РЕШЕНИЕ

№………..  

29.03.2019 г., гр.Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на 19.03.2019 година в публично заседание в състав:

                                                 Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

Секретар: Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 32 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.59 и сл.  от ЗАНН.

Образувано е по жалба на В.Я.В. ***, с ЕГН: ********** против НП № 361 от 31.12.2018 г. на  Кмета на Община Панагюрище, с което за нарушение на чл.6, ал.2 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева).

Релевираните в жалбата обстоятелства, допълнени в допълнителна молба от 20.02.2019 г. по указание на съда, се свеждат до това, че атакуваното НП е незаконосъобразно. Твърди се, че нарушението не било доказано.

    В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от надлежно упълномощен защитник – адв.П.М. от ПАК, който поддържа жалбата и пледира за отмяна на НП.

Ответникът по жалбата, чрез процесуален представител юриск. У., поддържа становище,че НП е правилно и законосъбразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Съдът като провери основателността на жалбата, прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие за  установено  следното:

Жалбоподателят В.В.  е санкциониран за това, че на 15.12.2018 г. около 16, 30  часа в гр. Панагюрище, на ул. „Ч.“ с непристойното си поведение предизвиква скандал с И.К.Щ., за което е потърсено съдействието на полицията.  

По повод констатираното нарушение против жалбоподателя бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 257/15.12.2018 г., който жалбопадателят не подписал, като отказът му е удостоверен по надлежния ред с подпис на един свидетел.

Въз основа на АУАН било  издадено атакуваното НП. Последното било връчено на жалбоподателя на 28.01.2019 г., видно от разписката към НП, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 30.01.2019 год.,т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, с оглед на което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна, по следните съображения:

Като свидетел по делото е разпитан актосъставителя С. Г., който установява, че на 15.12.2018 г. следобяд в дежурната част на РУ Панагюрище бил получен сигнал за междусъседски скандал. Свидетелят Г., който работил като полицай в РУ Панагюрище и бил дежурен, посетил адреса, заедно с колегите си В.К.и С.Р.. На място установили група лица, сред които и жалбоподателят, които взаимно и на висок глас си разменяли груби и нецензурни думи.Нецензурни думи изричал и жалбоподателят. При това положение били съставени АУАН на всички  участници в скандала.

Свидетелят Г. установява, че не е събрал доказателства за това кой е предизвикал скандала.

Съдът цени показанията на полицейския служител св.Г. като достоверно депозирани. Свидетелят не познава жалбоподателя  и няма никакъв личен мотив да го  уличава в нещо, което той  не е извършил.

При така установената фактическа обстановка съдът приема за  безспорно, че на указаната дата и място жалбоподателят е престирал непристойно поведение, осъществяващо състава на чл. 6, ал. 2 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище, което се е изразило  в изричане на  словесни нецензурни  изрази. Съгласно посочената разпоредба се налага глоба в размер от 200 лв. до 1000 лв. при сбивания,  скарвания, семейни свади и др. скандални действия, които са констатирани от полицията или е потърсено съдействие от полицията, непристойно и неморално поведение, което се изразява с действия, жестове и словесни изрази. Същественото в случая обаче е , че жалбоподателят е наказан за нещо различно: вместо за това, че се държи непристойно, изричайки нецензурни изрази, за това че е предизвикал скандал със съседа си  И.К.Щ. – твърдение, което актосъставителят не можа да установи, сочейки че проверката не е била насочена към първопричината за междусъседския скандал. При това положение, нарушението, по начина, по който е описано, остава недоказано. Ето защо и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Панагюрският районен съд

                                          Р  Е  Ш  И :

 

     ОТМЕНЯВА НП № 361 от 31.12.2018 г.  на  Кмета на Община Панагюрище, с което на В.Я.В. ***, с ЕГН: **********, за нарушение на чл.6, ал.2 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище, е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева), като незаконосъобразно.

    Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Пазарджишкия административен съд.

             

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: