Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Панагюрище, 01.03.2019 год.

 

В    И М Е Т О     Н А    Н А Р О Д А

 

Районен съд – Панагюрище, в публичното заседание на единадесети февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА

 

при секретаря Иванка Палашева, като разгледа докладваното от съдия Татарева АНД №315/2018 год. по описа на Районен съд- Панагюрище, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалбата на Ц.С.П. ***  с ЕГН:**********  против Наказателно постановление № 18  от 18.10.2018 год. на Началника на РУ Панагюрище, с което за нарушение на чл. 60, ал. 1, т. 3, б „е“ ЗОБВВПИ и на основание чл.53, ал.2 от ЗАНН и чл.184, ал.1 от ЗОБВВПИ, му е наложено административно наказание глоба в размер на 500 /петстотин/ лева и отнемане на разрешителното за срок от един месец.

 В жалбата се излагат доводи за материална и процесуална незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление. Моли се за неговата отмяна

В съдебно заседание, жалбоподателят се явява лично и се представлява от процесуален представител, който  поддържа изцяло така подадената жалба. Излага доводи по същество. Моли съда да уважи жалбата и да отмени обжалваното наказателно постановление.

Ответникът по жалбата – РУ Панагюрище, редовно призовано, не изпраща представител.  Изразено е  становище за  неоснователност на подадената жалба.

Районният съд, като прецени събраните по делото гласни и писмени доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и с оглед разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено следното:

На 13.10.2018 г. около 00:40 часа в с. Смилец, общ Стрелча, на ул. „Проф. доктор Тодор Даскалов“ пред училището жалбоподателят бил спрян за полицейска проверка извършена от съвместен екип от пътна и охранителна полиция на РУ Панагюрище, при която П. бил тестван с техническо средство „Алкотест Дрегер“ – 7410 със сериен № 0637, на който светлината скала е отчела 0,43 промила алкохол в издишания от лицето въздух. Пробата била с № 327.  След извършване на проверката за алкохол служителите на МВР установили, че на задната седалка на автомобила управляван от П. се намирала неговата лична ловна гладкоцевна пушка  „ИЖ“-27 Е, кал. 12 с № Л11760, а в багажника на автомобила в кашон се намирали 120 бр. патрони кал. 12. Служителите извършили проверката се обадили на дежурния служител от КОС – актосъставителя Г., който отишъл в районното управление. До там бил придружен и жалбоподателят П. от служителите на МВР извършили проверката, като жалбоподателят бил със собствения си автомобил. В районното управление оръжието било предадено на св. Г., който видял, че оръжието е разглобено в калъф, а патроните се намирали в кашон. При предаване нан оръжието бил съставен протокол за доброволно предаване от 13.10.2018г. Тогава бил съставен процесния АУАН на жалбоподателя.

В резултата на отчетеното с техническото средство наличие на алкохол в издишания от П. въздух, на жалбоподателя е издаден талон за медицинско изследване, като в законоустановените срокове му е взета кръвна проба. От химическата експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръв и урина се установява, че се е доказало наличието на етилов алкохол у лицето Ц.П. в количесто 0, 14 промила.

Въз основа на така съставения АУАН против жалбоподателя било издадено обжалваното в настоящото производство наказателно постановление. Наказателното постановление било връчено лично на наказаното лице, видно от отбелязването, на 13.11.2018 г.., а жалбата против него е постъпила при АНО на 20.11.2018 год. (видно от п.кл.), т.е. подадена е в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Горната фактическа обстановка съдът възприе от събраните по делото гласни доказателства чрез размит на актосъставителя Я.Г., както и приетите по делото писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е процесуално допустима, тъй като е подадена в законоустановения срок, като по съществото си е неоснователна. Съображенията на съда в тази насока са следните:

На първо място следва да се посочи, че от събраните по делото доказателства се установява, че мл. експерт Г. лично е възприел носенето на оръжие от жалбоподателя, доколкото същото му е предадено вечерта на 13.10.2018 г. лично от жалбоподателя, за което е съставен и протокол за доброволно предаване от 13.10.2018 г. От протокол 866 от 17.10.2018 г. за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръв и урина се установява, че в кръвните проби взети от жалбоподателя по установения ред се доказва наличието на етилов алкохол в количество 0,14 промила. Законодателят не е предвидил различен ред за проверка и установяване за алкохол от лице носещо оръжие, поради което следва приложение да намери редът установен с Наредба №1/19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози за установяване наличието на алкохол. От приложените по делото доказателства се установява, че извършената проверка с техническо средство Алкотест „Дрегер“ 7410 № 0637 е отчела положителен резултат 0,43 промила,  поради което и този резултата е отразен в АУАН при неговото съставяне. Действително АНО в НП е следвало да съобрази резултата от кръвната проба и да накаже жалбоподателя според този резултат. Меродавното в случая обаче е фактът, че резултатът и според кръвната проба показва наличие на алкохол в кръвта на жалбоподателя, т.е. приложеният административнонаказателен състав е налице, доколкото същият предвижда „носене“ на оръжие при или след употребата на алкохол, като е без значение количеството алкохол, като при определяне вида и размера на административното  наказание за извършеното нарушение на чл.60, ал.1, т.3, б. „е“ от ЗОБВВПИ, АНО е съобразил  приложимата санкционната разпоредба на чл.184, ал.1 от същия закон, както и чл. 27 ЗАНН, като е наложил на нарушителя глоба в минималния размер от 500 лева и наказание „отнемане на разрешителното“ за срок от един месеца, което е наложено при баланс и правилна оценка на обществената опасност на конкретното деяние.

 За пълнота на изложението следва да се посочи, че деянието, представляващо носене на оръжие по време на употреба на алкохол или след такава употреба е наказуемо, независимо от алкохолната концентрация, докато при шофирането на МПС и ловуването било наказуемо, когато у извършителя се установи концентрация на алкохол над 0,5 на хиляда следва да се посочи, съдът като правоприлагащ орган, следва да прилага закона точно без да прави сравнителен анализ за съответствието на обществената опасност на различните административни нарушения с предвидените за тях санкции. Оценката на обществена опасност на дадено деяние се дава от законодателя, а не от правоприлагащия орган, което на още по – силно основание се отнася за формалните нарушения, за каквото нарушение е санкциониран жалбоподателят. Законодателят  е преценил, че носенето на огнестрелно оръжие след употреба на каквото и да е количество алкохол е с по-голяма обществена опасност от шофирането на МПС, в случаите в които водачът е употребил алкохол в количество, при което концентрацията е по-малка от 0,5 на хиляда. Този подход на законодателя явно е държал сметка, че целта на нормата на чл. 60, ал.1 от ЗОБВВПИ е опазване живота и здравето на обществото. Общоизвестни са случаите на нелепа смърт, причина за която е немарливото отношение към носенето и съхранението на огнестрелно оръжие, при които рискът е значително увеличен, ако дейността се извършва от лица, употребили дори и минимално количество алкохол.

По горните  съображения съдът намира, че административно-наказващия орган законосъобразно е санкционирал жалбоподателя с наказанието,  предвидено за съответното нарушение.  По тези съображения и с цел пълно съблюдаване правата на жалбоподателя, НП следва да бъде потвърдено по същество, като бъде изменено единствено в частта на отразения резултат  за съдържанието на алкохол в кръвта на жалбоподателя и начина на неговото установяване (в този смисъл и Решение № 27 от 13.02.2019 г. по к.а.н.д. № 1158/2018 г. по описа на Административен съд- Пазарджик).

По изложените съображения и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН,  Районен съд - Панагюрище,

 

Р            Е         Ш       И :

 

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 18  от 18.10.2018 год. на Началника на РУ, с което на Ц.С.П.,***, ЕГН: **********, на основание чл.184, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и за нарушение на чл.60, ал.1, т.3, б. „е“ от ЗОБВВПИ е наложена глоба в размер на 500,00 (петстотин) лв. и отнемане на разрешителното за срок от 1 (един) месец, като законосъобразно,  само  в частта на отразения резултат  за съдържанието на алкохол в кръвта и начина на неговото установяване, както следва: вместо „0,43 промила алкохол, установено чрез техническо средство „Алкотест Дрегер“ 7410 със сериен номер 0637, проба номер 327“, да се счита : „ 0,14 промила алкохол, установено чрез протокол за химическа експертиза №866/17.10.2018г.  на СХЛ при „УМБАЛ Пловдив“,  като в останалата част – относно квалификацията на нарушението, приложените санкционни норми, наложените наказания глоба и отнемане на разрешителното, ПОТВЪРЖДАВА постановлението като законосъобразно. 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Пазарджик в 14-дневен срок от датата на съобщаването на страните за изготвянето му.                                                                                                                                                       

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: