което на И.Г. *** с ЕГН: ********** на основание чл.174, ал.1, т.2  от Закона за движения по пътищата (ЗДвП) и за нарушение на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер 1 000 лв. (хиляда лева) и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12  (дванадесет) месеца.

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: