РЕШЕНИЕ

№………..  

29.03.2019 г., гр.Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на 19.03.2019 година в публично заседание в състав:

                                                 Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

Секретар: Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 33 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.59 и сл.  от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Я.В.В. ***, с ЕГН: ********** против НП № 363 от 31.12.2018 г. на  Кмета на Община Панагюрище, с което за нарушение на чл.6, ал.2 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище на жалбоподателката е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева).

Релевираните в жалбата обстоятелства, допълнени в допълнителна молба от 20.02.2019 г. по указание на съда, се свеждат до това, че атакуваното НП е незаконосъобразно. Твърди се, че нарушението не било доказано.

    В съдебно заседание жалбоподателката се представлява от надлежно упълномощен защитник – адв.П.М. от ПАК, който поддържа жалбата и пледира за отмяна на НП.

Ответникът по жалбата, чрез процесуален представител юриск.У., поддържа становище,че НП е правилно и законосъбразно и като следва да бъде потвърдено.

Съдът като провери основателността на жалбата, прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие  за  установено  следното:

Жалбоподателката е санкционирана за това, че на 15.12.2018 г. около 16, 15  часа в **************, на ул. „******“, пред дом  № * се държи непристойно, отправя обидни думи и закани и участва в скандал с Ц.М., за което е потърсено съдействието на полицията.  

По повод констатираното нарушение против жалбоподателката бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 258/15.12.2018 г., който жалбопадателката подписала без възражения.

Въз основа на АУАН било  издадено атакуваното НП. Последното било връчено на жалбоподателката на 28.01.2019 г., видно от разписката към НП, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 30.01.2019 год.,т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, с оглед на което е процесуално допустима.

Горната фактическа обстановка съдът възприе предимно въз основа на  показанията на свидетеля В.К., които цени като безпристрастно депозирани. От същите се установява, че на 15.12.2018 г. следобяд в дежурната част на РУ Панагюрище бил получен сигнал за междусъседски скандал. Свидетелят К., който работил като полицай в РУ Панагюрище и бил дежурен, посетил адреса, заедно с колегите си С.Г.и С.Р.. На място установили две фамилии (семейства - съседи), които взаимно и на висок глас си разменяли груби думи и закани за саморазправа. Присъствието на полицаите не притеснило жалбоподателката Я.В. - участник в скандала, която продължила да обижда и да се заканва на съседа си Ц.М., а и на  другите членове на неговото семейство.  

Съдът цени показанията на полицейския служител св.К. като достоверно депозирани. Свидетелят не познава жалбоподателката и няма никакъв личен мотив да я уличава в нещо, което тя не е извършила.

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че жалбата е неоснователна поради следното:

С обжалваното наказателно постановление на жалбоподателката е наложена глоба за нарушаване на разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище. Съгласно посочената разпоредба се налага глоба в размер от 200 лв. до 1000 лв. при сбивания,  скарвания, семейни свади и др. скандални действия, които са констатирани от полицията или е потърсено съдействие от полицията, непристойно и неморално поведение, което се изразява с действия, жестове и словесни изрази.  В конкретния случай, видно от посочената в обжалваното НП фактическа обстановка жалбоподателката е наказана за това, че е отправяла обидни думи и закани и е участвала в скандал с Ц.М. – нейн съсед. Не може да има спор, че едно такова поведение, за което е било потърсено съдействието на полицията и което е продължило в присъствието на полицаите,  е непристойно  и представлява нарушение на разпоредбите на чл.6, ал.2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище. В тозисмисъл АНО е квалифицирал нарушението при точно и стриктно спазване на приложимия нормативен акт.

При това положение, съдът намира, че административно наказателната отговорност на жалбоподателката е законосъобразно ангажирана.

Съдът намира, че АНО се е съобразил с разпоредбата на чл. 27 ЗАНН за индивидуализация на наказанието. Административното наказание се определя съобразно границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. В разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище е предвидено наказание глоба в размер от 200 лв. до 1000 лв. В конкретния случай е наложено наказание в минимално определения размер в Наредбата, което наказание в пълна степен съответства на тежестта на извършеното нарушение и на нарушителката, доколкото не са събрани данни за друго подобно предходно нарушение.

По изложените съображения, и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Панагюрският районен съд

                                          Р  Е  Ш  И :

 

     ПОТВЪРЖДАВА  НП № 363 от 31.12.2018 г.  на  Кмета на Община Панагюрище, с което на Я.В.В. ***, с ЕГН: **********, за нарушение на чл.6, ал.2  от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище, е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева), като законосъобразно.

    Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Пазарджишкия административен съд.

             

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: