РЕШЕНИЕ

№………..  

11.02.2019 г., гр.Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на 18.12.2018 година в публично заседание в състав:

                                                 Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

Секретар: Нонка Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 275 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.59 и сл.  от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Д.П.И. ***, с ЕГН: **********  против НП № 186 от 17.09.2018 г.  на  Зам.Кмета на Община Панагюрище, с което за нарушение на чл.6, ал.12 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище на жалбоподателката е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева).

Релевираните в жалбата обстоятелства, допълнени в допълнителна жалба от 05.11.2018 г. по указание на съда, се свеждат до това, че атакуваното НП е незаконосъобразно, тъй като жалбоподателката не била извършила вмененото й нарушение. 

    В съдебно заседание жалбоподателката се явява лично. Поддържа жалбата и моли наказателното постановление да бъде отменено.  Дава обяснения, в които твърди, че на посочените в АУАН и НП време и място, четиригодишното й дете буйствало, вдигало шум и тропало. Твърди, че шумът не бил предизвикан от скандал – обстоятелство, което жалбоподателката смята за оневиняващо.

Ответникът по жалбата, чрез процесуален представител юриск. У., поддържа становище,че НП е правилно и законосъбразно, като следва да бъде потвърдено.

Съдът като провери основателността на жалбата, прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие  за  установено  следното:

Жалбоподателката е санкционирана за това, че на 14.06.2018 г. около 00,50 часа в гр. Панагюрище, на ул. „***********“ № *, ет. * нарушава нощната тишина и спокойствието на гражданите, изразяващо се в силно тропане и викове, за което е потърсено съдействието на полицията на тел. 112.  

По повод констатираното нарушение против жалбоподателката бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 104/28.06.2018 г., който жалбопадателката отказала да подпише, като отказът й да подпише акта е установен по надлежния ред, чрез подписа на свидетел.

Въз основа на АУАН било  издадено атакуваното НП. Последното било връчено на жалбоподателката на 11.10.2018 г., видно от разписката към НП, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 17.10.2018 год.,т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, с оглед на което е процесуално допустима.

Горната фактическа обстановка съдът възприе предимно въз основа на  показанията на свидетеля Г.У., които цени като безпристрастно депозирани. От същите се установява, че на 14.06.2018 г. около 00,50 часа в дежурната част на РУ Панагюрище бил получен сигнал за вдигане на висок шум и тропане от дома на жалбоподателката, находящ се в гр. Панагюрище, на ул. „***********“ № *, ет. *. Свидетелят У., който работил като полицай в РУ Панагюрище и бил дежурен, посетил адреса. Установил висок шум от четвъртия етаж, който се чувал още от входа на жилищния блок. Свидетелят У. се качил на етажа и позвънил, след което потропал на вратата, но жалбоподателката не му отворила. Тогава позвънил на съседите, които му обяснили, че жалбоподателката живее с мъж, който бил на работа нощна смяна и в момента тя е сама в апартамента с двете си малолетни деца. Тази информация била предоставена от съседите на етажа, като сигналът бил подаден от съседите, които живеели на долния етаж.

Тъй като жалбоподателката не отворила, свидетелят У. не успял да й снеме обяснения. За целта изготвил докладна записка.

Съдът цени показанията на полицейския служител св. У. като достоверно депозирани. Свидетелят не познава жалбоподателката и няма никакъв личен мотив да я уличава в нещо, което тя не е извършила. Освен това, показанията му за високия шум по време на нощта се признават и от самата жалбоподателка, която акцентира единствено на обстоятелството, че шумът не бил предизвикан от скандал, а от буйстването на четиригодишното й дете, което било будно.

Като свидетел по делото по искане на жалбоподателката е разпитан св. Г.Х. – мъжът, с когото жалбоподателката живее на съпружески начала. Същият твърди, че на 13 срещу 14.06.2018 г. бил в дома си, като семейството спокойно и тихо гледало телевизия. Въпросната вечер никой не бил вдигал шум. Освен това никой не бил звънял или тропал на вратата.

Съдът не дава вяра на показанията на св. Х., които смята за пристрастно депозирани, предвид връзката му с жалбоподателката, още повече че показанията на св. Х. са в драстично противоречие с обясненията на самата жалбоподателка.

При така установената фактическа обстановка, която както вече бе посочено, не се отрича от жалбоподателката, съдът намира, че жалбата е неоснователна поради следното:

Установи се безспорно, че на посочените в акта и НП време и място от дома на жалбоподателката се вдигал необичайно висок шум, при което почивката на съседите за времето от 22,00 до 06,00 часа била нарушена. Това следва от подалия сигнал. Няма никакво значение причината за произведения шум, тъй като Наредбата квалифицира като административно нарушение нарушаване на почивката на населението от 22,00 часа до 06,00 часа през цялата година, без да поставя изискване за причината за нарушване на гарантираното спокойствие на гражданите – дали е от семеен скандал, от шумна компания, от буйстване и т.н. В този смисъл обясненията на жалбоподателката, че високият шум и тропане бил предизвикан от буйното малолетно дете се явяват неоневиняващи, след като последната не е направила необходимото за да го осмири, зачитайки спокойствието на съседите си.

При така установеното, съдът намира, че АНО законосъобразно и обосновано е ангажирал  административно-наказателната  отговорност на жалбоподателката на посоченото правно основание – чл.6, ал.12 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Общината.

При определяне вида и размера на административното  наказание за извършеното нарушение, АНО се е съобразил с изискванията на чл.27 от ЗАНН за неговата  индивидуализация, като е отчел ниската  степен на обществена опасност на конкретното нарушение и на нарушителя предвид изложените горе съображения. При това положение АНО обосновано е наложил  наказание глоба в минимално предвидения размер от  200 (двеста) лв.

По изложените съображения, и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Панагюрският районен съд

                                          Р  Е  Ш  И :

     ПОТВЪРЖДАВА   НП № 186 от 17.09.2018 г. на Зам. Кмета на Община Панагюрище, с което на Д.П.И. ***, с ЕГН: **********, за нарушение на чл.6, ал.12  от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище, е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева), като законосъобразно.

    Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Пазарджишкия административен съд.

             

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: