АНД № 7/2019 г.

МОТИВИ:

Обвинението е против обв.Р.С.В. *** с ЕГН: **********  за престъпление по чл. 345, ал.2 във връзка с ал. 1 от НК, за това че на 03.01.2019 г. по Републикански път ІІІ-801, км. 50+712 е управлявал МПС – мотоциклет марка „Балкан“, без регистрационна табела с номер на рама ******, нерегистрирано по надлежния ред, съгласно Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях.

Обвиняемият, редовно призован, не се явява в  съдебно заседание и не се представлява.

          Представителят на Районна прокуратура гр.Панагюрище поддържа изцяло обвинението и пледира за приложението на чл.78а от НК.

          Районният съд, като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното:

Обвиняемият Р.В. е неправоспособен водач на моторно превозно средство и не притежава СУМПС.

На 03.01.2019 г. св. И.Ш., на длъжност младши инспектор при РУ гр.Панагюрище бил дежурен по утвърден от Началника на РУ Панагюрище седмичен график, заедно с колегата си полицай Й.Й. с район на действие Община Панагюрище. Около 12,40 часа на Републикански път ІІІ-801, км. 50+712 двамата полицаи направили опит да спрат за проверка водача на мотоциклет марка „Балкан“, тъй като МПС било без регистрационна табела. Това бил обв. Р.В.. Вместо да спре, обвиняемият направил опит да избяга, като изоставил мотоциклета.Свидетелят Ш. го догонил и го задържал. При извършената проверка се установило, че обвиняемият не притежава документи, от които да е видно, че управляваното от него МПС е регистрирано по надлежния ред. Също така обвиняемият не притежавал СУМПС.

След направена справка се установило, че за мотоциклета, управляван от обв.В. няма данни за регистрация.

С протокол за доброволно предаване от 03.01.2019 г. обв. Р.В. предал на органите на полицията - МПС – мотоциклет марка „Балкан“ без регистрационна табела, с номер на рама ******. На същия бил извършен оглед от разследващия полицай.

На обвиняемия Р.В. били съставени три броя  АУАН, които той  подписал  без възражения.

По този повод било отпочнато настоящото наказателно производство.

В хода на досъдебното производство е изискана справка от Сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР Пазарджик, от която е видно, че МПС – мотоциклет марка „Балкан“ без регистрационна табела, с номер на рама ****** не е регистрирано в масивите на службата, като същото подлежи на регистрация, съгласно Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях.

          Видно е от приетата като доказателство справка за съдимост на обвиняемия, същият  не е осъждан.

          Така описаната фактическа обстановка съдът възприе въз основа на  показанията на свидетеля И.Ш., които съдът цени при условията на чл.378,ал.2 от НПК, а също и от писмените доказателства, инкорпорирани в доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК.

При така възприетата фактическа обстановка и въз основа на събраните по делото доказателства, съдът приема за безспорно установено, че обв.Р.В. е осъществил от обективна и субективна страна признаците на престъпния състав на чл.345, ал.2 във връзка с ал.1 от НК, като на 03.01.2019 г. по Републикански път ІІІ-801, км. 50+712 е управлявал МПС – мотоциклет марка „Балкан“, без регистрационна табела с номер на рама ******, нерегистрирано по надлежния ред, съгласно Наредба № І-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях.

Авторството на деянието и другите обстоятелства за времето, мястото и начина на извършване се доказват по един несъмнен начин. Престъплението е осъществено при форма на вина пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, тъй като обвиняемият е съзнавал обстоятелството, че управлява МПС, което  не е регистрирано по надлежния ред.  

          При определяне размера на наказанието, което следва да бъде наложено на обвиняемия, съдът се ръководи от изискванията на чл.36 от НК - относно целите на наказанието, както и от разпоредбите на чл.54 от НК - относно индивидуализацията на същото.

Обв.Р.В. е личност със сравнително ниска степен на обществена опасност, доколкото не е осъждан и към инкриминираната дата има регистрирано само едно ЗМ за закононарушение по чл. 207, ал.1 от НК.

При това положение съдът намира, че са налице предпоставките за приложението на чл.78а, ал.1 от НК.

За престъплението по чл.345, ал.2 от НК се предвижда като най-тежко наказание лишаване от свобода до една година. Както вече се посочи, обвинямият е пълнолетен, не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV глава VIII от общата част на НК и от деянието не са причинени имуществени вреди.

          Като смекчаващо отговорността обстоятелство се отчете младежката възраст на обвиняемия, а като отегчаващо - негативната характеристика по местоживеене.

Предвид това и като отчете наличните индивидуализиращи отговорността обстоятелства, съдът на основание чл.78а, ал.1 от НК счете, че на обв. Р.В., след като бъде освободен от наказателна отговорност, следва да бъде наложено административно наказание глоба в минималния, предвиден в закона размер от 1 000 (хиляда) лева, което е съответно на извършеното и с което ще се постигнат целите на наказанието.

При определяне размера на глобата съдът съобрази наличните индивидуализиращи отговорността обстоятелства, а също и материалното и имотно състояние на обвиняемия, данни за което се събраха от обясненията му в съдебно заседание и от приложената на л.20 в досъдебното производство ДСМПИС.

По отношение на вещественото доказателство по делото: мотоциклет марка „Балкан“, с рама № ******, без регистрационна табела съдът постанови да остане на съхранение в РУ – Панагюрище в срока по чл. 112, ал. 3 от НПК, като в посочения срок следва да бъде върнато на собственика, в случай че бъдат представени убедителни писмени доказателства за собствеността на МПС.

По изложените съображения съдът постанови решението  си.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: