П Р И С Ъ Д А 

 

 

№ ...........                                  ГОДИНА  2019                      град П.

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

На 05 февруари                                                                        2019 ГОДИНА

В публично заседание в следния състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАГДАЛЕНА ТАТАРЕВА

                                                                                  

Секретар: Нонка Стоянова

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Татарева

Наказателно ЧХ  дело № 185 по описа за 2018 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.П.С., роден на *** г. в с. Паничерево, живущ ***, българин, български гражданин, с висше образование, женен, работещ, неосъждан, с ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 12.04.2017 г. в гр. П. е казал нещо унизително за честта и достойнството на Н.Й.У. ***, в нейно присъствие като я нарекъл „крадла” и „лъжкиня”, като обидата е нанесена публично – престъпление по чл. 148, ал.1, т.1 от НК във връзка с чл. 146, ал.1 от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на чл. 55, ал.1, т.1 и чл. 55, ал.2 от НК го осъжда на ГЛОБА в размер на 1 500,00 лв. (хиляда и петстотин лева) платима в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – П., както и на обществено порицание, което да бъде изпълнено чрез поставяне на съобщение за присъдата на предвиденото за това място в Община П. за срок от един месец.

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.П.С., със снета самоличност, за ВИНОВЕН в това, че на 12.04.2017 г. в гр. П. е причинил лека телесна повреда на Н.Й.У. ***, изразяваща се в причиняване на болка и страдание без разстройство на здравето – престъпление по чл. 130, ал.2 от НК, поради което и на посоченото основание и при условията на чл. 54, ал.1 от НК го осъжда на ГЛОБА в размер на 300,00 лв. (триста лева), платима в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – П..

На основание чл. 23, ал.1 от НК ОПРЕДЕЛЯ едно общо най-тежко наказание на подсъдимия Н.П.С., със снета самоличност, а именно ГЛОБА в размер на 1 500,00 лв. (хиляда и петстотин лева) платима в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – П..

На основание чл. 23, ал.2 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към наказанието глоба в размер на 1 500,00 лв. и наказанието обществено порицание, което да бъде изпълнено чрез поставяне на съобщение за присъдата на предвиденото за това място в Община П. за срок от един месец.

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.П.С., със снета самоличност, за НЕВИНОВЕН в това, че на 12.04.2017 г. в гр. П. публично е разгласил позорно обстоятелство за Н.Й.У. ***, като я нарекъл „крадла” и „лъжкиня, в присъствието на други лица, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 148, ал.1, т.1 от НК във връзка с чл. 147, ал.1, предл. 1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.П.С., със снета самоличност, за НЕВИНОВЕН в това, че на 12.04.2017 г. в гр. П. публично е  приписал на Н.Й.У. ***, престъпление като й е казал: „17 години само ме крадеш“, в присъствието на други лица, поради което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 148, ал.1, т.1 от НК във връзка с чл. 147, ал.1, предл. 2 от НК.

ОСЪЖДА подсъдимия Н.П.С., със снета самоличност, да заплати на Н.Й.У. ***, с ЕГН: ********** парична сума в размер на 200,00 лв. (двеста лева), представляващи обезщетение за причинените с престъплението по чл. 148, ал.1, т.1 от НК във връзка с чл. 146, ал.1 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 12.04.2017 г. до окончателното изплащане на сумата, както и държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – П. в размер на 50,00 лв. (петдесет лева), като за разликата до претендирания пълен размер  от 1 000,00 лв., ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

ОСЪЖДА подсъдимия Н.П.С., със снета самоличност, да заплати на Н.Й.У. ***, с ЕГН: ********** парична сума в размер на 200,00 лв. (двеста лева), представляващи обезщетение за причинените с престъплението по чл. 130, ал.2 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 12.04.2017 г. до окончателното изплащане на сумата, както и държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – П. в размер на 50,00 лв. (петдесет лева), като за разликата до претендирания пълен размер  от 1 000,00 лв., ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от Н.Й.У. *** граждански иск против подсъдимия Н.П.С., със снета самоличност, в размер на 1 000 лв. за неимуществени вреди, претърпени от престъплението по чл. 148, ал.1, т.1 от НК във връзка с чл. 147, ал.1 предл. 1 от НК.

ПРИЗНАВА подсъдимата Р.Р.С., родена на *** ***, живуща ***, българка, българска гражданка, с висше образование, омъжена, работеща, неосъждана,  с ЕГН: ********** за ВИНОВНА в това, че на 12.04.2017 г. в гр. П. е казала нещо унизително за честта и достойнството на Н.Й.У. ***, в нейно присъствие като я нарекла „крадла” и „лъжкиня”, като обидата е нанесена публично – престъпление по чл. 148, ал.1, т.1 от НК във връзка с чл. 146, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал.1 от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000,00 лв. (хиляда лева), платима в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – П..

ПРИЗНАВА подсъдимата Р.Р.С., със снета самоличност, за НЕВИНОВНА в това, че на 12.04.2017 г. в гр. П. публично е разгласила позорно обстоятелство за Н.Й.У. ***, като я нарекла „крадла” и „лъжкиня” в присъствието на други лица, поради което и на основание чл. 304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 148, ал.1, т.1 от НК във връзка с чл. 147, ал.1, предл. 1 от НК.

ОСЪЖДА подсъдимата Р.Р.С., със снета самоличност, да заплати на Н.Й.У. ***, с ЕГН: ********** парична сума в размер на 200,00 лв. (двеста лева), представляващи обезщетение за причинените с престъплението по чл. 148, ал.1, т.1 от НК във връзка с чл. 146, ал.1 от НК неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането – 12.04.2017 г. до окончателното изплащане на сумата, както и държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – П. в размер на 50,00 лв. (петдесет лева), като за разликата до претендирания пълен размер  от 1 000,00 лв., ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявения от Н.Й.У. *** граждански иск против подсъдимата Р.Р.С., със снета самоличност, в размер на 1 000 лв. за неимуществени вреди, претърпени от престъплението по чл. 148, ал.1, т.1 от НК във връзка с чл. 147, ал.1, предл. 1 от НК.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Н.П.С., със снета самоличност, да заплати на Н.Й.У. ***, с ЕГН: ********** сторените по делото разноски в размер на 953,32 лв. (деветстотин петдесет и три лева и тридесет и две стотинки)– част от платения адвокатски хонорар - по НЧХД № 185/2018 г. и № 79/2017 г. и двете по описа на Районен съд – П., и ВНЧХД № 361/2018 г. по описа на Окръжен съд – Пазарджик.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата Р.Р.С., със снета самоличност, да заплати на Н.Й.У. ***, с ЕГН: ********** сторените по делото разноски в размер на 476,66 лв. (четиристотин седемдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки ) – част от платения адвокатски хонорар – по НЧХД № 185/2018 г. и № 79/2017 г. и двете по описа на Районен съд – П., и ВНЧХД № 361/2018 г. по описа на Окръжен съд – Пазарджик.

ОСЪЖДА подсъдимите Н.П.С. и Р.Р.С. да заплатят по сметка на Районен съд – П. по 5,00 лв. (пет лева) държавна такса само в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на наложената глоба и държавна такса върху уважената част на предявените граждански искове.

Присъдата може да се обжалва пред Окръжен съд - П.в петнадесетдневен срок от днес.

 

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: