Р Е Ш Е Н И Е № ……

 

гр.Панагюрище, 18.02.2019 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на 15.01.2019 г., в състав: районен съдия Снежана Стоянова, при секретаря Параскева Златанова, като разгледа АНД № 314/2018 г.,за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на А.С. ***  с ЕГН: **********  против наказателно постановление (НП) № 18-0310-000996/22.11.2018 г. на Началника на РУ-Панагюрище, с което:

-          на основание чл.183, ал. 4, т. 7, предложение първо от Закона за движение по пътищата (ЗДП) и за нарушение на чл. 137А, ал.1, от ЗДП на жалбоподателя  е  наложена  глоба в размер на  50 (петдесет) лева,

-         на основание чл.183, ал. 1, т. 1, предложение първо от Закона за движение по пътищата (ЗДП) и за нарушение на чл.100, ал. 1, т.1 от ЗДП на жалбоподателя  е  наложена  глоба в размер на  10 (десет) лева,

-         на основание чл.183, ал. 1, т. 1, предложение второ от Закона за движение по пътищата (ЗДП) и за нарушение на чл.100, ал. 1, т.1 от ЗДП на жалбоподателя  е  наложена  глоба в размер на  10 (десет) лева,

-         на основание чл.185 от Закона за движение по пътищата (ЗДП) и за нарушение на чл.190, ал. 3 от ЗДП на жалбоподателя  е  наложена  глоба в размер на  20 (двадесет) лева.

Релевираните в подадената  жалба оплаквания се свеждат до твърдения за процесуална незаконосъобразност на атакуваното НП, чиято отмяна се иска. Жалбоподателят не отрича, че когато  е бил спрян от полицаите, не е бил сложил обезопасителен колан, но въпреки това обжалва НП и в тази част. Възразява срещу това, че са му наложени две глоби от по 10 лева, за неносене на СУМПС и КТ към СУМПС, като смята че е следвало да бъде санкциониран само за едно нарушение, т.е. с глоба в общ рамер на 10 лева. Твърди ,че не е извършил нарушение по чл.190, ал.3 от ЗДП, тъй като бил платил глобата по цитираното НП.

          В  съдебно заседание жалбоподателят се явява лично. Поддържа жалбата. Пледира за отмяна на атакуваното НП.

          За ответника по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява представител.      

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:      

Жалбоподателят е санкциониран за това, че на  06.11.2018 г. в 11,10 часа в гр. Панагюрище по ул. „Асарел Медет“ при управление на лек автомобил „Пежо 406“ с рег. № ** **** **е извършил  следните нарушения: 1. Управлява без обезопасителен колан 2. Не носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория; 3. Не носи контролния талон към свидетелството за управление; 4. управлява МПС с наложено наказание глоба с наказателно постановление, незаплатена в срока за доброволно плащане.  

За извършените нарушения, квалифицирани по чл. 137А, ал. 1,  чл. 100, ал.1, т.1 и чл.190, ал.3 от ЗДП, св.И.А. *** съставил против нарушителя АУАН № 1155 от 06.11.2018 година, който след предявяването му последният подписал със възражения, че глобата по цитираното НП е платена, както и че е представил СУМПС и КТ към СУМПС в ксерокопия в цветен вид.  

  Въз основа на АУАН  било издадено атакуваното НП. Последното било връчено лично на нарушителя на 24.11.2018 г., видно от отбелязването в него, а жалбата против НП била подадена чрез АНО на 26.11.2018 г., т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

След анализ на събраните по делото писмени доказателства и показанията на свидетеля И.А., които съдът кредитира като безпристрастно депозирани се установява, че по време на работната си смяна като мл.автоконтрольор в РУ Панагюрище, на 06.11.2018 г. спрял за проверка жалбоподателя, който бил без обезопасителн колан. Вместо СУМПС и КТ към СУМПС, жалбоподателят представил на св.А. цветни ксерокопия на документите. След справка се установило, че жалбоподателят не бил платил глобата по НП № 16-0310-000456/16.08.2016г. на Началника на РУ Панагюрище, влязло в сила на 15.11.2016г.  По-късно се установило, че жалбоподателят е платил глобата по НП още на 01.11.2016г. (вн.бележка на л.6 в делото), т.е. още преди влизане в сила на НП, но това обстоятелство не било отразено в АИС АНД. Въпреки това, жалбоподателят бил наказан с НП и за нарушение на чл.190, ал.3 от ЗДП.

При така установената фактическа обстановка от фактическа и правна страна съдът приема, че жалбата е основателна само в частта, в която жалбоподателят е наказан с глоба в размер на 20 (двадесет) лева за нарушение на чл.190, ал. 3 от ЗДП. Останалите нарушения са факт, а и не се отричат от жалбоподателя.Цветните ксерокопия, които жалбоподателят е направил на собствените си СУМПС и КТ към СУМПС и които е представил на св.А. не са заместващи документи, т.е. не са от естество да го оневинят за нарушенията по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДП. Освен това, неоснователни са възраженията за допуснати съществени процесуални нарушения, тъй като в случая на жалбоподателя е следвало да бъде наложено едно наказание, а не две  отделни. Принципът е, че за всяко отделно административно нарушение се налага отделно наказание, като в административнонаказателния процес, за разлика от наказателния, не е познат института на определяне на общо наказание. При това положение съвсем правилно АНО е определил отделно наказание за всяко едно от нарушенията по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДП.

Съдът намира за безпредметно да излага мотиви дали АНО се е съобразил с изискванията на чл. 27 от ЗАНН при индивидуализация на наказанията, наложени за нарушенията по т.1-3 от НП, тъй като същите са във фиксиран размер от по 50лв. и 10 лв.

По изложените съображения, Панагюрският районен съд, на основание чл.63 от ЗАНН ,

 

Р Е Ш И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА като законосъобразно НП № 18-0310-000996/22.11.2018 г на Началника РУ - Панагюрище, с което на А.С. ***  с ЕГН: **********  :

- на основание чл.183, ал. 4, т. 7, предложение първо от Закона за движение по пътищата (ЗДП) и за нарушение на чл. 137А, ал. 1, от ЗДП  е  наложена  глоба в размер на  50 (петдесет) лева,

- на основание чл.183, ал.1, т. 1, предложение първо от Закона за движение по пътищата и за нарушение на чл. 100, ал.1, т. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДП) е наложена глоба в размер на 10,00 (десет) лв.;

- на основание чл.183, ал.1, т. 1, предложение второ от Закона за движение по пътищата и за нарушение на чл. 100, ал.1, т. 1 от Закона за движение по пътищата (ЗДП) е наложена глоба в размер на 10,00 (десет) лв.;

-                     ОТМЕНЯВА като незаконосъобразно НП № 18-0310-000996/22.11.2018 г на Началника РУ - Панагюрище, с което на А.С. ***  с ЕГН: ********** на основание чл.185 от Закона за движение по пътищата (ЗДП) и за нарушение на чл.190, ал. 3 от ЗДП  е  наложена  глоба в размер на  20 (двадесет) лева.

 

            Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: