РЕШЕНИЕ

№………..  

11.02.2019 г., гр.Панагюрище

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПАНАГЮРСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, на 05.02.2019 година в публично заседание в състав:

                                                 Председател: СНЕЖАНА СТОЯНОВА

Секретар: Иванка Палашева, като разгледа докладваното от съдия Стоянова АНД № 274 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.59 и сл.  от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Д.П.И. ***, с ЕГН: **********  против НП № 183 от 17.09.2018 г.  на  Зам.Кмета на Община Панагюрище, с което за нарушение на чл.6, ал.2 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище на жалбоподателката е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева).

Релевираните в жалбата обстоятелства, допълнени в допълнителна жалба от 05.11.2018 г. по указание на съда, се свеждат до това, че атакуваното НП е незаконосъобразно, тъй като жалбоподателката не била извършила вмененото й нарушение. 

    В съдебно заседание жалбоподателката се явява лично. Поддържа жалбата и моли наказателното постановление да бъде отменено. Дава обяснения, в които твърди, че на посочените в АУАН и НП време и място, действително се е срещнала с лицето К.А.К., нейн съсед, но не е придизвиквала скандал със същата. Със спокоен тон я помолила да пуска по-тихо музика в дома си. Твърди, че не е имало свидетели на разговора им.  

Ответникът по жалбата, чрез процесуален представител юриск. У., поддържа становище, че НП е правилно и законосъбразно, като следва да бъде потвърдено.

Съдът като провери основателността на жалбата, прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, прие  за  установено  следното:

Жалбоподателката е санкционирана за това, че на 12.06.2018 г. около 20,00 часа в гр. Панагюрище, пред входа на бл. 5, е предизвикала скандал с лицето К.А.К., живуща в същия жилищен блок, с което поведение е нарушила обществения ред и тишината на гражданите.

По повод констатираното нарушение против жалбоподателката бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 101/27.06.2018 г., който жалбопадателката отказала да подпише, като отказът й да подпише акта е установен по надлежния ред, чрез подписа на свидетел.

Въз основа на АУАН било издадено атакуваното НП. Последното било връчено на жалбоподателката на 11.10.2018 г., видно от разписката към НП, а жалбата против него била подадена чрез АНО на 17.10.2018 год.,т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, с оглед на което е процесуално допустима.

Горната фактическа обстановка съдът възприе от показанията на свидетеля А.С., обясненията на жалбоподателката и писмените доказателства, приложени по делото – заверени копия на материалите по преписка № 310000-4594 от 18.06.2018 г. по описа на РУ – Панагюрище, образувана по жалба на К.А.К.. 

От съвкупния анализ на събраните по делото доказателства се установява, че повод за образуваното срещу жалбоподателката административно наказателно производство са станали материалите, събрани по цитираната горе преписка. Същата била образувана по повод жалба на К.К., в която се сочело, че на 12.06.2018 г. около 20,00 часа жалбоподателката, която била нейн съсед, я срещнала и й вдигнала скандал.   Жалбоподателката също била привикана на беседа от полицаите, като споделила че има пререкания със съседката й К.К., но отричала да е автор на скандални действия спрямо същата. В хода на проверката не били установени преки свидетели на скандала. Били снети обяснения от други съседи, които принципно споделяли, че К.К. е добър и спокоен съсед, а жалбоподателката – шумен и скандален, но конкретни факти за случая не можели да споделят, тъй като не били възприели случилото се.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че жалбата е основателна поради следното:

На първо място вмененото на жалбоподателката нарушение остава недоказано, предвид безспорно установения факт, че свидетели на твърдяния от К.К. скандал, предизвикан от жалбоподателката, няма. По тази причина и след като приписаното на жалбоподателката от К.К. поведение не е възприето от нито един друг гражданин, съставът на нарушението не е осъществен, тъй като за да е налице същият следва с поведението си нарушителят да е нарушил обществения ред и тишинита на  гражданите, така както е словесното описание в НП.

Ето защо като незаконосъобразно НП следва да бъде отменено.

По изложените съображения, и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Панагюрският районен съд

                                          Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯВА   НП № 183 от 17.09.2018 г. на Зам. Кмета на Община Панагюрище, с което на Д.П.И. ***, с ЕГН: **********, за нарушение на чл.6, ал.2 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Панагюрище, е наложена глоба в размер на 200 лв. (двеста лева), като незаконосъобразно.

    Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Пазарджишкия административен съд.

             

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: