Р Е Ш Е Н И Е

                                         Гр.Панагюрище, 18.02.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПАНАГЮРСКИЯТ  РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на  08.01.2019 година в състав: 

                                     

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

 

при секретаря Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от районен съдия  Снежана Стоянова  АНД 280/2018 г. по описа на Панагюрския  районен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на  А.И.Б. ***, ЕГН: **********  против НП № 13 - 001228 от 03.10.2018 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Пазарджик, с което на основание  чл.416, ал.5 от КТ във връзка с чл.414, ал.1 от КТ  и  за нарушение на чл.126, т.4 от Кодекса на труда, на жалбоподателя е наложена глоба в  размер на 1 000 (хиляда) лева.

Релевираните в жалбата оплаквания се свеждат до наличие на материална  и  процесуална незаконосъобразност на НП, с оглед на което се иска неговата отмяна. Твърди се, че жалбоподателят не е извършил нарушението, в което се обвинява.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с процесуален представител, чрез който поддържа жалбата. Пледира за отмяна на атакуваното НП.

         АНО – редовно призован, изпраща процесуален представител, който оспорва жалбата и излага съображения за нейната неоснователност.

Панагюрският районен съд съобрази становищата на страните, спазвайки закона, по вътрешно убеждение и като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства, при съблюдаване разпоредбата на чл.63 от ЗАНН, прие за установено от фактическа страна следното:

         Жалбоподателят е санкциониран за това, че в качеството си на  длъжностно лице по смисъла на §.1, т.5 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, на ****г. в местността „Г.” в землището на град Панагюрище е допуснал до работа Д.Т.К., без да организира оперативната работа на сътрудниците в група поддържане. Пояснено е, че липсата на организация се изразява в допускането Д.К. на длъжност „монтьор поддържане и ремонт ел.пров.линни и мрежи” да отстранява авария смяна на предпазител средно напрежение сам, като К. не знаел кой е втори дежурен. Това обстоятелство било установено след извършена по сигнал на ****г. от служители на Д „ИТ” гр.Пазарджик  проверка в „Електроразпределение Юг” ЕАД – КЕЦ Панагюрище. В сигнала се съобщавало за станал инцидент с паднал човек от 4 метра от електрически стълб по пътя за „Панагюрски колони”, местността „Г.” в землището на град Панагюрище.Това бил св.Д.К.. В хода на проверката било установено, че на 10.06.2018г. около 11,00 часа К.Р., който притежавал вила в посочената местност подал сигнал за нарушено електроподаване в имота му. От КОЛ центъра към „ЕВН”, където бил наличен график за дежурствата на служителите в група поддържане се обадили на Д.К., който бил първи дежурен, т.е. ръководител на екипа. Съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, приет от Министерството на енергетиката, аварията следвало да бъде отстранена от екип от двама сътрудници в група поддържане, единият от които, притежаващ съответна квалификационна група за безопасност, бил ръководител на екипа. По тази причина  в графиците за дежурствата, които били изготвяни от жалбоподателя по силата на длъжностната му характеристика като ръководител група поддържане в „ЕВН България Електроразпределение” АД - КЕЦ Панагюрище, били предвидени двама служители, съответно първи дежурен - ръководителя на екипа,  и втори дежурен, който притежавал по-ниска квалификационна група за безопасност.  На 10.06.2018г. първи дежурен бил св.Д.К., а втори дежурен – св.И.Г.. Св.К. обаче не знаел, че втори дежурен е св.И.Г.. Мислел, че дежурен е друг колега, на когото телефонирал, но последният му казал че не е дежурен за деня. Тогава св.К. решил сам да отстрани аварията. Не се обадил повече на никой, вкл. и на жалбоподателя като негов пряк ръководител. След като отишъл на място, св.К. установил, че е изгорял предпазител средно напрежение. Изключил ниската и средната страна на напрежението и пристъпил към подмяна на предпазителя. Оказало се обаче, че средният нож на разделителя бил счупен и е останал под напрежение. Това не било забелязано от св.К.. В момента, в който св.К. пресегнал с дясната си ръка за смяна на предпазителя, се получила волтова дъга. Св.К. паднал на земята от височина 4 метра и загубил съзнание. Веднага след това св.К. бил откаран в болнично заведение, където му била поставена диагноза „трета степен изгаряне на дясната ръка и счупен четвърти ломбален прешлен”.

         В хода на извършената на място в КЕЦ Панагюрище документална проверка от св.Р.М. били изискани  графиците за дежурствата на хартиен носител. От тях било установено, че на 10.06.2018г. първи дежурен в група поддържане е св.К., а втори дежурен – св.И.Г..  Било установено, е св.Г. знаел че е дежурен. Св.К. също знаел, че е дежурен, но не знаел че вторият дежурен е св.Г.. Тъй като в графиците на хартиен носител липсвали подписи на служителите за запознат, св.М. стигнал до извода, че жалбоподателят като ръководител на група поддържане не е създал необходимата организация за запознаване на подчинените си  с графиците за дежурства, поради което съставил акт на жалбоподателя, с който му вменил нарушение за това, че не изпълнява работата си в изискуемото се количество и качество, като не е организирал оперативната работа на сътрудниците в група поддържане.

Въз основа на АУАН било издадено атакуваното НП. То било връчено на жалбоподателя на 05.10.2018 г., а жалбата против НП била подадена от същото лице чрез наказващия орган по пощата на 12.10.2018 год.( л.8 в делото) и следователно е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, при което е процесуално допустима.

В хода на съдебното следствие като свидетели бяха разпитани актосъставителя Р.М. и дежурните на 10.06.2018г. служители в група поддържане към КЕЦ Панагюрище И.Г. и Д.К., от чиито показания се установява следното:

До 10.06.2018г., както и към момента графиците за дежурствата, вкл. и през почивните дни, какъвто бил 10.06.2018г. (ден неделя), се изготвяли от жалбоподателя, който бил ръководител група поддържане в КЕЦ Панагюрище. Свидетелите К. и Г. били ел.монтьори. На 10.06.2018г. св.К. бил първи дежурен, а св.Г., който притежавал по-ниска квалификационна група за безопасност, бил втори дежурен.  Установи се както от показанията на св.Г., така и от показанията на св.К., че в центъра била създадена организация за публикуване на графиците за дежурства по електронен път във вътрешната САП система, до която всеки служители имал достъп посредством персонално потребителско име и парола. Освен това графиците се изготвяли и на хартиен носител и се намирали на общодостъпно място – на информационното табло в стаята за  оперативки, в която служителите в група поддържане се събирали всяка сутрин за разпределяне на работата през деня.  Св.К. установи, че въпреки че има потребителско име и парола, никога не бил проверявал графика в САП системата, тъй като не се справял добре с компютърната техника.  По тази причина не бил разбрал, че е дежурен със св.Г..

         Гореописаната фактическа обстановка съдът възприе от  събраните по делото писмени доказателства, от показанията на актосъставителя  - св.М., както и от показанията на свидетелите К. и Г.. При тази фактическа обстановка съдът намира, че жалбоподателят не е извършил вмененото му нарушение. Напротив, доказателствата сочат, че жалбоподателят в качеството си на ръководител група поддържане в КЕЦ Панагюрище е създал  необходимата организация за уведомяване на служителите за дежурствата, като незнанието на св.К. с кой колега е бил дежурен на 10.06.2018г. се дължи на проявена от последния небрежност, за която жалбоподателят не може да носи отговорност, още повече че се касае за пълнолетни лица, притежаващи признати умения в област, представляваща източник на  повишена опасност. Св.К. потвърди, че жалбоподателят редовно е провеждал на служителите в групата инструктаж за безопасност и здраве при работа, поради което съдът няма основание да приеме, че същият не изпълнява работата си в изискуемото се качество, в което всъщност се състои вмененото му с обжалваното НП нарушение.

 По изложените съображения и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът,

 

                                               Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯВА   НП № 13 – 001228 от 03.10.2018 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Пазарджик, с което А.И.Б. ***, ЕГН: **********, на основание  чл.416, ал.5 от Кодекса на труда във връзка с чл.414, ал.1 от КТ и за нарушение на чл.126, т.4 от КТ, е наложена глоба в размер на 1 000,00 (хиляда) лева, като незаконосъобразно.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Пазарджишкия административен съд в 14 дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: