Р Е Ш Е Н И Е № ……

гр.Панагюрище, 18.02.2019 год.

 

   В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в публично съдебно заседание на пети февруари две хиляди и деветнадесета година, в състав: районен съдия Снежана Стоянова, при секретаря Иванка Палашева,  като разгледа АНД № 309/2018 год.,  за  да  се  произнесе  взе  предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и следващите от ЗАНН.

Образувано е по жалба на В.Р.Д. ***, с ЕГН: ********** против НП № 18-0310-000914 от 07.11.2018 г. на Началника на РУ-Панагюрище, с  което  основание чл. 175, ал.1, т. 4 от ЗДвП и за нарушение на чл. 103 от ЗДвП на жалбоподателката  е наложена глоба в размер на 200,00 (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца. НП е съставено на жалбоподателката на основание чл.188 от ЗДП като собственик на лек автомобил „Ауди А-3“ с рег.№ ** **** **.

Релевираните в подадената  жалба оплаквания се свеждат до твърдения за процесуална незаконосъобразност на обжалваното НП, чиято отмяна се иска. Жалбоподателката твърди, че на указаните в НП време и място  не е управлявала собствения си лек автомобил „Ауди А-3“ с рег.№ ** **** **. Същият се управлявал не само от нея, но и от съпруга й и от по-големия й син, като на 13.10.2018 г. нямала спомен да им е преотстъпвала управлението на автомобила.  Изразява се недоволство от това ,че наказанията са наложени в предвидения от закона максимум.

         В съдебно заседание жалбоподателката се явява лично. Поддържа жалбата  и пледира за отмяна на НП.  

         За ответника по жалбата - АНО, редовно призован, не се явява представител.

Районният съд провери основателността на жалбата, след като съобрази становищата на страните, съобразявайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, при съобразяване с разпоредбата на чл.63 от ЗАНН прие следното:

Жалбоподателката е санкционирана за това, че на 13.10.2018г. в 20,50 часа в гр. Панагюрище, на ул. „Павел Хаджисимеонов“ е управлявала собствения си лек автомобил „Ауди А-3“ с рег.№ ** **** **, като е извършила следното нарушение: не е спряла за проверка на посоченото място и е напуснала мястото на проверката. НП е съставено на жалбоподателката на основание чл.188 от ЗДП като собственик на лек автомобил „Ауди А-3“ с рег.№ ** **** **.

От показанията на св.И. ***, се установява, че  около 20,50 часа на 13.10.2018г. , заедно с колегата си И.И. работел по линия на КАТ. Били ситуирали автопатрула на ул. „Павел Хаджисимеонов“ в гр. Панагюрище, до бензиностанция „Сам 96“. Докато полицай И. проверявал документите на водача на лек автомобил „Ауди 80“, св.Х. подал стоп-палка на лек автомобил „Ауди А-3“ с рег.№ ** **** **. Едновременно с това подал и светлинен сигнал с фенерче, с помощта на което указал мястото, на което автомобилът да спре. Вместо да спре, водачът увеличил скоростта и избягал. Св.Х. не видял лицето на водача на автомобила, но ясно видял регистрационния номер. Номерът бил видян и от водача на лекия автомобил „Ауди 80“, който бил спрян за проверка, както и от неговия спътник, видно от писмените обяснения на лицата на л.8 и л.9 в делото.

При това положение полицаите докладвали на дежурния, който направил справка и установил, че лек автомобил „Ауди А-3“ с рег.№ ** **** ** е собственост на жалбоподателката – обстоятелство, което не е спорно в процеса. Жалбоподателката била призована в РУ. Отрекла да е управлявала автомобила на 13.10.2018г. Не посочила друго лице, което да е управлявало автомобила. Жалбоподателката подписала декларация във връзка с разпоредбата на чл.188 от ЗДП (л.10 в делото), в която декларирала, че като собственик на  лек автомобил „Ауди А-3“ с рег.№ ** **** ** не била давала автомобила си на друго лице, включително и на членове от семейството й, които са правоспособни  шофьори, или поне няма спомен. При така декларираните данни полицай И.И. съставил против жалбоподателката  АУАН № 1099/24.10.2018 г., който след предявяването му последната подписала с  възражения, идентични по съдържание с декларираните в декларацията по чл.188 от ЗДП.

Въз основа на АУАН,  било издадено атакуваното НП. Последното било връчено на жалбоподателката на 14.11.2018 г., видно от отбелязването в него, а жалбата против НП била подадена чрез АНО на 16.11.2018 година, т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН.

Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе от приложените към административно наказателната преписка писмени доказателства, от обясненията на жалбоподателката и показанията на св.И.Х..

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че  жалбата е основателна, но само по отношение на индивидуализацията на наложените наказания. Нарушението е безспорно доказано от показанията на св.Х. и писмените обяснения на лицата М.К.и Г.А.на л.8 и л.9 в делото.  Тъй като водачът не е бил видян от полицаите и при декларираните от жалбоподателката факти, законосъобразно АУАН и НП са съставени на жалбоподателката в качеството й на водач на лек автомобил „Ауди А-3“ с рег.№ ** **** **. Съгласно чл.188 от ЗДП, собственикът  или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното от него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство. С други думи, отговорността е обективна, безвиновна.

Съдът, след като прецени справката за нарушител на жалбоподателката на л.11 в делото, видно от която същата е охарактеризирана положително като водач на МПС (смекчаващо обстоятелство), след като прецени и типичната степен на обществена опасност на деянието, която е сравнително висока (отегчаващо обстоятелство), счита, че съобразявенето   с разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН налага наказанията  да бъдат намалени,  като бъдат определени при баланс на индивидуализиращите административно наказателната отговорност обстоятелства.  В тази връзка следва да се посочи, че наказанията са наложени в предвидения от закона максимум. При това положение  наказанието лишаване от правоуправлеине следва да бъде намалено на  3 месеца, а наказанието глоба  на  150,00 лв.

По изложените съображения и на основание  чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Панагюрският районен съд

                                               Р Е Ш И  :

 

ИЗМЕНЯВА  НП № 18-0310-000914 от 07.11.2018 г.. на Началника на РУ-Панагюрище,  с което на В.Р.Д. ***, с ЕГН: ********** на основание чл. 175, ал.1, т. 4 от ЗДвП и за нарушение на чл. 103 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200,00 (двеста) лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца, като НАМАЛЯВА наказанието глоба на 150 (сто и петдесет) лева, а наказанието лишаване от право да управлява МПС на 3 (три) месеца.

  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Пазарджишкия административен съд.

 

 

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: