П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

година 2019                                                                                          град ПАНАГЮРИЩЕ

РАЙОНЕН СЪД                                                                            

На 19 февруари                                                                      година 2019

В публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СНЕЖАНА СТОЯНОВА

                                                                                     

            Съдебни заседатели: 1.  А.Ш.

                                      2.  Л.М.

                                                                                                                    

Секретар: Нонка Стоянова

Прокурор: Николай Топкаров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стоянова

НОХ дело № 6 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 13,30 се явиха:

 

         ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА град Панагюрище се явява прокурор Николай Топкаров.

Явява се подсъдимият С.А.Е., редовно призован, лично и с адв. И. Г. от САК, надлежно упълномощен.

Явява се пострадалият Л.Г.Л. лично, редовно призован.

Съдът ДОКЛАДВА молба от пострадалия Л.Г.Л., с която се предявява граждански иск срещу подсъдимия за сумата от 1500 лв., ведно със законната лихва, считано от инкриминираната дата 29.07.2018 г. до окончателното изплащане на сумата, за претърпените в резултат на деянието неимуществени вреди. С молбата е направено искане пострадалият да бъде конституиран като граждански ищец в процеса.

ПРОКУРОРА: Считам, че предявената молба е законосъобразна и своевременно предявена. Считам, че няма да затрудни процеса и моля да я приемете.

АДВ. Г.: Молбата е допустима и законосъобразна. Своевременно е предявена.

Съдът след съвещание намира, че гражданският иск е предявен своевременно и по правилата, предвидени в НПК. Съдът намира обаче, че разглеждането на гражданския иск би затруднило наказателния процес и би станало причина за отлагане на наказателното дело. По изложените съображения и на основание чл.88, ал.2 от НПК, съдът

       ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ПРИЕМА за съвместно разглеждане в наказателния процес предявения от пострадалия срещу подсъдимия граждански иск.

Определението не подлежи на обжалване.

ПО ХОДА:

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

ПОСТРАДАЛИЯ Л.Л.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

ПОДС. Е.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че следва да проведе разпоредително заседание, на което да се обсъдят въпросите по чл. 248, ал.1, т.1 - т. 8 от НПК, с оглед на което и за обсъждане на тези въпроси

         ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА РАЗПОРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ.

ПРОКУРОРА: Госпожо председател, съдебни заседатели, във връзка с въпросите, които следва да се обсъдят в днешното разпоредително заседание считам, че настоящото дело е подсъдно на РС – Панагюрище и няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. Като наблюдаващ прокурор на ДП считам, че в хода на досъдебното разследване не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да доведат до ограничаване правото на защита на подсъдимия и предвид това намирам, че са налице всички основания за разглеждане на делото. Искания за събиране на нови доказателства нямам. Има основания за разглеждане на делото по реда на особените правила. Считам, че не са налице основания за промяна на мярката за процесуална принуда, взета спрямо подсъдимия. Няма да соча нови доказателства.

ДАВА СЕ ВЪЗМОЖНОСТ на пострадалия Л.Л. да вземе отношение по въпросите по чл. 248 от НПК.

Л.Л.: Нямам възражения по допуснати нарушения. Нямам какво да кажа по другите въпроси.

АДВ. Г.: Присъединявам се изцяло към становището на представителя на РП – Панагюрище. Считам, че делото е подсъдно на настоящия съд, няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. По всички точки съм съгласен с изложеното от прокурора. С прокурора сме постигнали споразумение за прекратяване на делото и то е в следния смисъл: Подсъдимият да бъде признат за виновен в извършване на престъплението, в което се обвинява, като му бъде наложено наказание ЛС за срок от 4 месеца, като изпълнението бъде отложено за срок от три години. Разноските по делото да бъдат възложени в тежест на подсъдимия.

Съдът като възприе становищата на страните по въпросите, визирани в чл. 248 от НПК намира следното: Делото е подсъдно на РС – Панагюрище, доколкото престъплението е извършено в съдебния район на този съд. Липсват основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. Не са допуснати на ДП отстраними съществени процесуални нарушения, които да са довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и пострадалия. Налице са основанията за разглеждане на делото по реда на диференцираната процедура, а именно по реда на глава 29 от НПК, доколкото такова искане беше направено от страна на защитника на подсъдимия. По тези съображения и на основание чл. 252, ал. 1 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПОСТАВЯ делото на незабавно разглеждане по реда на Глава Двадесет и девета от НПК.

 Проверява самоличността на подсъдимия:

С.А.Е., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, безработен, неосъждан, с ЕГН: **********.

ПОДС. Е.: Получил съм препис от обвинителния акт.

На подсъдимия се разясниха правата по чл.55, чл.115, ал.4 и чл.274 от НПК.

ПОДС. С.Е.: Наясно съм с правата си.

Не се направиха отводи на съда, секретаря и прокурора.

ПРОКУРОРА: Госпожо председател, съдебни заседатели, споразумението е такова, каквото беше изложено пред вас. Моля след преценка да го впишете в протокола и одобрите.

АДВ. Г.: Уважаема госпожо съдия, уважаеми съдебни заседатели, моля да одобрите споразумението, което постигнахме с прокуратурата. Законосъобразно и морално е. Не противоречи на закона. Главното и същественото е, че целите на наказанието ще бъдат постигнати.

ПОДС. С.А.Е.: Съгласен съм. Разбирам последиците от споразумението. Разбирам, че има сила на присъда и влиза в сила още днес и не подлежи на обжалване. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Ще подпиша споразумението доброволно.

Съдът като съобрази съдържанието на постигнатото споразумение и на основание чл.384, ал.1 във вр. с чл.382, ал.6 от НПК

                   ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА в протокола окончателното споразумение, по силата на което подсъдимият С.А.Е., роден на *** ***, живущ ***, българин, български гражданин, женен, със средно образование, безработен, неосъждан, с ЕГН: ********** се ПРИЗНАВА за ВИНОВЕН в това, че на 29.07.2018 г. в местността „**********“ в землището на гр. Панагюрище, се е заканил с убийство на Л.Г.Л. *** думи: „***************************************“ и действия: извадил нож и го насочил към него, като това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му – престъпление по чл. 144, ал.3, във връзка с ал.1 от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на чл. 54, ал.1 от НК се ОСЪЖДА на наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал.1 от НК се ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

Възпитателната работа с условно осъдения се ВЪЗЛАГА на Наблюдателната комисия при Община Панагюрище.

ОСЪЖДА подсъдимия С.А.Е., със снета самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР – Пазарджик направените в досъдебното производство разноски в размер на 479,00 лв. (четиристотин седемдесет и девет лева), представляващи направени разходи за комплексна съдебно психологична и психиатрична експертиза, както и по сметка на Районен съд Панагюрище 5,00 (пет)лева държавна такса, само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист в полза на ОД МВР за събиране на присъдените разноски.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

ПРОКУРОР:                                                ЗАЩИТНИК:                  

               (Николай Топкаров)                                      (адв. И. Г.)                            

 

 

                                                                 ПОДСЪДИМ:

                                                                           (С.А.Е.)

 

 

                                                                                                      

         Съдът, като съобрази съдържанието на договореното споразумение намери на първо място, че същото е процесуално допустимо, предвид вида на престъплението, за което е повдигнато обвинение и поради обстоятелството, че от престъплението не са причинени имуществени щети, подлежащи на възстановяване, поради което и не съществува законова пречка за приключване на делото със споразумение. Договореното по вид и размер наказание е съобразено със степента на обществена опасност на конкретно извършеното деяние и на дееца, а и с него ще бъдат постигнати целите по чл.36 от НК.

По тези съображения и на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл.382,  ал.7 и във връзка с чл.24, ал.3 от НПК, Съдът

                   ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение в посочения по-горе смисъл като непротиворечащо на закона и морала.

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 6/2019 г. по описа на Панагюрския районен съд.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

                  

СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                              2.

 

 

При този изход на делото и на основание чл.309, ал.4 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „подписка”, взета по отношение на подсъдимия С.А.Е. с ЕГН: **********.

 

Определението подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок от днес, пред Пазарджишкия окръжен съд.

 

 

 

СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                               2.

        

 

На основание чл. 382, ал.10 от НПК, съдът СЪОБЩАВА на пострадалия Л.Л., който се намира в съдебната зала, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13,55 часа.

                  

 

 

СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: