П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2019                                                                                          град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД

На 11 февруари                                                                                година 2019

В публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИАНА СТАТЕЛОВА

                                                                                     

Секретар: Нонка Стоянова

Районен прокурор: Николай Топкаров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стателова

НОХ дело № 29 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 10,00 се явиха:

 

 

         За РАЙОННА ПРОКУРАТУРА град Панагюрище се явява прокурор Николай Топкаров.

ОБВИНЯЕМ А.Г.К. - редовно уведомен, явява се лично и с адв. Ц.Ч., от Пазарджишка АК, редовно упълномощена от досъдебното производство.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРА:  Да се даде ход на делото.

АДВ. Ч.: Да се даде ход на делото.

ОБВ. А.К.: Да се даде ход.

Съдът, с оглед становището на страните в процеса и констатирайки липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемия:

А.Г.К., роден на *** г. в гр. Етрополе, от гр. Панагюрище, ул. ************, българин, български гражданин, с начално образование, на работа като секач във фирма „Рая” ООД, неженен, осъждан, с ЕГН: **********.

 

ПРОКУРОРА: Уважаема г-жо съдия, със защитника на подсъдимия постигнахме споразумение. След Вашата преценка, че същото не противоречи на закона и морала, моля да го впишете и одобрите с протокола от съдебното заседание.

АДВ. Ч.: Уважаема г-жо съдия, поддържаме споразумението. Считам, че не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

         ОБВ. К.: Запознат съм със споразумението. Разбирам последиците от споразумението. Разбирам, че има сила на влязла в сила присъда и влиза в сила още днес и не подлежи на обжалване. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Ще подпиша споразумението доброволно.

 

Съдът, като съобрази съдържанието на постигнатото споразумение и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.6 от НПК

 

                  ОПРЕДЕЛИ:

 

ВПИСВА в протокола от настоящото съдебно заседание окончателното споразумение, по силата на което обвиняемият А.Г.К., роден на *** г. в гр. Етрополе, от гр. Панагюрище, ул. ************, българин, български гражданин, с начално образование, на работа като секач във фирма „Рая” ООД, неженен, осъждан, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 07.03.2018 г. в гр. Панагюрище, ул. „Панагюрско златно съкровище”, като извършител в съучастие с Н.Б.И.с ЕГН: ********** от гр. Панагюрище от частен имот, чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот (разбил прозорец на източната стена на сградата) е отнел чужди движими вещи – 1 бр. реле от инкубатор – 2,50 лв., 1 бр. вентилатор от инкубатор – 8,00 лв., 1 брой нагреватели от инкубатор – 15,00 лв., 1 брой цяло алуминиево легло – 25,00 лв., 1 брой самоделно направена метална ръчна количка с две колела – 40,00 лв., 1 брой малко топче оградна мрежа – 40,00 лв., 1 брой двигател – 40,00 лв., 1 брой редуктор – 40,00 лв., 1 брой капак от бака – 25,00 лв., на обща стойност 235,50 (двеста тридесет и пет лева и петдесет стотинки), от владението на И.М.К., без съгласието на собствениците И.М.К.и С.П.К.и двамата от гр. Панагюрище, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив – извършил е престъплението, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, извършил е престъплението, след като е бил осъждан повече от два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл. 66 от НК – престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, във връзка с чл. 195, ал.1, т. 3, предл. първо, във връзка с чл. 194, ал.1 и във връзка с чл. 20, ал.2, във връзка с чл. 29, ал.1, б. „а” и б. „б” от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на чл. 55, ал.1, т.1 от НК се ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, което на основание чл. 57, ал.1, т.3 от ЗИНЗС да търпи при първоначален ОБЩ режим.

На основание чл. 59, ал.1, т.1 от НК, от така договореното наказание лишаване от свобода се ПРИСПАДА задържането на А.Г.К. по ЗМВР за времето от 09,30 часа на 19.03.2018 г. до 09,30 часа на 20.03.2018 г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

ОСЪЖДА обвиняемия А.Г.К., със снета самоличност, да ЗАПЛАТИ по сметка на ОДМВР – Пазарджик съответната част от разноските по делото в размер на 68,32 лв. (шестдесет и осем лева и тридесет и две стотинки), представляващи направени разходи за съдебно-оценъчна експертиза в досъдебното производство, както и по сметка на Районен съд - Панагюрище 5,00 лв.(пет лева) държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист  в  полза на ОД на МВР – Пазарджик за събиране на присъдените разноски.

По делото има веществени доказателства, но за тях настоящият състав не следва да се произнася, тъй като делото ще продължи по отношение на другия подсъдим.

ПРОКУРОРА: Уважаема госпожо съдия, това е смисъла и съдържанието на постигнатото споразумение. Моля, след като прецените, че не противоречи на закона и морала, да го одобрите и впишете в протокола на днешното съдебно заседание.

АДВ. Ч.: Защитата счита, че това е споразумението, което сме постигнали с РП Панагюрище с тези параметри. Моля, след като прецените че не противоречи на закона и морала, да го одобрите със съответния съдебен акт.

ОБВ. К.: Това е споразумението, ще го подпиша доброволно и разбирам силата и значението му. Разбирам всичко.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

ПРОКУРОР:                                      ЗАЩИТНИК:        

              (Николай Топкаров)                             (адв. Ц.Ч.)                            

 

                                                       

ОБВИНЯЕМ:

                                                                       (А.Г.К.)

 

         Съдът, като съобрази съдържанието на окончателното споразумение намери на първо място, че същото е процесуално допустимо, предвид вида на престъплението, за което е повдигнато обвинение и поради обстоятелството, че са възстановени всички причинени от престъплението съставомерни имуществени щети, подлежащи на възстановяване, поради което и не съществува законова пречка за приключване на делото със споразумение. Определеното по вид и размер наказание е съобразено със степента на обществена опасност, както на конкретно извършеното деяние и на подсъдимия, а и с него ще бъдат постигнати целите по чл. 36 от НК.

По тези съображения и на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл.382,  ал.7 и във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, Съдът

                  ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение в посочения по-горе смисъл като непротиворечащо на закона и морала.

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 29/2019 г. по описа на Панагюрския районен съд.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

                  

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

При този изход на делото и на основание чл.309, ал.1 от НПК, съдът

                  ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение „подписка”, взета по отношение на обвиняемия А.Г.К., с ЕГН: **********.

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Протоколът се изготви на 11.02.2019 г. в съдебно заседание, което приключи в 10,27 часа.

                  

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: